Kasperle- Theaterstück IX
Osterhase will Bundeskanzler werden


Erster Akt:  In de Wohnschtubb vun de Großmuddä hocke oam loange Disch: Großmuddä, Bolizist Knell(s)cheschreiwä, de Weuhnoachtsmoann, un gejeiwwä oam glei(s)che Disch Kaspä mit seunä Freindin Tussilind, Seppel, dä wo addi(s)ch uffen Schoß vun Seppeliene Pladds genumme hodd un de Ostähoas. Im Eck lungert noch Kroko rim.
Alle babble dor(s)ch einannä. Uf oamoal werd die Rund schtumm, de Ostähoas väkindet:
Ostähoas:  I(s)ch will Bunneskandslä vun Deitschloand wern.
(Die Mähaat vun de Bagaa(s)ch schiddelt väwunnerd un ernst de Kopp, nur de Weuhnoachtsmoann grinst ebbes uuväschämt.)
Ostähoas: Ihr braacht net so bleed gloddse. Wieä all wisst, hodd mi(s)ch de Kroko joa friehä mit seunäm gieri(s)che Maul väschlunge awä mi(s)ch doann wirrä aasgekoddst, noachdäm unsä Bolizist hier (ä deitet mit seunä Poot uf dän Genoannte) mit däm Bolidseiknippel de Baach vum Kroko kräfdi(s)ch bearweidet hodd. Leidä hodde des schreckli(s)che Äei(s)chniss zur Folg, doass i(s)ch denoach Schwieri(s)chkaate mit däm logische Denke hodde..
Weihnoachtsmoann (unnäbri(s)chten): Un des hosde heit noch immä.

Ostähoas (iwäheert dän Euwoand un fährt fordd): Awä inzwische bin i(s)ch wirrä totoal, vullkumme gesund im Hern un es werd Zaat, doass i(s)ch wirrä meine groandijoose, famoose, foandasdi(s)ch iwäraa(s)chende Päseenli(s)chkaat fer des Wohl de Menschhaat hier in däm scheene Deitschloand zu Väfie(s)chung schtelle duh, des häm die Leit  schließli(s)ch werkli(s)ch vädient.
Bolizist Knell(s)cheschreiwä: Ouh, des is joa schee fer di(s)ch. Unnä moangelnd Selwstbewusstseun duhsde werkli(s)ch net leide. Ob des berä(s)chdie(s)cht is, will i(s)ch net nähä belei(s)chte un zim Thema hochschtilisiern, uf des wo die Menschhaat schun saat längeräm nur sehnsuchtsvoll gewaddet hodd un immä noch wadde duht.  
Awä, liewä Ostähoas (ä guckt zu däm Wäse): Deu Vohaabe is sofordd zim Scheidern väurdeilt, deraas werd nix.
Ostähoas: Wieso denn des?
Bolizist Knell(s)cheschreiwä: Du bist halt koan Mensch, sunnern nur eun Dier.
Ostähoas: I(s)ch bin joa koan gewehnli(s)chä Feldhoas, sunnern de groandijoose, famoose, foandasdi(s)ch iwäraa(s)chende Ostähoas.
Aaßädäm( ä duht driumfierend un bessäwissäri(s)ch seu Poot in die Hee(s)ch schtrecke): Ner(s)chendwo duht in er(s)chendwel(s)che Geseddsbi(s)chä un -schrifte schtehe, doass Diern koan Bunneskoandslä wern derffe, vun Ostähoase is doa schun moal erst rä(s)cht nix zu läse.
(Kasperle duht si(s)ch ähäbe vum Disch un duht, in Gedoanke väsunke, in de Wohnschtubb hie un hä laafe.)

Kaspä: Also, i(s)ch duh des als eun sä indresoant Voschlaach emfinne. Des wär doch moal woas Neies.  Moag seun, doass unsä Ostähoas viellaa(s)cht net de Schlaueste is, dä wo unnä däm deitsche un siedhessi(s)che Himmel rim hippe duht. Ähn Bolodikä muss joa net schlau orrä mit viel Wisse gesee(s)chnet seun, ä muss halt nur gut babble kenne un schlaachferdi(s)che Schpriech aasäm Meil(s)che väschpriehe.
Seppel:  Moan i(s)ch aach, meu Zuschtimmung hosde, Ostähoas.
Seppelien (väbasst däm uf ihren Schooß hockende Seppel eune Koppnuss): Duh schwei(s)che, lieb Seppel(s)che.  I(s)ch glaab net, doass du Ostähoas, deun Wunsch in die Daht umseddse koannst.  Net, waal du womeegli(s)ch net ge..ei(s)chnet bist, sunnern waal unsre Gesellschaft schli(s)cht un eufach noch net reif is fer eun Ostähoas als Bunneskandslä.

