Tagebuch IV

Meu leddst Eudraachung in de Orddnä   Daachebuch vum Schor(s)chi Schnabbelschnut daht schun fast eun Joahr zurick leihe. Doamals väsuchte i(s)ch eun Iwäläwungsdräning im Woald zu dähdi(s)che, des bedeit nur esse, woas i(s)ch dordd in de Nadur finne kennt, zim Baaschpiel Wildkreitä un Wildfri(s)chte.
Vo kordsäm hebb i(s)ch ach deriwwä in de Filosooferund beri(s)chtet. Bald wusste doann ewwefalls de Rolfi un aach meun Buh Macko deriwwä ebbes Bescheid.
„Wieso hosde mä devun nix gesoat“, entristete si(s)ch des Kinn, „i(s)ch däht des aach gern moal läse.“
„Koannsde“, nickte i(s)ch, „awä net oan meum Kompjutä, dän braach i(s)ch zu heifi(s)ch.
Macko, i(s)ch kopier des uf eun Stick. Dän koannsde doann oan deun Läbbdobb schließe.“
       Des hoddä doann gemacht. „Des sollte mä moal zusoamme dähdi(s)che, awä nadierli(s)ch mit Iwänoachtung im Woald un zwaa ohne Zelt.“
„Willsde des werkli(s)ch dähdi(s)che, Macko? Die Wildkreitä schmecke dä beschtimmt net so gut wie deun geliebtä Ribbelkuche un zu drinke duhts nur Bachwassä gewwe, koan Kakau.“
„So hebb i(s)ch mä des aach net vogeschtellt“, moante Macko, „i(s)ch koann joa moal die Wildkreitä brobiern, awä zur Si(s)chähaat nemmä halt noch ähn Pack hadd gekochte Eiä mit, Salamiwerst(s)chä un Boanoane, doann duhn mä si(s)chä koan Hungä leide.
Un Kakau kenne mä in eunä Zwaaliterflasch mitnemme.“
„Un fer mi(s)ch noch äkstra euni(s)che Daafeln Schokoload“, krähte unsä fienfjähri(s)ch Marie(s)che, die wo mit gekriggt hodd iwä woas wä babbeln dahte.
   Ouh, des koann joa heitä wern, hebb i(s)ch mä ironi(s)ch gedenkt, s`duht nur noch fehle doass unsre Hindin Trud(s)che aach mit vun de Patie is.
                So isses denn aach gekumme. Oam Woche..end hockte mä all in unsrä Schmucklimusien un fuhrn zu eunäm Packpladds in de Näh vum Felsemä.

Mä dahte aas..schtei(s)che, nur Lisett(s)che daht im Audo bleiwe. Jedä vun uns drei hodde eun gepackte Rucksack debaa, i(s)ch de greeßte.
Meu bessä Hälft wollte mä noch des Smaatfoon iwärei(s)che, i(s)ch allädings lehnte oab.
„Braach i(s)ch net“, kommendierte i(s)ch ihrn Wunsch.
„Des macht nix“, moante Macko, „i(s)ch hebb moans debei. I(s)ch duh di(s)ch oarufe mor(s)chens, doann konnsde uns, Lisett(s)che, hier oan diesäm Packpladds wirrä oabhoole.“
„I(s)ch hoff, i(s)ch duh koan Fehlä mache“, seifste maa Fraa, „di(s)ch, Schor(s)chi, eloa mit Kinnä un Hunn im Woald, daachs un noachts? Ob des gut geht?“
„Selwsväschtännli(s)ch geht des gut“, teente i(s)ch, „du koannst beruhi(s)cht hoamtigern un schtunneloang mit deunä lieb Schwestä Andrea delefoniern.
Awä bitte, kimm net uf die Idee dauernd dän Macko oazurufe un froage, woas wä groad mache un wie`s uns geht.“  
Noach Kiss(s)chä uf Woange un Lippe fuhr doann Lisett(s)che fordd un wä dahte eloa im Woald zurick bleiwe.
„Selwsväschtännli(s)ch hebb i(s)ch schun vo euni(s)che Daache hier geguckt, wo mä uns ufhoalte kenne. Wä misse nur uugefäh eune Schtunn laafe, doann seun mä oan eunäm werkli(s)ch idilli(s)ch Fleck(s)che, mit Wiss, Bach, viel Woald nadierli(s)ch, aach Kleddäbeem un vo alle Dinge, oan eunäm li(s)chtdor(s)chfluutet breite Woaldwee(s)ch seun viele schmackhafte Wildkreitä zu finne. Wildfri(s)chte wern wä beschtimmt aach finne, sogoar noch die leddste Woalderbel un woahrscheunli(s)ch schun die erste Himbel in diesäm Joahr.“
Wä drei Mensche un`s Trud(s)che machte si(s)ch aach glei(s)ch uffen Weg. Noach eunä halb Schtunn, wä bummelte mä als ri(s)chdi(s)ch marschiern, kwengelte Marie(s)che, es wär mied un wollte uf meu Schuldä gedraache wern.
Na joa, als liebend Babba kennt i(s)ch des ruhi(s)ch mache, soate meun Inneres. Un schwubbs, des Mäd(s)che hockte uf dän äsehnte Pladds un hielt si(s)ch mit ihre Händ oan meum Kopp fest.

