Tagebuch VII   (mit 2 Videos 2m22s,  2m1s)


Schon iwä eun Joahr is vägoange, als i(s)ch des leddste moal in meun Daachbuch woas getippt hebb, s`woarn die Äläbnisse uffen Kempingbladds im Loandkraas Offebach, uf dän aach eun Boadesee die Gäste begliggt.
Meu Familje hockte uf de Terrass un moampfte Ribbelkuche. Marie(s)che un Macko dahte Kakao drinke, Lisett(s)che un i(s)ch Kaffee.
„S` is beraats Oafoang August, hebbe awä bishä noch koan Urlaab dies Joahr genieße derffe“, babbelte meu Fraa, „wä sollte uubedingt diees Woche..end dän noach..hoole. Zwaa Woche hämmä noch Zaat, doann beginnt die Schul wirrä un Marie(s)che werd doann aach eun Schulmäd(s)che.“
„Vullkumme ri(s)chdi(s)ch“, nickte i(s)ch, „eun Voschlaach koann i(s)ch ei(s)ch aach bresendiern. Uffen   Riedkempingbladds Dschungelkämp   duht alleweil noch de oald Wohnwouhe schtehe, in däm wä vo vier Joahrn beraats eune scheene Zaat väbroacht hobbe,
doa kennte wä dies Joahr wirrä hie.“
„Woas? Duht dä iwähaapt noch schtehe? De  Krumm Gintä wollte doch schun längst eun neie Wohnwouhe kaafe“, eißerte Lisett(s)che.
„Stimmt“, daht i(s)ch oantwordde, „de Krumm Gintä wollte eun kaafe. Aas Moangel oan enschprä(s)chende Finoanse konnte ä das awä doann doch net un hodd des oalde Schrodd-
ding selwä genuddst. Jedds hoddä awä des Geld zusoamme kraddse kenne, hoddä mä väzählt, wä, die Familje Schnabbelschnut kennte dän awä nochmoal benuddse, im Septämbä dähtä doann awä werkli(s)ch eun neie dordd hie schtelle.“
„Noa joa, guud, mache wä des. Eun Luksusuffenthoalt werd doas groad net“, moante meu Fraa, „awä bessä als goar koan Urlaab isses schun.“
Aach Marie(s)che un Macko hodde nix degeje. Unsä Buh soate noch: „Wä seuns joa gewehnt, doass unsä Vaddä geizkroank is. Awä ä koann joa dordd bewaase, doassä des net alleweil aasläwe muss un heifi(s)chä aach moal eun Eis schpendiern duht.“

So koams, doass wä vier un die Hindin Trud(s)che oam Dschungelkämp ufkreizte un unsre Sache aas unsräm oald Audo raashoolte.  Unsä Noachbaa, s` woar immä noch de Glei(s)che wie vo vier Joahrn, daht uffen Gaddeschtuhl hocke un schiddelte väschtännislos seun Kopp.  „I(s)ch däht mi(s)ch oan eiä Schtell fer(s)chdäli(s)ch schäme, in so eunäm oald Schroddwouhe Urlaab zu mache“, dahtä uns zuruufe.
„Vo vier Joahrn häm se des Glei(s)che aach schun gesoat“, babbelte i(s)ch, „i(s)ch duh aach wirrä des Glei(s)che oantwordde: Wä duhn uns aach werkli(s)ch ar(s)ch peunli(s)chst schäme. Eißäli(s)ch duht mä des uns net oasehe, awä innäli(s)ch seun wä knallrood vo Schoam. Unsre zwaa Kinnä net so sä un unsre Hindin aach net. Awä wä Eldern misse noach unserm Urlaab mit Si(s)chähaat

eunen Kurs oabsolviern, dessen Thema is    Wie duh i(s)ch blooß Schoamgefiehle gejeiwä Noachbaan bewäldi(s)che?“
Un de Noachbaa reagierte wirrä genaaso wie vier Joahrn friehä, ä guckte ebbes bescheiert, waalä net wusste, obä vä..uhzt werd orrä net. Hie zu koam noach, doass i(s)chen siedste un net duhzte, obwohl des unnä de Kämpä oabsolut uuiebli(s)ch woar, zuminnest im Dschungelkämp.
Vun däm waatere Välaaf des ersten Daaches duhts net viel zu beri(s)chte gewwe. Wä schwoamme all im Boadetei(s)ch un kaafte baam kloane Kiosk Eis oam Stiel fer ähn Wuchäpraas baa de Fraa mit däm Schpiddsnoam Geld-aas-de-Dasch-ziehe.
Oawends um uugefäh zehn Uhr laadschte mä in dän oald Wohnwouhe un dahte uns in de Forzkuhl väkrie(s)che.
„Friehä hosde alleweil fer uns Kinnä eune Guudnoachtgeschi(s)cht väzählt iwä des Mäd(s)che Anita un ihrn Brure Klausi. Diese scheene Draddsissjoon kennste doch jedds wirrä ufläwe loasse, Schor(s)chi“, daht Macko voschlaache.
„Bisde heit net schun zu oald fer so woas, Buh? Du bist doch schun fast eun Juugendli(s)chä, des duhsde selwä alleweil betoone.
Awä guud, heit will i(s)ch  ei(s)ch aasnoahmswaas moal doamit beschenke, doamitä aach friedli(s)ch euschloafe kennt.

Also: Anita un Klausi tigerte in de Woald. Newwe eum Bach dahte Himbel-Schtrei(s)chä wakse, daalwaas vädsiert mit roodreife Fri(s)chte, awä aach noch viele uureife hinge oan de Ruute. Selwsväschtännli(s)ch schdärddste si(s)ch die zwaa Kinnä sofordd druf un ließe die roode Kuheln genissli(s)ch im Meil(s)che väschwinne.
Klausi daht aach die halbreife Fri(s)chte fuddern, obwohl die zwaa Joahrn eldere 

Schwestä ämoahnte:  Klausi, loass die uureife oam Schtrauch, devun kriggsde nur Dor(s)chfall.
Un? Hodd de Buh si(s)ch deroa gehoalte?  Noa, iwähaapt net !  Ä woar hoalt eun bessä-
wissäri(s)ch, uuvänienfdi(s)ch Kinn.
Zuerst bassierte noch nix. Die zwaa schpielte väschteck-dich im Woald. Die Väschtecke woarn dicke Schtämme, Schtrei(s)chä, Worzelwerk vun umgeschdärrdste Beem un so waatä un so fordd.  Doa soate Anita:  Klausi, du duhst noach Scheiße schtinke, gell, du host in die Hoos geschisse !?       De Buh guckte nur väschämt un nickte.
Zick Hoos un Unnähoos aas, dahts Mäd(s)che väloange, die misse mä jedds sauwä mache un deun Bobbes nadierli(s)ch aach.
Des machte se doann. Hoos un Unnähoos dahte se uf Himbel-Schtrei(s)chä aasbreite oan eunä sonni(s)ch Schtell zim drockne.
Se schpielte doann noch woas anneres, zim Baaschpiel aach    I(s)ch seh ebbes, woas du net sehe duhst.
Doa koame drei annern Schpadsiergängä vobaa, die wo ihre Hunde aasfiehrte. Eunä mokierte si(s)ch:  Soage moal Buh, wieso duhste naggi(s)ch rim schtrol(s)che un duhst deu Schpädds(s)che un Bobbes de Leit si(s)chtbaa bresendiern? Häm deu Eldern koa Geld, um ne Hoos zu kaafe?
Anita klärte uf: Dä macht des net mit Oabsi(s)cht. Meun Brure hodd in die Hoos geschisse un wä häm seun Bobbesloch un die Unnähoos im Bach sauwä gemacht, jedds muss se erst wirrä drockne. De Buh hodd aach oan die Geddin-fer-drockne-Unnähoose  gebeetet, doamit des ebbes schnellä geht als sunst.
Doann seun die Kinnä wirrä hoam gelaafe. Als Abendbrood hodd Anita eun Worschtbrood gefuddert un Klausi eun Keesbrood.  Oaschließend seun se ämadded in die Forzkuhl väsunke, noachdäm ihrn Babba noch ne Geschi(s)cht väzählt hodd.“