Weuhnoachtsmoann (schteht uf un duht, mit de Oarme fuchtelnd, rim laafe): Woas duht denn jedds hier eine supäbleed Poss oablaafe !?  Dän deppe Ostähoas werd i(s)ch jedds sofordd mit meunä Ruut bearweide, doamit seu Ferz net waatähie Großmuddäs Wohnschtubb väsei(s)che. (Ä zieht seu Ruut aasäm Gertel, schtreckt sie in die Hee(s)ch un schterzt si(s)ch uffen Ostähoas.   De Bolizist Knell(s)cheschreiwä duht si(s)ch ruckaddi(s)ch ähäbe, doass sogoar seun Schtuhl polternd uffen Boode kippt, rennt zim Weuhnoachtsmoann un entreißt die Ruut.)
Bolizist Knell(s)cheschreiwä (schreit)
. Des machsde net, Weuhnoachtsmoann. Mit sol(s)ch brutoalä Gewalt duhsde seu Ideeje net aasdreiwe.
Großmuddä: Duht ei(s)ch Zwaa wirrä hie hocke! Duht ei(s)ch beruhi(s)che.
Ostähoas: Doa kenne mä wirrä sehe, woas fer eun grausoam deifli(s)ch Wäse de Weuhnoachtsmoann is. Des wusst i(s)ch schun immä.
Großmuddä (schtreng ämoanend): Aach du Ostähoas, hoalt deu Gefiehle endli(s)ch in Dsaun !
Ostähoas (schiddelt seun Kopp): Noa, koann i(s)ch net. Dän Weuhnoachtsmoann sollte mä aas unsrä Rund aas..schließe.
Bolizist Knell(s)chschreiwä: Großmuddä, die Beruhigungsdrobbe misse hä, de Ostähoas muss eune doppelt Dosis eunemme.
Ostähoas (währt mit de Händ oab): Bloß net. Is joa gut, i(s)ch werd väsuche, koa Schpiddse mä däm Weuhnoachtsmoann entgeje zu schleidern, obwohl se berä(s)chdi(s)cht seun.
Tussilind: Wie redde mä jedds die Sidduaddsjoon? So hebb i(s)ch mä ähn lusdi(s)che Daach in Großmuddäs Hitt net vogeschtellt.
Großmuddä: I(s)ch aach net. Loasse mä erst moal des Thema Bunneskoandslä. Tussi...äh Tussilind, kimm mit mä, wä hoole zwaa Ble(s)che Ribbelkuche aasäm Kellä.
Kroko (ähäbt si(s)ch aasäm Eck): Jawoll, endli(s)ch duht des Wäsentli(s)che vum Daach beginne.
(Tussilind un Großmuddä väschwinne, äscheine doann sofordd wirrä mit zwaa grooße Ble(s)che Ribbelkuche, die wo se uffen Disch bladdsiern.
Oaschließend seun Mampf- un Schmaddsgereisch zu heern.)


Zweiter Akt: AlleNein hoalte sich wirrä in de Schtubb uf , die maaste hocke oam Disch, nur Kroko un de Ostähoas net.
Ostähoas: Jedds hämmä uns joa all beruhi(s)cht. I(s)ch bin allädings alleweil noch wie vo de Meunung, doass es eun großes Gligg fer Deitschloand un fer Eiropa  wär, wenn i(s)ch, de groandijoose, famoose, foandasdi(s)ch iwäraa(s)chende Ostähoas mei gloansvolle Fähi(s)chkaate als Bunneskandslä de Leit zur Väfie(s)chung schtelle kennt.  
Weuhnoachtsmoann (ebbes uugehoalte): Jedds fängt des ei(s)cheaddi(s)ch Geschepp joa schun wirrä oa mit seunem bleedsinni(s)ch Voschlaach. Weuhnoachtsmoann (ä lä(s)cht seu Hoand uf die Brust), du musst jedds goans schtack seun un net aasflippe, obwohl die Oawäsehaat vum sogenoannte Ostähoas eun superschlimm nervvli(s)ch belastetes Härte
träning bedeite duht.