Unnäwä(s)chs droafe mä eune Schpaziergängägrupp, vier orrä fienf Leit.
„So gut me(s)cht i(s)chs aach moal hobbe“, soate eunä, „mi(s)ch duht koanä uf de Schuldä draache.“   Eun annerä babbelte: „so eun grooß Mäd(s)che beraats un will alleweil noch uf die Schuldä vum Babba? Dä duht beraats eun groß gefillt Rucksack droanspordiern, du Kinn nur so eun kloa Proviantsäckel(s)che.“
Marie(s)che soate nix doa druf un daht schtumm bleiwe. Erst, als die Grupp aaßä Heerwaat woar, murmelte se: „Des woarn goans bleede Uurumpels.“
Noach einä waatere Vertelschtunn dahte mä eunäm Eunzelschpaziergängä begee(s)chne. Sofordd wollte Marie(s)che vun meunä Schultä runnä.

I(s)ch froate noach däm Dreffe, des wo nur aas guude Daach un Ufwirräsehn beschtoand,
woarim denn jedds des Kinn nemmä uf de Schuldä seun wollte.
„Ach“, winkte Marie(s)che oab, „i(s)ch will net so gesehe wern....un mä bleede Schpri(s)ch vun Uurumpels oaheern.“
Noach eunä waatere halb Schtunn geloangte mä oan die Wiss un dän Bach, wo i(s)ch hie wollt. Lisett(s)che hielt si(s)ch net oan meun Voschlaach un delefonierte beraats des erste moal. Woas die zwaa babbeln daht, entspraach genaa meune Voschtellunge. Woahrscheunli(s)ch froate meu bessä Hälft, woas wä groad mache dähte, obs uns gut gehe duht un so waatä.  Macko oantworddete: „Uns geht’s werkli(s)ch foandasdi(s)ch, mä hobbe groad eun Gewoaldmarsch dor(s)chen Woald gedähdi(s)cht, awä jedds isses vobei..“
Lisett(s)che wollt aach mi(s)ch schpre(s)che, i(s)ch winkte nur oab un rief däm Macko zu:
„I(s)ch koann jedds net babbeln, i(s)ch muss Maderijoal fer eun Biwak suche.“
Meu Fraa hodd oan jänem Daach uugfäh fienfmoal oagerufe. Macko un Marie(s)che babbelte aasfiehrli(s)ch mit ihrä Muddä, i(s)ch nur eunmoal korz.
I(s)ch fing sofordd oa Kreitä zu soammle. Meu zwaa Kinnä daht i(s)ch Gierschbläddä iwärei(s)che zim Brobiern.
„Schmeckt goar net so schlä(s)cht“, moante Macko, „i(s)ch hebb mä`s schlimmä vogeschtellt. Awä Boanoane un haddgekochte Eiä duh i(s)ch doch bevozuuche.“
Marie(s)che eißerte si(s)ch net iwä dän Rohkostsoaload, s` soate nur: „I(s)ch kennt jedds ne halb Dafel Schokoload vädraache.“
Nadierli(s)ch fudderte die Beide aach glei(s)ch vun de mitgebroachte Notnoahrung, die wo awä ihre Hauptnoahrung worde. Nur die Woalderbel un Himbel schteckte se mit Vägnie(s)che in ihr Meil(s)che.  Diese zwaa Fri(s)chte dahte mä iwäall in dä Gejend finne un meune zwa Kinnä schtoppte devun viel in si(s)ch reu.
Fers Trud(s)che hebb i(s)ch drei Vierhunnerdgroammdose Nassfuddä mitgenumme. Die Minisalamies kriggde die Kinnä, so woars jedefalls gedenkt.
Selwstväschtännli(s)ch konnte i(s)ch die Zwaa net eloa loasse, sunnern musste se er(s)chendwie beschäfdi(s)che. Zuerst musste wä unsä Loagä ri(s)chte.
Als Schtell dahte wä eun Pladds nemme newwe Bisch uf de Wiss, iwä uns nur de Himmel. Die Beem vum Woald schtoande uugefäh zeh Metä entfernt, de Bach uugefäh fienf Metä vun däm Loagä.