„Woarim hosde net väzählt, wie Klausi un Anita si(s)ch in eunä greeßärä Hehl väerrn dahte, sich drei Daache ufhoalte musste“, froate Macko, „un doann, um net zu vähungern Fledämeis joage dahte, ebbes hell woars dordd alleweil daachsiwwä, weje Le(s)chä oan de Deck, un doann die Fledämeis roh esse musste, zim Feiä mache hodde die nix.“
„Ach, des is womeegli(s)ch zu grausoam un oangsteufleeßend fers kloane Marie(s)che“, kommendierte i(s)ch seun Voschlaach.
„Iwähaapt net“,krähte unsä Mäd(s)che bleddsli(s)ch. I(s)ch hebb gedenkt, s` wär beraats eugeschloafe.
„Heit nemmä“, soate i(s)ch, „vielaa(s)cht er(s)chendwoann moal.“
Oam näkste Mor(s)che dahte wä erst moal friehschticke. Wä hockte uf so ne Add Gaddeschtiehl oan eum kloane Kämpingdisch.
Doa äschien unsä Noachbaa un schimpte: „Beschtimmt hodd eiä Hund heit mor(s)chens orrä noachts baa uns eun ar(s)ch schtinkisch Scheißhaufe hie geseddst. I(s)ch hebbs schun enfernnt, um meun guude noachbaali(s)che Wille zu zei(s)che, I(s)ch hebb awä eun Foto mit meum Smaadfoon geknipst, wolldäs sehe?“
„Noa, wolle wä net“, daht i(s)ch oantwordde, „i(s)ch glaab Ihne, doass doa eun Scheißhaufe geleje hodd. Woar de Haufe grooß orrä nur kloa?“
„Des woar eun Morrdshaufe, wie vun eunä äwaksnen Päsoon, die si(s)ch vohä wie eun Gaasteskroankä goans iewel vollgefresse hodd.“
„Doann woars mit Si(s)chähaat net unsä Trud(s)che. S` lässt nur kloane Heif(s)chä plummse, die wo aach net iwämäßi(s)ch schtinke.
I(s)ch duh Folgendes vämuude: S´ is joa baa Eugewaahte bekoannt, doass die vier Noazis, Hitlä, Himmlä, Gebbels un Gering Aaaßaerdi(s)che woarn un noch heit oab un zu mit eum Raamschiff die Erd besuche un hier, besunners noachts, die Kempingbläddse vollscheiße, moan(s)chmoal aach eun Gadde.
Dummäwaas fer die Bedroffne, diese vier duhn sä oft immä wirrä oan de glei(s)che Schtelle ihre Visiddekadd zurick loasse. Falls dämnäkst wirrä so eun Haufe baa Ihne leije duht, sollte mä Fotofalle ufhänge, doann werd si(s)ch joa diese Oagelä(s)chehaat bewoahr-
haate.“
De Moann daht doa druf nix oantwordde. Ä entfernnte si(s)ch un daht murmeln: Bleedsinn is des, goans großä Bleedsinn.
„Woas hosde nur fer dolle Eufäll, Schor(s)chi !?“ lobte mi(s)ch Lisett(s)che.
„Na joa, net alles devun is in meunäm Kreadivhern vun eloa gewakse“, musst i(s)ch zugewwe, „vor eun poar Daache hebb i(s)ch eun Juutuubvideo geguckt, in däm wo behaaptet werd, doass beraats Aaßerdi(s)che uns uf de Erd wirrähoolt besucht häm, besunners in Norddamerika.   Die Kommentoarn dezu häm des net alleweil beschdädi(s)cht. Eunä  orrä eune moante, doass, besunners wennä/wennse besoffe is, Hitlä mit seum Raamschiff kimmt un de Gadde voll scheißt.“
Woas sunst noch oan diesäm Daach bassiern daht, waaß i(s)ch nemmä. Nadierli(s)ch duht oan jedäm Daach er(s)chendwoas bassiern, awä net uubedingt Beri(s)chtenswertes.
Zwaa Dach schpätä jedoch woarn wirrä Äei(s)chnisse, die wo sich in meum Gedä(s)chnis eugegroabe hobbe, als wern groad nur euni(s)che Schtunne vägoange.
Lisett(s)che un i(s)ch dahte noachmiddaachs vorm Wohnwouhe hocke. Um diese Zaat hadde wä Schadde, woas baa de Summähidds si(s)ch als rä(s)cht oagenähm äwies. Marie(s)che un Macko woarn net si(s)chtbaa, se schtromerte er(s)chendwo, vielaa(s)cht noch nettemoal uffen Kempingbladds, rim.
Doa kreizte zwaa velli(s)ch nackte Kinnä, so im Kita-Oaldä, baa uns uf. Des eune Kind woar unsä Marie(s)che, des zwaate eun Buh.
„Buh, soage moal, wie haaßt du?“ wollt i(s)ch wisse.
„I(s)ch bin de Theo“, teente ä schtolds.
Seu Tonfall woar so, als dähte ä soage  Ich, de Theo, dän wo fast jedä kennt, bin eun bedeitend Kind un Leit, die wo i(s)ch besuche duh, kenne hoch zufriede seun, wenn i(s)ch se mit meunä Oawäsehaat begligge, des mach i(s)ch net baa jedäm.
„Schee fer di(s)ch“, nickte i(s)ch. Unnä eum Moangel oan grooßaddi(s)chäm Selbstbewusstseun daht dä si(s)chä net leide, folgerte i(s)ch.
Doass de Buh si(s)ch naggi(s)ch bresendierte, koannt i(s)ch net als ei(s)cheaddi(s)ch euschtufe, i(s)ch koannte ihn joa net. Seldsoam woar, doass Marie(s)che ewwefalls velli(s)ch naggi(s)ch im Freie äschien.  Vo uugefäh zwaaeunhalb orrä sogaor drei Joahrn hodde se moal korz..zaadi(s)ch si(s)ch wirrähoolt im Kinnägadde aasgezouhe, awä die leddste zwaa Joahrn nemmä un schun goar net vo Buhwe. I(s)ch hebb nämli(s)ch moal mit gekriggt, doass ihr Kinnägaddefreind Seboastjoan voschlaache daht si(s)ch gejesaadi(s)ch naggi(s)ch zu zei(s)che, des Mäd(s)che awä oablehnte.
„Also, Theo haaßte“, woas Schlaueres fiel mä in däm Moment net eu, „soage moal, woas moane deune Eldern dezu, doass de hier ohne Hoos, noch nettemoal mit eunä Boadehoos, rim laafe duhst?“
„Och, denne is des worscht“, daht de Buh oabwinke, „die laafe joa selwä naggi(s)ch rim, moan(s)chmoal vun mor(s)chens frieh bis oawends un selbst penne duhn die ohne Klamodde.“
„Duht doa de Hä Neppmeiä net brodesdiern un des sofordd väbiede?“ froate i(s)ch.
„Wä is Hä Neppmeiä?“
„Des is de Besiddsä un glaa(s)chzaadi(s)ch Bladdswadd vun diesäm Kämpingbladds“, informierte i(s)ch.
„Woas is eun Bladdswadd?“
„Dä duht defier sor(s)che, doass im Sannidärgebeid alleweil alles in Ordnung is, duht die Oameldung fer neie Gäst dähdi(s)che un aach des enschprechende Geld defier eusoammle.“
„Soviel i(s)ch waaß, hämmä doamit wäni(s)chä zu duhn, wä geheern net so ri(s)chdi(s)ch zu diesäm Bladds. Wen des interessiert, koann joa meune Eldern orrä die Annern froage.“
„Kimm, Marie(s)che“, fordderte Theo unsä Mäd(s)che uf, „wä kenne im Weihä baa uns schpiele un schwimme.“
„Sei awä so in hee(s)chdens vier Schtunne wirrä zurick“, daht Lisett(s)che väloange, „un bring doann aach deu Klamodde zurick. Die sollsde mor(s)chens wirrä oaziehe. Wä wolle doann nämli(s)ch Worms besuche un in diesä Schdadd sollsde net naggi(s)ch di(s)ch rim kwäle, du dähtest nur eun gasdi(s)ch Sunnebroand krieje.“
„Un unsre lieb Hindin Trud(s)che duht jedds aach mitnemme, s` will schließli(s)ch aach woas äläwe“, soate i(s)ch noch.
Des machte die zwaa doann aach.
Oawends, so um nein Uhr hockte unsre Familje wirrä baasoamme vo dän oalde  Wohn
wouhe.
„Wieso hosde di(s)ch däm Buh heit naggi(s)ch gezei(s)cht, Marieche?“ wollt i(s)ch wisse.
„De Theo woar schun naggi(s)ch, alsä mich oagebabbelt hodd“, begoann des Kind zu oantwordde, „kimm mit mä, Mäd(s)che, soatä, uf unserm Grundschtick hämmä zwaa Hunne, zwaa Kaddse, märere Mäschweun(s)chä, viele Hinkel un in zwaa Timpel seun Fresch, Mol(s)che un annern indresoant Diern.   Mol(s)che hämmä aach im Gaddetimpel in Juräm, hebb i(s)ch gesoat, Mäschweun(s)chä hämmä laadä net.
Des is eun Grund, jedds mit mä zu gehe, hoddä vogeschlaache. Un i(s)ch hebbs doann hoalt gedahn. Mä dahte bis zim End vun diesäm Dchungelkämp laafe. Dehinnä woar noch eun annä Bladds, aach mit eun poar Zelte un Hitte, wä koannte awä vun drauße net reu gucke weje gans vielä Bisch, die wo dorrd seun. Awä de Buh daht awä uf  ir(s)chend so eun Gerät, dass oannä Dier woar, Zoahle eugewwe, doann koannt mä die aach effne.
Die Hunne hämmä gefalle, die Mäschweun(s)chä aach. Doa woar noch eun Teich, fast so groß wie diesä hier uffen Bladds. Zwaa Kinnä un eune Fraa daht dordd schwimme.
Daff i(s)ch aach reu gehe un ploansche? hebb ich gefroat.  Selwsväschtännli(s)ch hodd de Theo gesoat un i(s)ch roannte aach glaa ins Wassä.
De Theo soate, als i(s)ch im Wassä woar, deu Hoos koannsde aasziehe, hier baa uns derffsde alleweil naggi(s)ch seun.
I(s)ch wollte net. Doa moante de Buh: Bisde iwähaapt eun Mäd(s)che?
Nadierli(s)ch bin i(s)ch oans, daht i(s)ch brodesdiern.
S´ kennte seun, eißerte Theo, awä mit Si(s)chähaat koann i(s)ch des net behaapte, um des zu enscheide, muss i(s)ch di(s)ch erst ri(s)chdi(s)ch naggi(s)ch bedroachte kenne.
Doa hebb i(s)ch mi(s)ch hoalt naggi(s)ch gemacht, als Buh wollt i(s)ch net gelte.“
„Uf dän Nachbaabladds woar i(s)ch aach schun“, daht doa unsä Macko väroate, „un waaß aach, wä de Theo is. Diesä Buh duht oagewwe wie `ne Dutt vull Micke.“
„Wie bisde denn uf dän Bladds gekumme, Macko?“ froate Lisett(s)che.
„Mit zwaa Juugendliche, eun Mäd(s)che, eun Buh, hebb i(s)ch mi(s)ch moal unnähoalte, als i(s)ch newwe däm Klo eune Äks endeckte, die wo laadä glaa in so eunäm Fließeridds vä