Ostähoas: Na ja, i(s)ch duhdä des net iewel nemme, sogenoanntä Weuhnoachtsmoann, mä kenne di(s)ch joa all hier als hoch seltsoamä Zaatgenoss.  
Also, liewe Leit, mä sollte schun moal oafoange zu beroatschloage, wie wä eune Kampannje schtadde, de gliggs..schpendende Ostähoas, aach genoannt August de Lusdi(s)che,  soll Bunneskandslä in Deitschloand wern.
Weuhnoachtsmoann (duht kienstli(s)ch geschpielt wimmern): Des daff doch net woahr seun. (Ä trampelt mit de Fieß uffen Boode un schlägt die Händ mämoals schnell hekdi(s)ch uffen Disch.)    
Bolizist Knell(s)chschreiwä (grinst un lä(s)cht beruhi(s)chend seun Oarm uf die Schuldä vum Weuhnoachtsmoann):
Duh di(s)ch net uuneedi(s)ch ufrä(s)che, bedracht des Gebabbel vum Ostähoas halt als eune prickelnd Oabwäkslung in unserm sunst loangwaali(s)ch Alldaachsläwe.
Weuhnoachtsmoann (ironisch): Werkli(s)ch, eune dolle Oabwäslung.

Großmuddä: I(s)ch hebb ähn Voschlaach zu mache, däm wo hoffentli(s)ch alle hier zuschtimme wern.
Kroko: Noch mä Ribbelkuche schtoppe?
Großmuddä: Noa, i(s)ch moan woas anneres. De Ostähoas kennte joa moal, fer heit wäni(s)chdens, de Bunneskoandslä hier schpiele. Doann koannä joa beweise, obä fähi(s)ch is fer so eun oaschpruchsvolles Oamt.

Weuhnoachtsmoann: Des issä beschtimmt net.  Awä mache mä des so, i(s)ch will net heit die Spassbrems seun.
Allädings, s` is net aaszuschließe, doass i(s)ch debaa eun Tobsuchtsoafoall krieje duh.
 I(s)ch wisst woas des vähinnern kennt, nämli(s)ch de Genuss vun Ourewällä Rachepuddsä. Diesä Appelschnaps werd meu Wut un berä(s)chdi(s)chde Oangst, gesundhaatli(s)che Schäde weje däm oabaddi(s)ch Gebabbel vum Ostähoas, beschtimmt ar(s)ch dämpfe.
Großmuddä: Is gut, mache mä des so.  Kaspä geh bidde in de Kellä un duh fer uns all genie(s)chend Flasche Ourewällä Rachepuddsä besor(s)che. In däm eune Regoal misste eigentlich noch genung devun doa seun.
(De Kaspä eilt sofordd in de Kellä un hoolt des Äwienschte.)
Kroko: I(s)ch will selwstväschtännlich aach devun drinke. Meu Sklavedreiwä, genoannt Kaspä, duht mä alleweil nur Wassä voseddse.
Großmuddä: Selwsväschtännli(s)ch, Kroko, duhsde woas devun krieje, awä hee(s)chtens ne halb Flasch, sunst häm wä annern nix mä.
Weuhnoachtsmoann: I(s)ch muss sofordd eun Waasägloas voll vum Rachepuddsä kippe, doamit meu Schtimmung jedds beraats besänfdi(s)cht werd.
Kroko: Jawoll, s` werd viellaa(s)cht doch noch ähn scheenä Daach.
Kaspä: Du host geheert Kroko, nur ne halb Flasch fer di(s)ch, sunst host du, als meun Hauskrokodil, nur Bleedsinn im Hern.
Kroko: Ach, iwähaapt net. Hier in diesä Rund bin i(s)ch eun lei(s)chtend Vobild fer die Vänunft.
Kaspä: Wä`s glaabe duht, werd seeli(s)ch.