„Zuerst misse mä Äst un Schteu entferne“, schluch i(s)ch vo, „sunst schpiern mä die goans deitli(s)ch als rä(s)cht uuoagenähme Druckschtelle oan unserm Edelkerpä.“
Des machte mä aach un woas fer eun Wunnä, Marie(s)che un Macko dahte net kwengeln un murre. Doann hoolte mä drockenes Laub aasäm Woald. Wä musste defier mämoals hie un ä laafe. „Wä lieje doann viel wei(s)chä“, väklärte i(s)ch, „die Wiss hodd oan diesä Schtell net viel Groas un s` is daalwaas sogoar die nackte Erd zu sehe.“
Aach bei diesä Aksjoon halfe die Zwaa ...ohne zu meckern, se wärn mied un misste si(s)ch aasruhn.
„Unsä Noachtloagä is werkli(s)ch schee geworn“, moante Marie(s)che un brobierte es glei(s)ch aas.
Trud(s)che musste ewwefalls väsor(s)cht wern, i(s)ch hodde oan Nassfuddä gedenkt, awä net oan eun Schäl(s)che. „Des Nassfuddä duhn wä uf grooße Bläddä lee(s)che“, daht i(s)ch voschlaache, „däm Trud(s)che is des egoal.“
Nadierli(s)ch, ähn kloane Leffel, um des Hunnefuddä aas de Doos zu hoole, hodd i(s)ch ewwefalls vägesse mit zu nemme. Awä eun Schteck(s)che dahts aach. Sofordd schdärddste si(s)ch unsre Hiendin iwä des Fresse un väschloang es.
„Net so schnell, Trud(s)che“, ämoante i(s)ch des Dier, „du duhst des sunst womeegli(s)ch wirrä aaskoddse. Des bassierte gliggli(s)chäwaas net.
„Zim Schloafe isses noch viel zu frieh“, moante Macko, „mä häm groad moal eun Uhr middaachs. Woas mache mä jedds?“

„Wenn i(s)ch eloa wär, däht i(s)ch im Woald schpadsiern un väsuche Diern zu beoboachte, Rehe, Fieks, Insekte un so waatä“, oantworddete i(s)ch, „awä mit ei(s)ch uuruhi(s)ch Schpresslinge klappt des net. I(s)ch hebb mä beraats dehoam märere Schpiel(s)chä aasgedenkt, die brobiern wä moal dor(s)ch zu fiehrn. Des erste is, Ei(s)chelhähä un Ei(s)chhern(s)che väsuche ihre Wintävoräte zu finne un die duhn se doann aach schdibiddse un uffuddern.“
Defier hodd i(s)ch in eunä Plasdiggdoos kloane Schokoloadeeiä mit genumme un in eunä annern Ribbelkuchebrocke, die wo i(s)ch in Babierdaschedi(s)chä eugewickelt hebb.
Marie(s)che kriggde eun großes Seidetuch ummen Kopp gewickelt, s` dorffte net sehe, wo die zwaa Ei(s)chelhähä, nämli(s)ch i(s)ch un Macko, die Schokoloade..eiä väschtecke dahte.
Des Mäd(s)che foand fast alles, wenn`s aach ziemli(s)ch viel Zaat in Oaschpruch genomme hodd. Awä wä halfe aach däm Kinn, indäm mä soate, haaß, goans haaß orrä s` werd wirrä kältä un so waatä.
So woas Ähnli(s)che machte mä doann aach mit Macko. Fer dän Buh väschteckte die Ei(s)chhern(s)chä, also jedds Marie(s)che un i(s)ch, Ribbelkuchebrocke, die de Macko rä(s)cht schnell gefunne hodd. Alles annere hädd mi(s)ch aach gewunnerd.
Zim Drinke goabs Kakau, oan Be(s)chä hebb i(s)ch gedenkt un wä schenkte aas de Zwaalitäflasch ebbes reu. I(s)ch daht Bachwassä drinke, Marie(s)che un Macko wollte des net.