schwunne is.   Des seun Schteu..eudäkse, klärte die mi(s)ch uf, uf denne ihrn Bladds dähts die noch viel heifi(s)chä gewwe als hier im Dschungelkämp.
Ouh, die däht i(s)ch gern moal gucke, hebb i(s)ch die gebete. Se nickte nur, die zwaa fiehrte mi(s)ch zim Noachbaabladds.  Dordd huschte aach märere diesä intresoantä Diern oan eunä sunni(s)ch Schtell  uf Schteubrocke un Fließe rim.“
„Is des dordd aach eun Kämpingblads?“ wollte Lisett(s)che wisse.
„Des is nur eun Privatbladds“, informierte uns Macko, „zwelf Leit seun zur Zaat dordd, vier Kinnä, zwaa Juugendli(s)che, drei Fraue un drei Männä. Se seun so woas Ähnli(s)ches wie eune Wohngemeunschaft, hebb i(s)ch äfoahrn, mä kennt aach soage Genosseschaft, die,  woasses Esse un Drinke oageht, fast Selwstväsor(s)chä seun.
Moan(s)che vun denne häm aach eun Drittel- bis Halbdschobb hier uffen Dschungelkämp.“
„Des heert si(s)ch indresoant oa“, nickte i(s)ch, „doariwwä däht i(s)ch gern mä äfoahrn.“
„Des hebb i(s)ch mä sofordd gedenkt“, babbelte Macko, „i(s)ch hebb denne zwaa Jugendliche, Sarah un Kevin haaße die, des aach gesoat: Meune Eldern duht beschtimmt brennend indressiern, wieä hier zusoamme läwe duht, wie des finoansiert werd un so waatä.
Die moante: Doann besucht uns doch moal, die goanse Familje, euschließli(s)ch mit eirä Hindin Trud(s)che. Vun uns zwelf hat beschtimmt niemoand woas degeje. De Theo kimmt in de nächste Daache moal zu ei(s)ch un hoolt ei(s)ch oab . Die Äwaksne unnä uns seun doa goans lieb....na joa, maastens jedefalls... un oft ar(s)ch freindli(s)ch.“
„Allädings muss i(s)ch noch äwähne“, babbelte Macko waatä,  „ihr derfft ei(s)ch net mokiern, wenn doa wel(s)che velli(s)ch naggi(s)ch hocke orrä rim werkeln un ihr Esse is, außä de Hinkeleiä, nur vegedari(s)ch.“
„Des wern wä iwäläwe“, grinste i(s)ch, „un eun Schock fers waatere Läwe werd uns aach net heumsuche.“

Oam näkste Mor(s)che seun wä noach Worms gefoahrn. Viel zu väzähle duhts devun net gewwe, obwohl wä fast de goanse Daach uns dordd ufhielte. Eun Äei(s)chnis is awä in meum Gedä(s)chnis hänge gebliwwe. Baam Lutherdenkmoal kweddschde si(s)ch eun kloanä Hund unne dor(s)ch des Oabschperrgiddä, daht die Drepp hochlaafe un ließ doann eun Rappel(s)che fließe. Es woar ziemli(s)ch viel, woassä vägoss, s`daht sogoar märere Dreppeschtufe runnäfließe. Märere Bassante guckte däm zu, als däht hier eune Weltsensaddsjoon schdaddfinne. Niemoand woar vä..er(s)chert iwä des Dier, die Leit grinste nur.
Marie(s)che froate, ob de Moann in de Mitte, des woar ne Schtatue iwä Luther, eun Hundefreind gewäse is. Des wusste i(s)ch net, daht awä väschpre(s)che, dämnäkst deriwwä eune Intänetreschersch dor(s)chzufiehrn.