Dritter Akt: Alle Nein seun alleweil in Großmuddäs Schtubb.
Ostähoas: So, jedds hodd jedä woas gedrunke, wä kenne oafoange. Zuerst muss i(s)ch euni(s)che Ministä beschtimme.
Du, Hä Bolizist Knell(s)chschreiwä, werst Inneministä, musst also die Gesoamtbolizei un des Justizwäse leite.
Un du, Großmuddä, werst Ministärin fer Väbrauchäschudds un Loandwertschaft.
Un du, Seppelin, werst Ministärin fer Umweltschudds un Nadur. De Kaspä un de Seppel unnäschtiddse di(s)ch debaa, die wern Schtoats..sekredäre.
Tussilind: Duh i(s)ch koan Oamt krieje?
Ostähoas: Bishä hebb i(s)ch noch nix fer di(s)ch, awä s` werd mä si(s)chä noch woas eufalle, fer woasde ge..ei(s)chnet bist.
Weuhnoachtsmoann: Un woas krigg i(s)ch?
Ostähoas: Nix kriggsde. In meunä Regierung sollsde net vädräre seun. Awä seu froh deriwwä, Ministä- unSchtoats..sekredärposte seun mit  nervve..ufrä(s)chende
 un ar(s)ch miehseeli(s)ch  Arweid väbunne. Des koann halt net jedä.
Kroko: I(s)ch will aach Regierungsmitglied wern.
Ostähoas: Doarim duh i(s)ch mi(s)ch net kimmern. De Kaspä is joa deun Vogeseddste, du bist joa seun Hauskrokodil. Beschtimmt werdä dä äh bassend Arweid fer di(s)ch vosehe.
Mä sollte glei(s)ch eune Kabinedds..siddsung dähdi(s)che. Viele Ufgaabe wadde uf uns.

Seppelien: Rei(s)chli(s)ch forsch duhsde vogehe, Ostähoas.
Ostähoas: Des muss aach seun. I(s)ch hebb  eun Broblämfeld, des uubedingt zuerst be..ackert wern muss.
Devon is besunners Seppelien bedroffe, die Nadurministärin, awä aach unsä Bolizist Knell(s)cheschreiwä, de Ministä fer Bolizei-, Rä(s)chts- un Gefangniswäse.
Tussilind: Braache mä net aach eun Ministä orrä Ministärin fer die Bunneswä.
Ostähoas: Selwstväschtännli(s)ch, des kenntest zim Baaschpiel du mache, Tussilind. Awä viel wi(s)chdi(s)chä sollt mä erst moal des Haaptbrobläm oagehe, woas fer(s)chdäli(s)che Folge fer Deitschloand hodd, joa fer die goanse Welt vun immens grooßä Bedeitung is.
I(s)ch moane des Brobläm mit de viele Maddä un Fieks.
Großmuddä: Des is doch koan Brobläm, Hä Koandslä.

Ostähoas: Doch, isses. S´is eun uu..ädrägli(s)chä Zuschtoand. Alle Hoase, Kanin(s)che, Meis, Ei(s)ch..hern(s)chä, Ente leide derunnä.
 Diese puddsi(s)che Diern misse fer(s)chdäli(s)ch grausoam nervvteetende Phoase dor(s)chmache un läwe unnä schtänni(s)chä Oangst gefresse zu wern un leidä, viel zu oft duht des aach bassiern.
Desweje duh i(s)ch beschtimme, Maddä un Fieks wern aasgerodd. Du, Seppelien, koannst des in die Wä(s)che leite un du, Hä Knell(s)cheschreiwä, mach dä schun moal Gedoanke, wie des do(s)ch zu seddse is, falls die gieri(s)ch fressende Monstä si(s)ch däm wirräseddse duhn.
Seppelien: So eufach geht des net, Ostähoas, i(s)ch als Nadurministärin hebb joa aach woas zu soage. i(s)ch duh so eun Vohoabe oablehne. Die Fieks un Maddä wolle aach läwe.
Ostähoas: Die Ri(s)chtlienje fer die Bolidik duh i(s)ch beschtimme, de Koansdlä.
Großmuddä: Die wolle mä dä aach net weg nemme. Awä die Maddä un Fieks seun halt Fleisch- un koa Ploansefressä. Des gilt fer viele annern Diern aach.
Ostähoas: Ploansefressä?  Des duht eune Aldänadivmeegli(s)chkaat ins Schpiel bringe. Zukienfdi(s)ch kennt mä aach fer die Fieks un Mäddä beschtimme, doass se nur noch Groas, Kreitä, Pilze un Bläddä fresse derffe, mache se des net, wern se halt ins Gefängnis geschteckt un bei Wirrähoolungsdelikte äschosse.
Großmuddä: Sowoas werd net klappe. Niemoals wern wä Raabdiern umäziehe kenne, des is halt ihre Nadur. S´is nur guud, doass de Weuhnoachtsmoann doa hinne uffen Sofa eugeschloafe is, dä däht baa deune Voschläg Tobsuchtsoafäll krieje.