„Fer di(s)ch, Schor(s)chibabba, misse mä jedds ewwefalls Wintävoräte väschtecke, diede suche musst“, daht Macko voschlaache.
„So? Woas fer eun Dier soll i(s)ch denn seun?“
„Du sollst eun Fuks seun“, krähte Marie(s)che.
 „Un wä, also meu Schwestä(s)che un i(s)ch seun die Wildwuddse, die ihre Wintävorät väschtecke.“
(So viel i(s)ch waaß, duhn Wildwuddse koa Wintävorät soammle un väschtecke, awä mä soll net alleweil des so eng sehe)
Des machte wä doann aach, des väschteckte Fuddä worn Minisaloamiewerst(s)chä, vier Schtick insgesoamt.
Die Zwaa wickelte des Seidetuch um meun Kopp un begoanne mit däm Fuddä-Väschteckschpiel.  I(s)ch koannt in däm Moment werkli(s)ch nix sehe, heerte awä, woas die Kinnä so babbelte. Zim Baaschpiel: „Des mache mä net so Marie(s)che....viel zu oafach...
unsä Oaldä soll si(s)ch ruhi(s)ch ebbes oaschtrenge.“
I(s)ch muss geschtehe, doass noach de Seidetuch-Entfernung, i(s)ch werkli(s)ch Mieh hodde, die vier Minisoaloamies zu finne un i(s)ch des aach nur mit Heiß-Kalt-Woarm-Hilf bewäldi(s)chte.
Wä machte noch annern Väschteckschpiele, zim Baaschpiel eun Fuks muss die Maus ufschtebern un de Wolf muss erst des Reh finne, bevo ä es fresse koann.
Die Kleddäbeem, vun denne i(s)ch schun oam Oafoang väzählt hebb, foande aach Väwennung un schpätä vägnie(s)chte wä uns noch mit  däm Schpiel  i(s)ch seh ebbes, woas du net siehst.
Zwischedor(s)ch daht wirrä Lisett(s)che mämoals oarufe un wollte vum Macko wisse, obs uns gut gehe duht, woassä zim Gligg alleweil bejaate, wä waaß, woas sunst meu Fraa in Oagriff genumme hädd.
Oawens, alsses dämmri(s)ch worn is, dahte mä uns all ufs Noachtloagä leije. Trud(s)che daht i(s)ch zur Si(s)chähaat, doamit se net in de Dunkelhaat pleddsli(s)ch in de Gejend rim schtromert, mit ihrä Hunneleun oam Busch festbinne, s`loagerte doann genaa zwische uns.
Wie uf Beschtellung woar die Noacht schternnekloar, de Mond schien un Woaldkeiz liese ihre schauri(s)ch Rufe äteene. In de Fern heerte wä noch eun Rehbock belle.
Die zwaa Kinnä schliefe sofordd eu, i(s)ch awä net.