Eun Daach schpätä, wä hodde groad des Friehschtick be..ennet, äschien de kloa Theo baa uns, wirrä velli(s)ch naggi(s)ch.
„Ihr sollt jedds all mit mä gehe, meu Eldern duhn ei(s)ch äwadde“, väkiendete de Buh, in eunäm Tonfall, doassä es fer velli(s)ch aasgeschlosse hielt, doass wä seun Befehl missachte orrä soage, wä hädde jedds koa Zaat orrä sowoas Ähnli(s)ches.
Wä hadde nix geploant fer dän Daach un so droddete die Familje Schnabbelschnut, eu-
schließli(s)ch Hindin Trud(s)che, hinnä däm nackte Buh in Ri(s)chtung End vum Dschungelkämp.
Oam Eugoansdor daht de Theo eune Zoahlekombinaddsjoon eugewwe un wä geloangte uf denne ihr Grundschtick.
Vo eunä Hitt hockte die zwaa Jugendli(s)che, iwä die unsä Macko schun beri(s)chtet hodde,  un zwaa Fraue un eun Moann. Naggi(s)ch woar vun denne fienf niemoand. Eun poar Metä enfernt befoand si(s)ch eune griebraune Hängemadde, ufgehängt zwische zwaa Ebbelbeem.
Eune Päsoon hielt si(s)ch dordd uf, denn die Hängemadde beweegte si(s)ch ebbes, obwohl koan Wind wehte. Ob die Päsoon, die wo doa drin leije daht, hillelos woar, wusste i(s)ch in jänem Moment noch net, i(s)ch koannte se nämli(s)ch net sehe.
Noach de Begrießung, wie „guude Mor(s)che“, „hallo“  un  „ei guure wie“, hockte wä uns zu denne, Gaddeschtiehl schtoande zur Genie(s)che rim un wä bekoame erst moal woas zu drinke. Wä koannte wähle zwische Abbel- un Skoannsdraawesaft, hädde awä aach Hafämil(s)ch, schwaddsä Tee orrä Kaffee nemme kenne.
„Die Säfte hämmä selbä hägeschtellt“, äleiterte eine Fraa, die si(s)ch als Lissi voschtellte, „des annern dahte wä baam Diskaundä kaafe.“

Theo noahm Marie(s)che oan de Hoand un ging zim Boadeweihä. Ä guckte aach uffordernd zu Macko, dä wollte awä net.
Wä hielte uns dordd bis zim Oawend uf. Jede Meng indresoante Informaddsjoone dahte uf uns niedäbrasseln.
Die Zwelfägrupp väsor(s)chte si(s)ch, wie i(s)ch schun wusste, fast vullschtänni(s)ch selwä.

Se bewertschtete eun kloane Kadoffelackä un eun Maisfeld. Die Leit dordd soate aach Mayafeld. Uf däm Feld woarn net nur Maisploanse, sunnern aach Bohne, die wo si(s)ch oam Mais hochroankte un uffen Boode wuchs Kerbis, die mit ihre grooße Bläddä die Erd schaddi(s)ch bedeckte, sodass des Wassä net zu schnell vädunstet.
Genaaso häms aach die oalde Mayas gedahn, dahte wä lernne.
Uf Gemies musste se aach net väzi(s)chte, wie Brokkolie, Blummekohl, Weiß- un Rotkohl, Karodde, Kohlroabi, Erbse, Gummern un Tomoate. Nadierlich hodde se väschiedene Obstbeem un -Schtrei(s)chä un Erbel. Dezwische wukse schtets Ringelblumme un Malwe, die mä aach esse kennt, zuminnest die Bliete.
Mä fiel uf, doass viele Wildkreitä, daalwaas aach in de Beete zu bewunnern woarn.
„Woarim lässtä doann die Brennessel, dän Giersch un die Noachtkärddse schteje, die schteern doch nur“, moante i(s)ch.
„Iwähaapt net“, koam die Oantwordd, „die berei(s)chern ewwefalls unsre Kie(s)ch.“
Doass des essbaare Ploanse seun, wusst i(s)ch aach schun vohä, hobb des awä noch net so ri(s)chdi(s)ch genuddst defier. I(s)ch hodds nur moal korz, fer zwaa Daache, aasbrobiert.
Zim Middachesse dahte se oan jänem Daach Eiäpoannkuche bereite, aas Hinkeleiä, Maismehl un als Nachdi(s)ch eugemoachte Kersche. Selwsväschtänli(s)ch woarn wä vier dezu eugeloade.
„Doa hier so viele Hinkel rim laafe un gackern, kenntä ei(s)ch aach moan(s)chmoal Supp mit Hinkelflaasch orrä Broathinkel genne“, bemerkte i(s)ch.
„Mache mä net“, hieß es koppschiddelnd, „wä schloachte die net. Oaldhinkel, die wo koa Eiä mä lä(s)che, derffe ihrn Läwensoawend genieße....bis zu ihrm Dood. Hinnä de Hitt hämmä eun Hinkelfriedhof.“
„Doa is noch ebbes, woas mi(s)ch indressiern duht“, begoann i(s)ch eun neies Thema,
„wie duhtä des iwähaapt finoansjell bewäldi(s)che?  Eiä Grundschtick is so uugefäh eun  Hekta grooß. Des kriggt mä laadä net fer umsunst geschenkt. Hodd des jemoand vun ei(s)ch ge..erbbt?“
„Schee wärs“, moante die Fraa, die wo uns rim gefiehrt hodd un viel väklät hodd, „des hämmä dän Hä Neppmeiä oabgekaaft. Bevo wä hier umgezouhe seun, dahte mä unsre Audos väscherbble, jedds hämmä nur noch Foahrrädä, aach zwaa Ie-Beiks seun drunnä.
Doann hämmä noch so euni(s)che annere Sache väsilbert, wie Meebel, Kiehlschroank, Woaschmaschiene un so waatä. Des Geld, wel(s)ches wä defier eusoammle koannte, daht laadä net rei(s)che. Dän Restbedraach, dän wo wä noch schulde, duhn wä dor(s)ch Dähdi(s)chkaate im Dschungelkämp oabarweide. Schpätestens in drei Joahrn hämmäs geschafft, doann geheert des uns alles eloa.“
„So, jedds muss i(s)ch zu de Sanitätsgebeide vun Hä Neppmeiä gehe un dordd ebbes oabarweide“, daht si(s)ch die Fraa väoabschiede, „hallo, Egon in de Hängemadd, kimm zu unserm Gastbesuch un beoantwordde waatere Froage.“
„Mach i(s)ch gern“, heerte wä eune Männäschtimme.
Vun de Hängemadd ähoob si(s)ch eun kräfdi(s)chä Moann, braun gebroannt un velli(s)ch naggi(s)ch.
„I(s)ch bin de Egon. Des hebbdä joa schun geheert“, schtellte ä si(s)ch vo un noahm Bladds oam Disch, „ebbes hebb i(s)ch beraats mit gekriggt, was die Moni so ei(s)ch väzählt hodd.
Friehä woarn wä vätaalt uf vier Wohnunge in Dammschdadd un Umgäwung, bevo wä uns kenne gelernt hobbe. Heit hämmä nur noch eune, in Pungscht. Baa meunä Päsoon woars ebbes annersdä, i(s)ch woar leddsdes Joahr erst moal fier drei Daache eun zahlendä Gast in dieser Grupp un hebb dän Kors oabsolviert 