(Großmuddä deitet uf de Weuhnoachtsmoann, de wo dahtsä(s)chli(s)ch uffen Sofa leit un schnas(s)che duht.)
Ostähoas: I(s)ch hebb doa aach so meune Bedenke. Die Voschtellung, doass so eun Fuks nur Pilze un Leewezoahnbläddä fuddert, will net so rä(s)cht in meu Hern dringe. Also duhn mä oam beste diese Monstä gnoadelos aasrodde,  äschieße.
Bolizist Knell(s)cheschreiwä: Duh dä des nochemoal iwälä(s)che, Ostähhoas, sunst kriggsde koa Regierung zusoamme, waal die Ministä all wirrä sofford ihr Oamt hie schmeiße.


Übersetzung: Erster Akt: Im Wohnzimmer der Großmutter sitzen am langen Tisch: Groß-
mutter, Polizist Knöllchenschreiber, Weihnachtsmann, und gegenüber am gleichen Tisch Kasper mit seiner Freundin Tussilinde, Seppel, der artig auf dem Schoß von Seppeliene Platz genommen hat, und der Osterhase. Im Eck lungert noch Kroko rum.
Alle schwätzen durcheinander. Plötzlich wird die Runde stumm, der Osterhase verkündet:
Osterhase: Ich will Bundeskanzler von Deutschland werden.
(Die Mehrheit der Versammlung schüttelt verwundert und ernst den Kopf, nur der Weihnachtsmann grinst etwas unverschämt.)
Osterhase:
Ihr braucht nicht blöd glotzen. Wie ihr alle wisst, hat mich der Kroko ja früher mit seinem gierigen Maul verschlungen, aber mich dann wieder ausgekotzt, nachdem unser Polizist hier (er deutet mit seiner Pfote auf den Genannten) mit dem Polizeiknüppel den Bauch vom Kroko kräftig bearbeitet hatte. Leider hatte das schreckliche Ereignis zur Folge, dass ich danach Schwierigkeiten mit dem logischen Denken hatte...
Weihnachtsmann (unterbricht ihn): Und dies hast du heute noch immer.
Osterhase (überhört den Einwand und fährt fort) : Aber inzwischen bin ich wieder total, vollkommen gesund im Hirn und es wird Zeit, dass ich wieder meine grandiose, famose, phantastisch überragende Persönlichkeit für das Wohl der Menschheit hier in dem schönen Deutschland zur Verfügung stelle, das haben die Leute hier schließlich wirklich verdient.