So noach zwaa orrä drei Schtunne heerte i(s)ch Gegrunse vun Wildwuddse. Die musste goans in de Näh uf de Wiss seun. Zuerst hebb i(s)ch gedenkt, viellaa(s)cht is des nur eun Draam. Awä unsre Hiendin  Trud(s)che bemerkte des aach, se begoann nämli(s)ch zu kleffe un wollte uf die Wiss schterme, woas es awä net koannte, waal se fest gebunne woar.
Weje däm laut Gekleff seun die Kinnä wach worn.
„Woas is los?“ froate se, „wieso bellt des Trud(s)che?“
„Uf de Wiss seun Wildwuddse un s` Trud(s)che hodds endeckt.“
Sofordd schtoande se vum Loagä uf un guckte uf die Wiss. Wä heerte Gegrunse. Doann schtermte se fordd in de schiddsend Woald. Drodds des Mondli(s)chtes koannte wä die Diern net genaa gucke, soahe awä, doass er(s)chendwel(s)che Diern mit Getees in Ri(s)chtung Beem roannte, doann awä woars schtill un die Wildwuddse väschwunne.

„Wä häm Gligg gehobbt“, soate i(s)ch, „doass die Wildwuddse si(s)ch net iwä unsre leddste Essensvoräte schtärddste. Die seun nämli(s)ch Allesfressä, Boanoane un gekochte Eiä duhn die  niemoals väschmähe. Ohne unserm Trud(s)che hädde wä  die womeegli(s)ch goar net bemerkt, schpätä nur bleed gucke kenne, doass unsre Läwensmiddel nemmä doa wärn.“
Wä dahte uns doann wirrä hieleije, nix Ufrä(s)endes bassierte mä in de Noacht.
Mor(s)chens, so um siwwe Uhr bin i(s)ch wach geworn. Die annern drei, also Marie(s)che, Macko un Trud(s)che schliefe noch fest un diesä Zuschtoand dauerte aach noch ebbes mä als eune Schtunn.
Erst waat noach oacht Uhr konnte mä gemeunsoam friehschticke. I(s)ch hodde schun Gierschblädä un annern Wildkreitä gesoammelt, ewweso euni(s)che Woalderbel un Himbel.  
Iwä die Wildfri(s)cht schdärddste si(s)ch die Zwaa sofordd druf, die Wildkreitä allädings väschmähte se. „Wä häm joa noch Boanoane“, moante Macko, „un die wern nur faul un schlächt. Des wär doch werkli(s)ch schoad. Aaßädäm hämmä noch vier hadd gekochte Eiä, die wadde ewwefalls, doasse gegesse wern.“
Gestern, als mä vum Packpladds los tigerte, hodde mä zeh Eiä.
„Wolle wä wirrä hoam...so loangsoam?“ froate i(s)ch.
„Noa, s` is noch viel zu frieh“, moante Beide, „die Schpiel(s)chä vun gestern kenne wä joa wirrähoole.“
Allädings, Schokoloade..eiä un Ribbelkuchebrocke worn all, hodde zim Gligg noch ne Dutt voll Erdnussflips debei. Doamit koannte mä ewwefalls die Fuddä-Väschteckschpiele dähdi(s)che.Zwaa orrä drei Schtunne schpätä rief doann Macko Lisett(s)che oa, s` kennt uns oam Packpladds mit unserm Audo oabhoole. I(s)ch babbelte aach noch korz mit meunä Fraa, soate, doass wä so in eunä Schtunn orrä ebbes mä oam Dreffpunkt eudrudeln wern.
            So geschah es doann aach. „Na, beschtimmt seudä jedds dor(s)ch gefrorn“, begrießte uns die Familjemuddä.
„Iwähaapt net“, äwirrerte i(s)ch, „wä hobbe joa in unsre Klamodde geschloafe, noch ne Jack oagezouhe un uns mit eunä grooß Rejeploan zugedeckt.“
„Hobbdä ei(s)ch wäni(s)chsdens oam Bach gewäsche un die Zeh gepuddst?“ froate meu Fraa.
„Hhm....“, zegerte (s)ch, „dezu hämmä koa Zaat gefunne. Wä hebbe all so oagenähm, ufrä(s)chende Äei(s)chnisse äläwe derffe, doass wä sol(s)ch uuwi(s)chdi(s)che  Sache velli(s)ch vägesse dahte.“
„Na joa, dehoam misstä awä  sol(s)ch uuwi(s)chdi(s)che Sache sofordd noach..hoole“, kommendierte meu Fraa uugeriehrt meune Äklärung.