Wie duh i(s)ch eun dor(s)ch un dor(s)ch nadierli(s)ches Läwe fiehrn.   Diesä Kors werd heit noch unnä de Hoand oageboote. Uf die Add kimmt aach ebbes Moos zusoamme.
Zuerst woar des net oafach fer mi(s)ch. I(s)ch wusste goar net wie oaschtrengend Nixduhn is, lernnte es awä doann doch. Oam Oafoang hodd i(s)ch ich noch Klamodde oa, noach eunäm Daach woar des doann zu umschtännli(s)ch un woar nur noch naggi(s)ch.
Selbst des Scheiße un Pinkle daht i(s)ch väeufache, wenns kimme daht, koams hoalt, egoal wo i(s)ch hockte, loag orrä laadschte.    Allädings mach i(s)ch des heit nemmä, nur noch in de defier vogesehene Gruube, doa hinnä de Bisch.“
„Wieso wern sol(s)che Korse nur unnä de Hoand, also heumli(s)ch, oageboote?“ wollt i(s)ch wisse.
„Weje däm Gewärbbeufsi(s)chtsoamt un Finoansoamt, die mache Zoores, waal se aach Geld fer eun Gewärbb eusacke wolle.
Leddsdes Joahr im Summä, i(s)ch daht groad naggi(s)ch in de Hängemadd leije, äschien doch so ne Fraa vum Gewerbbe..ufsi(s)chtsoamt un eun Moann vum Juugendoamt.
Die Fraa wollt vun mä wisse, wie viel Geld i(s)ch denn hier dä Grupp fier meun Uffenthoalt, Schloafe un Väpflä(s)chung berappe duh. I(s)ch daht behaapte goar nix, obwohl des gelouhe woar.
Un de Moann woar neigieri(s)ch, wie i(s)ch denn meu zwaa kloane Kinnä äziehe dähte.
I(s)ch daht oantwordde: Väschtännisvull, uf annenrn Ricksi(s)cht nemmend un liebevull.
Dummäwaas hoddä doann meu Tätowierung uf de naggte Bobbesbacke gesehe.
Woas is denn des, hoddä irridiert gefroat. Meune zwaa  Kinnä, informierte i(s)ch, links oam Oarsch is de Kopp vum Sven un rä(s)chts vun de Lena.
I(s)ch glaab Ihne net, doass se si(s)ch Sor(s)che mache um ihre Kinnä, daht si(s)ch dä vum Juugendoamt entriste, Kinnäbillä aasgere(s)chnet uf de Gesäßbacke oaferddische loasse !?
Des is mä egoal, Hä vum Juugendoamt, hebb i(s)ch gesoat, uf meu Oarschbacke seun koa Hoarn un die Haat is dordd schee gladd, also bestens ge..ei(s)chnet fer Tätowierunge.“
Lisett(s)che un i(s)ch dahte noch schtunneloang mä äfoahrn iwä die Zwelfägrupp un ihr Gelände.
S`woar awä nemmä so wi(s)chdi(s)ch wie des, wel(s)ches wä vohä geheert hobbe.
Oawens dahte wä uns väoabschiede un bedoanke fer dän gelungene Daach un tigerte zurick zu unserm oalde Wohnwouhe.
I(s)ch soate noch:

Worte D.mp3 (442.95KB)
Worte D.mp3 (442.95KB)

„Jedds duhn wä amaddet in die Forzkuhl sinke
duhn aach werkli(s)ch koanen mä drinke.
Ach, woas bin i(s)ch ar(s)ch mied
koann nemmä peife eun frehli(s)ch Lied.“

      Hintergrundmusik: Arrival -MBB (NCM)

      Hintergrundmusik:  Roa -Chill (NCM)


Übersetzung: Schon über ein Jahr ist vergangen, als ich das letzte mal in meinem Tagebuch was getippt hatte, es waren die Erlenisse auf dem Campingplatz im Landkreis Offenbach, auf dem auch ein Badesee die Gäste beglückte.
Meine Familie saß auf der Terrasse und mampfte Streuselkuchen. Mariechen und Marko tranken Kakao, Lisettchen und ich Kaffee.
„Es ist bereits Anfang August, haben aber bisher noch keinen Urlaub dieses Jahr genießen dürfen“, redete meine Frau, „wir sollten unbdedingt dieses Wochende beginnen das nach zu holen. Zwei Wochen haben wir noch Zeit, dann beginnt die Schule für Mariechen und wird dann auch ein Schulmädchen.“
„Vollkommen richtig“, nickte ich, „einen Vorschlag kann ich euch auch präsentieren. Auf dem   Riedcampingplatz Dschungelcamp   steht noch der alte Wohnwagen, in dem wir vor vierJahren eine schöne Zeit verbracht haben, da könnten wir dieses Jahr wieder hin.“
„Was? Steht der überhaupt noch? Der  Krumme Günter wollte doch schon längst einen neuen Wohnwagen kaufen“, äußerte Lisettchen.
„Stimmt“, antwortete ich, „der Krumme Günter wollte einen kaufen. Aus Mangel an ent -
sprechenden Finanzen konnte er aber dann doch nicht und hatte das alte Schrottding selber genutzt Jetzt er jedoch das nötige Geld zusammen kratzen können, erzählte er mir, wir, die Familie Schnabbelschnut könnten den aber noch mal benutzen, im September würde er dann aber wirklich einen neuen dahin stellen.“
„Na ja, gut, machen wir das. Ein Luusaufenthalt wird das gerade nicht“, meint meine Frau „aber besser als gar keinen Urlaub ist es schon.“
Auch Mariechen und Marko hatten nichts dagegen. Unser Bub sagte noch: „Wir sind es ja gewöhnt, dass unser Vater geizkrank ist. Aber er kann ja dort beweisen, dass er das nicht immer ausleben muss und häufiger auch mal ein Eis spendiert.“

So kam es, dass wir vier und die Hündin Trudchen am Dschungelcamp aufkreuzten und unsere Sachen aus unserem alten Auto rausholten.
Unser Nachbar, er war immer noch der Gleiche wie vor vier Jahren, saß auf einem Gartenstuhl und schüttelte verständnislos seinen Kopf. „Ich würde mich an eurer Stelle fürchterlich schämen, in so einem alten Schrottwagen Urlaub zu machen“, rief er uns zu
„Vor vier Jahren sagten Sie auch schon das Gleiche“, schwätzte ich, „ich antworte auch wieder das gleiche: Wir schämen uns auch wirklich sehr peinlichst. Äußerlich sieht man uns dies nicht an, aber innerlich sind wir knallrot vor Scham. Unsere zwei Kinder nicht so sehr und unsere Hündin auch nicht. Aber wir Eltern müssen nach dem Urlaub mit Sicherheit einen Kurs absolvieren,

dessen Thema ist  Wie bewältige ich bloß Schamgefühle gegenüber Nachbarn?
Und der Nachbar reagierte wieder genauso wie vor vier Jahren, er guckte etwas bescheuert, weil er nicht wusste, ob er veralbert wird oder nicht. Hin zu kam noch, dass ich ihn siezte und nicht duzte, obwohl das unter den Campern absolut unüblich war, zumindest im Dschungelcamp.
Von dem weiteren Verlauf des ersten Tages gibt es nicht viel zu berichten. Wir schwammen alle im Badeteich und kauften beim kleinen Kiosk Eis am Stiel für einen Wucherpreis bei der Frau mit dem Spitznamen  Geld-aus-der-Tasche-ziehen.
Abends, um ungefähr zehn Uhr, latschten wir in den alten Wohnwagen und verkrochen uns in die Furzkuhle.
„Früher hast du uns immer eine Gutenachtgeschichte erzählt über das Mädchen Anita und ihren Bruder Klausi. Diese schöne Tradition könntest du doch jetzt wieder aufleben lassen,
Schorschi“, schlug Marko vor.
„Bist du heute nicht schon zu alt für so was, Bub? Du bist doch schon fast ein Jugendlicher, dies betonst du doch immer selber.
Aber gut, heute will ich euch ausnahmsweise mal damit beschenken, damit ihr auch friedlich einschlafen könnt.