Polizist Knöllchenschreiber: Ouh, das ist ja schön für dich. Unter mangelndem Selbstbewusstsein leidest du wirklich nicht.
Ob das berechtigt ist, will ich nicht näher beleuchten und zum Thema hochstilisieren, auf das die Menschheit schon seit längerem nur sehnsuchtsvoll gewartet hatte und immer noch wartet.
Aber, lieber Osterhase (er guckt zu dem Wesen): Dein Vorhaben ist sofort zum Scheitern verurteilt, daraus wird nichts.
Osterhase: Wieso das denn?
Polizist Knöllchenschreiber: Du bist halt kein Mensch, sondern nur ein Tier.,
Osterhase: Ich bin ja kein gewöhnlicher Feldhase, sondern der grandiose, famose, phantastisch überragende Osterhase.
Außerdem ( er streckt triumphierend und besserwisserisch seine Pfote hoch) : Nirgendwo steht in irgendwelchen Gesetzesbüchern und -schriften, dass Tiere kein Bundeskanzler werden dürfen, von Osterhasen ist da schon mal erst recht nichts zu lesen.
(Kasperle erhebt sich vom Tisch und läuft, in Gedanken versunken, im Wohnzimmer hin und her)
Kasper: Also. Ich empfinde das als einen sehr interessanten Vorschlag. Das wäre doch mal was Neues.  Mag sein, dass unser Osterhase vielleicht nicht der Schlaueste ist, welcher unter dem deutschen und südhessischen Himmel rum hüpft. Ein Politiker muss ja nicht schlau oder mit viel Wissen gesegnet sein, er muss halt nur gut reden können und schlag-
fertige Sprüche aus seinem Mäulchen versprühen.
Seppel: Mein ich auch, meine Zustimmung hast du, Osterhase.
Seppeliene (verpasst dem auf ihrem Schoß sitzenden Seppel eine Kopfnuss): Schweig, lieb Seppelchen ! Ich glaub nicht, dass du, Osterhase, deinen Wunsch in die Tat umsetzen kannst. Nicht, weil du womöglich nicht geeignet bist, sondern weil unsere Gesellschaft schlicht und einfach noch nicht reif ist für einen Osterhasen als Bundeskanzler.
Weihnachtsmann (steht auf und läuft rum, mit den Armen fuchtelnd) : Was läuft denn jetzt bloß für eine superblöde Posse ab !? Den deppen Osterhasen werde ich jetzt sofort mit meiner Rute bearbeiten, damit seine Fürze nicht weiterhin Großmutters Wohnzimmer verseuchen.  (Er zieht seine Rute aus dem Gürtel, streckt sie in die Höhe und stürzt sich auf den Osterhasen. Der Polizist Knöllchenschreiber erhebt sich ruckartig, dass sogar sein Stuhl polternd zu Boden kippt, rennt zum Weihnachtsmann und entreißt die Rute.)

Polizist Knöllchenschreiber (schreit): Das machst du nicht, Weihnachtsmann. Mit solch brutaler Gewalt treibst du seine Ideen nicht aus.
Großmutter:
Setzt euch Zwei wieder hin ! Beruhigt euch.
Osterhase: Da können wir wieder sehen, was für ein grausam teuflisches Wesen der Weihnachtsmann ist. Das wusste ich schon immer.
Großmutter (streng ermahnend): Auch du Osterhase, halte deine Gefühle endlich in Zaun!
Osterhase (schüttelt seinen Kopf): Nein, kann ich nicht. Den Weihnachtsmann sollten wir aus unserer Runde ausschließen.
Polizist Knöllchenschreiber: Großmutter, die Beruhigungstropfen müssen her, der Osterhase muss eine doppelte Dosis einnehmen.
Osterhase (wehrt mit den Händen ab) : Bloß nicht. Ist ja gut, ich versuche, keine Spitzen mehr dem Weihnachtsmann entgegen zu schleudern, obwohl sie berechtigt sind.
Tussilinde: Wie retten wir jetzt die Situation? So hab ich mir einen lustigen Tag in Großmutters Hütte nicht vorgestellt.
Großmutter: Ich auch nicht. Lassen wir erst mal das Thema Bundeskanzler. Tussi …..äh Tussilinde, komm mit mir, wir holen zwei Bleche Streuselkuchen aus dem Keller.
Kroko (erhebt sich aus dem Eck): Jawoll, endlich beginnt das Wesentliche vom Tag.
(Tussilinde und Großmutter verschwinden, erscheinen dann sofort wieder mit zwei großen Blechen Streuselkuchen, die sie auf den Tisch platzieren.)


Zweiter Akt: Alle Neun halten sich wieder in der Stube auf, die meisten sitzen am Tisch, nur Kroko und der Osterhase nicht.
Osterhase: Jetzt haben wir uns ja alle beruhigt. Ich bin allerdings nach wie vor der Meinung, dass es ein großes Glück für Deutschland und Europa wäre, wenn ich, der grandiose, famose, phantastisch überragende Osterhase meine glanzvollen Fähigkeiten als Bundeskanzler den Leuten zur Verfügung stellen könnte.
Weihnachtsmann (etwas ungehalten) : Jetzt fängt das eigenartige Geschöpf ja schon wieder an mit seinem blödsinnigen Vorschlag. Weihnachtsmann (er legt seine Hand auf die Brust), du musst jetzt ganz stark sein und nicht ausflippen, obwohl die Anwesenheit vom sogenannten Osterhasen ein superschlimm nervlich belastetes Härtetraining bedeutet.
Osterhase: Na ja, ich nehm dir das nicht übel, sogenannter Weihnachtsmann, wir kennen dich ja alle hier als einen hoch seltsamen Zeitgenossen.
Also, liebe Leute, wir sollten schon mal anfangen zu beratschlagen, wie wir eine Kampagne Starten  der glücksspendende Osterhase, auch genannt August der Lustige, soll Bundeskanzler in Deutschland werden.

Weihnachtsmann (wimmert gespielt künstlich): Das darf doch nicht wahr sein. (Er trampelt mit den Füßen auf dem Boden und schlägt die Hände mehrmals schnell auf dem Tisch.)
Polizist Knöllchenschreiber (grinst und legt beruhigend seinen Arm auf die Schulter vom Weihnachtsmann):
Reg dich nicht unnötig auf, betrachte das Gerede vom Osterhasen halt als eine prickelnde Abwechselung in unserem sonst langweiligen Alltagsleben.
Weihnachtsmann (ironisch): Wirklich, eine tolle Abwechselung.
Großmutter: Ich hab einen Vorschlag zu machen, dem hoffentlich hier alle zustimmen werden.
Kroko: Noch mehr Streuselkuchen stopfen?

Großmutter: Nein, ich meine was anderes. Der Osterhase könnte ja mal, für heute wenigstens, den Bundeskanzler hier spielen. Dann kann er ja beweisen, ob er fähig ist für so ein anspruchsvolles Amt.
Weihnachtsmann: Das ist er bestimmt nicht. Aber machen wir das so, ich will heute nicht die Spaßbremse sein.
Allerdings, es ist nicht auszuschließen, dass ich dabei einen Tobsuchtsanfall kriege. Ich wüsste, was das verhindern könnte, nämlich der Genuss von Odenwälder Rachenputzer. Dieser Apfelschnaps wird meine Wut und berechtigte Angst, gesundheitliche Schäden wegen dem abartigen Gequatsche vom Osterhasen, bestimmt arg dämpfen.
Großmutter: Ist gut (nickt), machen wir das so. Kasper, geh bitte in den Keller und besorge für uns alle genügend Flaschen Odenwälder Rachenputzer. In dem Regal müssten eigentlich noch genug davon da sein.
(Der Kasper eilt sofort in den Keller und holt das Erwünschte.)

Kroko: Ich will selbstverständlich auch davon trinken. Mein Sklaventreiber, genannt Kasper, setzt mir immer nur Wasser vor.
Großmutter: Selbstverständlich, Kroko, kriegst du was davon ab, aber höchstens eine halbe Flasche, sonst haben wir anderen nichts mehr.
Weihnachtsmann: Ich muss sofort ein Wasserglas voll vom Rachenputzer kippen, damit meine Stimmung bereits jetzt besänftigt wird.
Kroko: Jawoll, es wird vielleicht doch noch ein schöner Tag.
Kasper: Du hast gehört, Kroko, nur ne halbe Flasche, sonst hast, als mein Hauskrokodil, nur Blödsinn im Hirn,
Kroko: Ach, überhaupt nicht. Hier in dieser Runde bin ich ich ein leuchtendes Vorbild für die Vernunft.
Kasper: Wer`s glaubt, wird selig.