Also: Anita und Klausi tigerten in den Wald. Neben einem Bach wuksen Himbeersträucher, teilweise verziert mit rotreifen Früchten, aber auch noch viele unreife hingen an den Ruten.
Selbstverständlich stürzten sich die zwei Kinder sofort darauf und ließen die roten Kugeln genüsslich im Mäulchen verschwinden.
Klausi futterte auch die halbreifen Früchte, obwohl die zwei Jahre ältere Schwester ermahnte:  Klausi, lass die unreifen am Strauch, davon kriegst du nur Durchfall.
Und? Hat der Bub sich daran gehalten? Nein, überhaupt nicht ! Er war halt ein besserwisserisch, unvernünftiges Kind.
Zuerst passierte noch nichts. Die zwei spielten versteck-dich im Wald. Die Verstecke waren dicke Stämme, Sträucher, Wurzelwerk von umgestürzten Bäumen und so weiter und so fort.
Da sagte Anita: Klausi, du stinkst nach Scheiße, gell, du hast in die Hose geschissen !?
Der Bub guckte nur verschämt und nickte.
Zieh deine Unterhose aus, verlangte das Mädchen, die müssen wir jetzt sauber machen und deinen Hintern natürlich auch.
Das machten sie dann. Hose und Unterhose breiteten sie auf Himbeersträucher aus an einer
sonnigen Stelle zum Trocknen.
Sie spielten dann noch was anderes, zum Beispiel  Ich seh etwas, was du nicht siehst.
Da kamen drei andere Spaziergänger vorbei, die ihre Hunde ausführten. Einer mokierte sich: Sag mal Bub, wieso strolchst du nackend rum und präsentierst deinen Hintern und dein Spätzchen sichtbar den Leuten? Haben deine Eltern kein Geld, um eine Hose zu kaufen?
Anita klärte auf: Der macht dies nicht mit Absicht. Mein Bruder hat in die Hose geschissen und wir haben sein Hinternloch und die Unterhose im Bach sauber 

gemacht, jetzt muss sie erst wieder trocknen. Der Bub hat auch an die  Göttin-für-trockene-Unterhosen  gebetet, damit das etwas schneller geht als sonst.
Dann sind die Kinder wieder heim gelaufen. Als Abendbrot futterte Anita ein Wurstbrot und Klausi ein Käsebrot. Anschließend sind sie ermattet in der Furzkuhle versunken, nachdem ihr Papa noch eine Geschichte erzählt hatte.“

„Warum hast du nicht erzählt, wie Klausi und Anita sich in einer größeren Höhle verirrten, sich drei Tage dort aufhalten mussten“, fragte Marko, „und dann, um nicht zu verhungern Fledermäuse jagten, etwas hell war es tagsüber immer, wegen Löcher ander Decke, und dann die Fledermäuse oh essen mussten, zum Feuer machen hatten die nichts.“
„Ach, das ist womöglich zu grausam und angsteinflößend fürs kleine Mariechen“, kommentierte ich seinen Vorschlag.
„Überhaupt nicht“, krähte unser Mädchen plötzlich. Ich dachte, es wäre bereits eingeschlafen.
„Heute nicht mehr“, sagte ich, „vielleicht irgendwann mal.“
Am nächsten Morgen frühstückten wir erst mal. Wir saßen auf so einer Art Gartenstühlen an einem kleinen Campingtisch.
Da erschien unser Nachbar und schimpfte: „Bestimmt hat euer Hund heute morgen oder nachts bei uns einen sehr stinkenden Scheißhaufen hin gesetzt. Ich hab ihn schon entfernt, um meinen guten nachbarlichen Willen zu zeigen, hab aber ein Foto mit meinem Sartphone geknipst, wollt ihrs sehen?“
„Nein, wollen wir nicht“, antwortete ich, „ich glaube Ihnen, dass da ein Scheißhaufen gelegen hat. War der Haufen groß oder nur klein?“
„Das war ein Mordshaufen, wie von einer erwachsenen Person, die sich vorher wie ein Geisteskranker ganz übel vollgefressen hatte.“
„Dann wars mit Sicherheit nicht unser Trudchen. Es lässt nur kleine Häufchen plumpsen, die auch nicht übermäßig stinken.
Ich vermute Folgendes: Bei Eingeweihten ist ja bekannt, dass die vier Nazis  Hitler, Himmler, Göbbels und Göring Außerirdische waren und noch heute ab und zu mit einem Raumschiff die Erde besuchen und hier, besonders nachts, die Campingplätze vollscheißen, manchmal auch einen Garten.
Dummerweise, für die Betroffenen, dese vier lassen sehr oft immer an den gleichen Stellen ihre Vistenkarten zurück.  Falls demnächst wieder so ein Haufen bei Ihnen liegt, sollte man Fotofallen aufhängen, dann wird sich ja diese Angelegenheit bewahrheiten.“
Der Mann antwortete darauf nichts. Er entfernte sich und murmelte: Blödsinn ist das, ganz großer Blödsinn.
„Was hast du nur für tolle Einfälle, Schorschi !“ lobte mich Lisettchen.
„Na ja, nicht alles davon ist in meinem Krativhirn von alleine gewachsen“, musste ich zugeben, „vor ein paar Tagen sah ich ein Youtube-Video, in dem behauptet wird, dass bereits Außerirdische uns auf der Erde wiederholt besucht haben, besonders in Nordamerika.     Die Kommentare dazu bestätigten das nicht immer. Einer oder eine meinte, dass, besonders wenn er/sie besoffen ist, Hitler mit seinem Raumschiff kommt und den Garten vollscheißt.“
Was sonst noch an diesem Tag passierte, weiß ich nicht mehr. Natürlich passiert an jedem Tag irgend etwas, aber nicht unbedingt Berichtenswertes.
Wei Tage später jedoch waren wieder Ereignisse, die sich in meinem Gedächnis eingegraben haben, als wären gerade nur einige Stunden vergangen.
Lisettchen und ich saßen nachmittags vorm Wohnwagen. Um diese Zeit hatten wir Schatten, was bei der Sommerhitze sich als recht angenehm erwies.
Mariechen und Marko waren nicht sichtbar, sie stromerten irgendwo, vielleicht nicht einmal auf dem Campingplatz, rum.
Da kreuzten zwei völlig nackte Kinder, so im Kita-Alter, bei uns auf. Das eine Kind war unser Mariechen, das zweite ein Bub.
„Bub, sag mal, wie heißt du?“ wollte ich wissen.
„Ich bin der Theo“, tönte er stolz.
Sein Tonfall war so, als würde er sagen   Ich, der Theo, den fast jeder kennt, bin ein bedeutendes Kind und Leute, die ich besuche, können hoch zufrieden sein, wenn ich sie mit meiner Anwesenheit beglücke, dies mach ich nicht bei jedem.
„Schön für dich“, nickte ich. Unter einem Mangel an großartigen Selbstbewusstsein würde er sicher nicht leiden, folgerte ich.
Dass der Bub sich nackend präsentierte, konnte ich nicht als eigenartig einstufen, ich kannte ihn ja nicht. Seltsam war, dass Mariechen ebenfalls völlig nackend im Freien erschien.
Vor ungefähr zweieinhalb Jahren oder sogar drei Jahren hatte es mal kurzzeitig sich wiederholt im Kindergarten ausgezogen, aber die zwei letzten Jahre nicht mehr und schon gar vor Buben. Ich hab bämlich mal mit gekriegt, dass ihr Kindergartenfreund Sebastian vorschlug sich gegenseitig nackt zu zeigen, unser Mädchen aber ablehnte.
„Also, Theo heißt du“, was Schlaueres fiel mir dem Moment nicht ein, „sage mal, was meinen deine Eltern dazu, dass du hier ohne Hose, noch nicht einmal eine Badehose, rum läufst?“
„Och, denen ist das egal“, winkte der Bub ab, „die laufen ja selber nackend rum, manchmal von morgens is frü abends und selbst pennen tun die ohne Klamotten.“
„Protestiert da nicht Herr Neppmeier und verbietet das sofort?“ fragte ich.
„Wer ist Herr Neppmeier?“
„Das ist der Besitzer und gleichzeitig Platzwart von diesem Campingplatz“, infomierte ich.
„Was ist ein Platzwart?“
„Der sorgt dafür, dass im Sanitärgebäude immer alles in Ordnung ist, tätigt die Anmeldungen für neue Gäste und sammelt auch das entsprechende Geld dafür ein.“
„Soviel ich weiß, haben wir damit weniger zu tun, wir gehören nicht so richtig zu diesem Platz. Wen das interessiert, kann ja meine Eltern oder die Anderen fragen.“
„Komm, Mariechen“, forderte Theo unser Mädchen auf, „wir können im Weiher bei uns spielen und schwimmen.“
„Sei aberso in höchstens vier Stunden wieder zurück“, verlangte Lisettchen, „und bring dann auch deine Klamotten zurück. Die sollst du morgen wieder anziehen. Wir wollen dann nämlich Worms besuchen und in dieser Stadt sollst du nicht nackend rum quälen, du würdest nur einen garstigen Sonnenbrand kriegen.“
„Und unsere liebe Hündin Trudchen nehmt jetzt auch mit, sie will schließlich auch was erleben“, sagte ich noch.
Das machten die zwei dann auch.
Abends, so um neun Uhr saß unsere Familie wieder beisammen vor dem alten Wohnwagen.
„Wieso hast du dich dem Bub nackend gezeigt, Mariechen?“ wollte ich wissen.
„Der Theo war schon nackend, als er mich anschwätzte“, begann unser Kind zu antworten, „komm mit mir, Mädchen, sagte er, auf unserem Grundstück haben wir zwei Hunde, zwei Katzen, mehrere Meerschweinchen, viele Hühner und in zwei Tümpeln sind Frösche, Molche und andere interessante Tiere.
Molche haben wir auch im Gartentümpel in Jugenheim, sagte ich, Meerschweinchen haben wir leider nicht.
Das ist ein Grund, jetzt mit mir zu gehen, schlug er vor. Und ich habs dann halt gemacht. Wir liefen bis zum Ende vun diesem Dschungelcamp. Dahinter ist noch ein Platz, auch mit ein paar Zelten un Hütten. Wir konnten aber von draußen nicht rein gucken wegen ganz vielen Büschen, die dort sind. Aber der Bub gab auf irgendeinem Gerät, dass an der Tür war, Zahlen ein, dann konnte man die auch öffnen.
Die Hunde gefielen mir, die Meerschweinchen auch. Da war noch ein Teich, fast so groß wie dieser hier auf dem Platz. Zwei Kinder und eine Frau schwammen dort.
Darf ich auch rein gehen und plantschen? Fragte ich.  Selbstverständlich, sagte Theo und ich rannte auch gleich ins Wasser.
Theo sagte, als ich im Wasser war, deine Hose kannst du ausziehen, hier bei uns darfst du immer nackt sein.
Ich wollte nicht. Da meinte der Bub: Bist du überhaupt ein Mädchen?
Natürlich bin ich eins, protestierte ch.
Es könnte sein, äußerte Theo, aber mit Sicherheit kann ich das nicht behaupten. Um das zu entscheiden, muss ich dich erst richtig nackig betrachten können.
Da hab ich mich halt nackend gemacht, als Bub wollte ich nicht gelten.“
„Auf dem Nachbarplatzwar ich auch schon“, verriet da unser Marko, „und weiß auch, wer der Theo ist. Dieser Bub gibt an wie eine Tüte voll Mücken.“
„Wie bist du dann auf den Platz gekommen, Marko?“ fragte Lisettchen.
„Mit zwei Jugendlichen, ein Mädchen, ein Bub, hab ich mich mal unterhalten, als ich neben dem Klo eine Echse entdeckte, die leider gleich in so einer Fließenritze verschwunden ist.