Dritter Akt: Alle Neun sind immer noch in Großmutters Stube.
Osterhase: So, jetzt hat jeder was getrunken, wir können anfangen.
Zuerst muss ich einige Minister bestimmen.
Du, Herr Polizist Knöllchenschreiber, wirst Innenminister, musst also die Gesamtpolizei und das Justizwesen leiten.
Und du, Großmutter, wirst Ministerin für Verbraucherschutz und Landwirtschaft.
Und du, Seppeliene, wirst Ministerin für Umweltschutz und Natur. Der Kasper und der Seppel  unterstützen dich dabei, die werden Staatssekretäre.
Tussilinde: Kriege ich auch ein Amt?
Osterhase: Bisher hab ich noch nichts für dich, aber es wird mir sicher noch was einfallen, für was du geeignet bist.
Weihnachtsmann: Und was bekomme ich?
Osterhase: Nichts kriegst du. In meiner Regierung sollst du nicht vertreten sein. Aber sei froh darüber, Minister- und Staatssekretärposten sind mit nervenaufregenden und mühseligen Arbeiten verbunden. Das kann halt nicht jeder.
Kroko: Ich will auch Regierungsmitglied werden.
Osterhase: Darum kümmere ich mich nicht. Der Kasper ist ja dein Vorgesetzter, du bist ja sein Hauskrkodil. Bestimmt wird er  eine passende Arbeit für dich vorsehen.
Wir sollten gleich eine Kabinettssitzung machen. Viele Aufgaben warten auf uns.
Seppeliene: Reichlich forsch gehst du vor, Osterhase.

Osterhase: Das muss auch sein. Ich hab ein Problemfeld, welches unbedingt zuerst beackert werden muss.
Davon ist besonders Seppeliene betroffen, die Naturministerin, aber auch unser Polizist Knöllchenschreiber, der Minister für Polizei-, Rechts- und Gefängniswesen.
Tussilinde: Brauchen wir nicht auch einen Minister oder Ministerin für die Bundeswehr?
Osterhase: Selbstverständlich, das könntest zum Beispiel du machen, Tussilinde. Aber viel wichtiger sollten wir erst mal das Hauptproblem angehen, was fürchterliche Folgen für Deutschland, ja für die ganze Welt von immens großer Bedeutung ist.
Ich meine das Problem mit den vielen Mardern und Füchsen.
Großmutter: Das ist doch kein Problem, Herr Kanzler.
Osterhase: Doch, ist es. Es ist ein unerträglicher Zustand. Alle Hasen, Kaninchen, Mäuse, Eichhörnchen, Enten leiden darunter.
Diese putzigen Tiere müssen fürchterlich grausam nervtötende Phasen durchmachen und leben unter ständiger Angst gefressen zu werden und leider, viel zu oft passiert das auch.
Deswegen bestimme ich, Marder und Füchse werden ausgerottet. Du, Seppeliene, kannst das in die Wege leiten und du, Herr Knöllchenschreiber, mach dir schon mal Gedanken, wie das durchzusetzen ist, falls die gierig fressenden Monster sich dem widersetzen.
Seppeliene: So einfach geht das nicht, Osterhase, ich als Naturministerin hab ja auch was zu sagen, ich lehne so ein Vorhaben ab. Die Füchse und Marder wollen auch leben.

Osterhase: Die Richtlinien für die Politik bestimme ich, der Kanzler.
Großmutter: Die wollen wir dir auch nicht nehmen. Aber die Marder und Füchse sind halt Fleisch- und keine Pflanzenfresser. Dies gilt für viele andere Tiere ebenfalls.
Osterhase: Pflanzenfresser? , Das bringt eine Alternativmöglichkeit ins Spiel.
Zukünftig könnte man für die Füchse und Marder auch bestimmen, dass sie nur noch Gras, Kräuter, Pilze und Blätter fressen dürfen. Machen sie das nicht, werden sie halt ins Gefängnis gesteckt und bei Wiederholungsdelikten erschossen.
Großmutter: So was wird nicht klappen. Niemals werden wir Raubtiere umerziehen können, das ist halt ihre Natur.   Es ist nur gut, dass der Weihnachtsmann da hinten auf dem Sofa eingeschlafen ist, der würde bei deinen Vorschlägen Tobsuchtsanfälle kriegen.
(Großmutter deutet auf den Weihnachtsmann, der tatsächlich auf dem Sofa liegt und schnarcht.)
Osterhase: Ich hab da auch so meine Bedenken. Die Vorstellung, dass so ein Fuchs nur Pilze und Löwenzahnblätter futtert, will nicht so recht in mein Hirn dringen. Also tun wir am besten diese Monster gnadenlos ausrotten, erschießen.
Polizist Knöllchenschreiber: Überleg dir das nochmal, Osterhase, sonst kriegst du keine Regierung zusammen, weil die Minister alle wieder sofort ihr Amt hin schmeißen.