Das sind Steineidechsen, klärten die mich auf, auf denen ihrem Platz würde es die noch viel häufiger geben als hier im Dschungelcamp.
Ouh, die würde ich gern mal gucken, hab ich die gebeten. Sie nickten nur, sie führten mich zum Nachbarplatz. Dort huschten auch mehrere dier interessanten Tiere an einer sonnigen Stelle auf Steinbrocken und Fließen rum.“
„Ist dort auch ein Campingplatz?“ wollte Lisettchen wissen.
„Das ist nur ein Privatplatz“, informierte uns Mako, „zwölf Leute sind zur Zeit dort, vier Kinder, zwei Jugendliche, drei Frauen und drei Männer. Sie sind so was Ähnliches wie eine Wohngemeinschaft, erfuhr ich, man könnte auch sagen Genossenschaft, die, was das Essen und Trinken angeht, fast Selbstversorger sind.
Manche unter ihnen haben auch einen Drittel- bis Halbtagsjob hier auf dem Dschungelcamp.“
„Das hört sich interessat an“ nickte ich, „darüber würde ich gerne mehr erfahren.“
„Das dachte ich mir sofort“, schwätzte Marko, „ich hab denen zwei Jugendlichen, Sara und Kevin heißen die, das auch gesagt: Meine Eltern interessiert bestimmt brennend, wie ihr hier zusammen lebt, wie das finanziert wird und so weiter.
Die meinten: Dann besucht uns doch mal, die ganze Familie, einschließlich mit eurer Hündin Trudchen. Von uns zwölf hat bestimmt niemand was dagegen.  Der Theo kommt in den nächsten Tagen mal zu euch und holt euch ab. Die Erwachsenen unter uns sind ganz lieb....na meistens jedenfalls...und oftt auch sehr freundlich.“
„Allerdings muss ich noch erwähnen“, schwätzte Marko weiter, „ihr dürft euch nicht mokieren, wenn da welche völlig nackend sitzen oder rum werkeln und ihr Essen ist, außer den Hühnereiern, nur vegedarisch.“
„Das werden wir überleben“, grinste ich, „und ein Schock fürs weitere Leben wird uns auch nicht heimsuchen.“

Am nächsten Morgen sind wir nach Worms gefahren. Viel zu erzählen davon gibt es nicht, obwohl wir fast den ganzen Tag uns dort aufhielten. Ein Ereignis ist aber in meinem Gedächnis hängen geblieben. Beim Lutherdenkmal quetschte sich ein kleiner Hund unten durch das Absperrgitter, lief die Treppe hoch und ließ dann einen Pinkelstrom fließen. Es war ziemlich viel, was er vergoss, es tat sogar mehrere Treppenstufen runterfließen. Mehrere Passanten guckten dem zu, als würde hie eine Weltsensation stattfinden. Niemand war verärgert über das Tier, die Leute grinsten nur.
Mariechen fragte, ob der Mann in der Mitte, das war eine Statue über Luther, ein Hundefreund gewesen ist. Das wusste ich nicht, versprach aber, demnächst darüber eine Internetrecherche durch zu führen.

Einen Tag später, wir hatten gerade das Früstück beendet, erschien der kleine Theo bei uns, wieder völlig nackend.
„Ihr sollt jetzt alle mit mir gehen, meine Eltern erwarten euch“, verkündete der Bub, in einem Tobfall, dass er es fü völlig ausgeschlossen hielt, dass wir seinen Befehl missachten oder sagen, wir hätten jetzt keine Zeit oder so was Ähnliches.
Wir hatten nichts geplant für den Tag und so trottete die Familie Schnabbelschnut, einschließlich Hündin Trudchen, hinter dem nackten Bub in Richtung Ende vom Dschungelcamp.
Am Eingangstor gab Theo eine Zahlenkombination ein und wir gelangten auf denen ihr Grundstück.
Vor einer Hütte saßen die zwei Jugendlichen, über die unser Marko schon berichtet hatte, und zwei Frauen und ein Mann. Nackt von denen fünf war niemand. Ein paar Meter weiter entfernt befand sich eine grünbraune Hängematte, aufghängt zwischen zwei Apfelbäumen.
Eine Person hielt sich dort auf, denn die Hängematte bewegte sich etwas, obwohl kein Wind wehte. Ob die Person, die da drin lag, hüllenlos war, wusste ich ich in jenem Moment noch nicht, ich konnte sie nämlich nicht sehen.
Nach der Begrüßung, wie „guten Morgen“, „hallo“ und „ei, Guter/Gute wie?“, setzten wir uns zu denen, Gartenstühle standen zur Genüge rum und wir bekamen erst mal was zu trinken. Wir konnten wählen zwischen Apfel- Johannistraubensaft, hätten aber auch Hafermilch, schwarzen Tee der Kaffee nehmen können.
„Die Säfte haben wir selbst hergestellt“, erläuterte eine Frau, die sich als Lissi vorstellte, „das andere kauften wir beim Discounter.“
Theo nahm Mariechen an die Hand und ging zum Badeweiher. Er guckte aber auch auffordernd zu Marko, der wollte aber nicht.
Wir hielten uns dort bis zum Abend auf. Jede Menge interessante Informationen prasselten auf uns nieder.
Die Zwölfergruppe versorgte sich, wie ich schon vorher wusste, fast vollständig selber.
Sie bewirtschaftete einen kleinen Kartoffelacker und ein Maisfeld. Die Leute dort sagten auch Mayafeld. Auf dem Feld waren nicht nur Maispflanzen, sondern auch Bohnen, die sich am Mais hoch rankten und auf dem Boden wuchs noch Kürbisse, die mit ihren großen Blättern die Erde schattig bedeckten, sodass das Wasser nicht zu schnell verdunstet.
Genau so haben es auch die alten Mayas getan, lernten wir.
Auf Gemüse mussten sie auch nicht verzichten, wie Brokkolie, Blumenkohl, Weiß- und Rotkohl. Karotten, Kohlrabi, Erbsen, Gurken und Tomaten. Natürlich hatten sie verschiedene Obstbäume, und -Sträucher und Erdbeeren. Dazwischen wuchsen stets Ringelblumen und Malwen, die man auch essen könnte, zumindest die Blüten.
Mir fiel auf, dass viel Wildkräuter, teilweise auch in den Beeten zu bewundern waren.
„Warum lässt ihr dann Brennessel, den Giersch und die Nachtkerzen stehen, die stören doch nur“, meinte ich.
„Überhaupt nicht“, kam die Antwort, „die bereichern ebenfalls unsere Küche.“
Dass das essbare Pflanzen sind, wusste ich auch schon vorher, hab dies aber noch nicht so richtig genutzt dafür. Ich hatte es nur mal kurz, für zwei Tage, ausprobiert.
Zum Mittagessen bereiteten sie an jenem Tag Eierpfannkuchen, aus Hühnereiern, Maismehl und als Nachtisch eingemachte Kirschen. Selbstverständlich waren wir vier dazu eingeladen.
„Da hier so viele Hühner rum laufen und gackern, könnt ihr euch manchmal Suppe mit Hühnerfleisch oder Brathühnchen gönnen“, bemerkte ich.
„Machen wir nicht“, hieß es kopfschüttelnde, „wir schlachten die nicht. Althühner, die keine Eier mehr legen, ürfen ihren Lebensabend genießen....bis zu ihrem Tod. Hinter der Hütte ist ein Hühnerfriedhof.“
„Da ist noch etwas, was mich interessiert“, begann ich ein neues Thema, „wie bewältigt ihr das überhaupt finanziell? Euer Grundstück ist ungefähr ein Haktar groß. Das kriegtman leider nicht für umsonst geschenkt. Hat das jemand von euch geerbt?“
„Schön wäre es“, meinte die Frau, die uns rum geführt hatte, „das haben wir dem Herrn Neppmeier abgekauft. Bevor wir hier umgezogen sind, verscherbelten wir unsere Autos. Jetzt haben wir nur noch Fahrräder, auch zwei E-Bikes sind darunter.

Dann versilberten wir noch so einige andere Sachen, wie Möbel, Kühlschränke, Waschmaschinen und so weiter. Das Geld, welches wir dafr einsammeln konnten, reichte leider nicht. Den Restbetrag, den wir noch schulden, arbeiten wir ab durch Tätigkeiten im
Dschungelcamp. Spätestens in drei Jahren haben wir es geschafft, dann gehört dies alles uns allein.“
„So, jetzt muss ich zu den Sanitätsgebäude von Herrn Neppmeier und dort etwas abarbeiten“, verabschiedete sich die Frau, „hallo, Egon in der Hägematte, komm zu unserem Gastbesuchund beantworte weitere Fragen.“
„Mach ich gern“, hörten wir eine Männerstimme.
Aus der Hängematte erhoob sich ein kräftiger Mann, braun gebrannt und völllig nackend.
„Ich bin der Egon. Das habt ihr ja schon gehört“ stellte ersich vor und nahm Platz am Tisch,
„etwas hab ich bereits mit gekriegt, was die Moni so euch erzählte.
Früher waren wir verteilt auf vier Wohnungen in Darmstadt und Umgebung, bevor wir uns kennengelernt haben. Heute haben wir nur noch eine, in Pfungstadt. Bei meiner Person war es etwas anders, ich war letztes Jahr erst mal für drei Tage 

ein zahlender Gast in dieser Gruppe und absolvierte den Kurs  Wie führe ich durch und durch ein natürliches Leben.
Dieser Kurs wird heute noch unter der Hand angeboten, Auf die Art komm auch etwas Moos zusammen.
Zuerst war das nicht einfach für mich. Ich wusste gar nicht wie anstrengend Nichtstun ist, lernte es aber dann doch. Am Anfang hatte ich noch Klamotten an, nach einem Tag war dies dann zu umständlich und war nur noch nackt.
Selbst das Scheißen und Pinkeln vereinfachte ich, wenn es kam, kam es halt, egal wo ich saß, lag oder latschte. Allerdings mach ich das heute nicht mehr, nur noch in den dafür vorgesehenen Gruben, da hinter den Büschen.“
„Wieso werden solche Kurse nur unter der Hand, also heimlich, angeboten?“ wollte ich wissen.
„Wegen dem Gewerbeaufsichtsamt und dem Fianzamt, die machen Ärger, weil sie auch Geld für ein Gewerbe einsacken wollen.
Letztes Jahr im Sommer, Ich lag gerade nackt in der Hängematte, erschien doch so eine Frau vom Gewerbeaufsichtsamt und ein Mann vom Jugendamt.
Die Frau wollte von mir wissen, wie viel Geld ich denn hier der Gruppe für meinen Aufenthalt, Schlafen und Verpflegung berappen würde. Ich behauptete  gar nichts, obwohl das gelogen war.
Und der Mann war neugierig, wie ich denn meine zwei kleinen Kinder erziehen würde.
Ich antwortete: Verständnisvoll, auf Andere Rücksicht nehmend und liebevoll.
Dummerweise sah er dann meine Tätowierungen auf den nackten Hinterbacken.
Was ist denn das, fragte er irritiert. Meine zwei Kinder, informierte ich, links am Arsch ist der Kopf vom Sven und rechts von der Lena..
Ich glaub Ihnen nicht, dass sie sich Sorgen machen um ihre Kinder, entrüstete sich der vom Jugendamt, Kinderbilder ausgerechnet auf den Gesäßbacken anfertigen lassen !?
Das ist mir egal, Herr vom Jugendamt, sagte ich, auf meinen Hinternbacken sind keine Haare und die Haut ist dort schön glatt, also bestens geeignet fer Tätowierungen.“
Lisettchen und ich erfuhren noch stundenlang mehr über die Zwölfergruppe und ihr Gelände.
Es war aber nicht mehr so wichtig wie das, was wir vorher gehört hatten.
Abends verabschiedeten und bedankten wir uns für den gelungenen Tag. Dann tigerten wir zurück zu unserem alten Wohnwagen.
Ich sagte noch.
„Jetzt werden wir ermattet in die Furzkuhle sinken
können auch wirklichen keinen mehr trinken.
Ach, was bin ich arg müd`
kann nicht mehr pfeifen ein fröhlich` Lied.“