Übersetzung: Meine letzte Eintragung in den Ordner  Tagebuch von Schorschi Schnabbelschnut  lag schon fast ein Jahr zurück.
Damals versuchte ich ein Überlebenstraining im Wald zu bewältigen, dies bedeutet nur Essen, was ich dort in der Natur finden könnte, zum Beispiel Wildkräuter und Wildfrüchte.
Vor kurzem berichtete ich auch darüber in der Filosofenrunde. Bald wussten dann ebenfalls der Rolfi und auch mein Bub Marko darüber etwas Bescheid.
„Wieso hast du mir darüber nichts gesagt“, entrüstete sich das Kind, „ich würde das auch gern mal lesen.“
„Kannst du“, nickte ich, „aber nicht an meinem Computer, den brauche ich zu häufig. Marko, ich kopiere das auf einen Stick. Den kannst du dann an deinen Laptop schließen.“
      Das hat er dann auch gemacht. „Das sollten wir mal zusammen machen, aber natürlich mit Übernachtung im Wald und zwar ohne Zelt.“
„Willst du das wirklich machen, Marko? Die Wildkräuter schmecken dir bestimmt nicht so gut wie dein geliebter Streuselkuchen und zu trinken gibt es nur Bachwasser, keinen Kakao.“
„So hab ich mir das auch nicht vorgestellt“, meinte Marko, „ich kann ja mal die Wildkräuter probieren, aber zur Sicherheit nehmen wir halt noch einen Pack hart gekochte Eier mit, Salamiewürstchen und Bananen, dann werden wir sichen keinen Hunger erleiden.
Und Kakao füllen wir in einer Zweiliterflasche ab.“
„Und für mich noch extra einge Tafeln Schokolade“, krähte unser fünfjähriges Mariechen, die mit bekommen hatte über was wir redeten.
Ouh, das kann ja heiter werden, dachte ich mir ironisch, es fehlt nur noch, dass unsere Hündin Trudchen mit von der Partie ist.
       So ist es dann auch gekommen. Am Wochenende saßen wir alle in unserer Schmucklimousiene nd fuhren zu einem Parkplatz in der Nähe vom Felsenmeer.

Wir stiegen aus, nur Lisettchen blieb im Auto. Jeder von uns drei hatte einen gepackten Rucksack dabei, ich den größten.
Meine bessere Hälfte wollte mir noch das Smartphone überreichen, ich allerdings lehnte ab.
„Brauch ich nicht“, kommentierte ich ihren Wunsch.
„Das macht nichts“, meinte Marko, „ich hab meins dabei. Ich rufe dich an morgens, dann kannst du uns, Lisettchen, hier an diesem Parkplatz wieder abholen.“
„Ich hoffe, ich mach keinen Fehler“, seufzte meine Frau, „dich, Schorschi alleine mit Kinder und Hund im Wald, tags und nachts? Ob das gut geht?“
„Selbstverständlich geht das gut“, tönte ich, „du kannst beruhigt heimtigern und stundenlang mit deiner lieben Schwester Andrea telefonieren.
Aber bitte, komme nicht auf die Idee dauernd den Marko anzurufen und fragen, was wir gerade machen und wie uns es geht.“
Nach Küsschen auf Wange und Lippen fuhr dann Lisettchen fort und wir blieben alleine im Wald zurück.
„Selbstverständlich hab ich schon vor einigen Tagen hier geguckt, wo wir uns aufhalten könnten. Wir müssen nur ungefähr eine Stunde gehen, dann sind wir an einem wirklich iydillischen Fleckchen, mit Wiese, Bach, viel Wald natürlich, auch Kletterbäume, und vor allen Dingen, an einem lichtdurchfluteten breiten Waldweg sind viele schmackhafte Wildkräuter zu finden, sogar noch die letzten Walderdbeeren und wahrscheinlich schon die ersten Himbeeren in diesem Jahr.“
Wir drei Menschen und das Trudchen machten sich auch gleich auf den Weg. Nach einer halben Stunde, wir bummelten mehr als richtig marschieren, quengelte Mariechen, es wäre müde und wollte auf meiner Schulter getragen werden.
Na ja, als liebender Papa önnte ich das ruhig machen, sagte meinInneres. Und schwupps, das Mädchen hockte auf dem ersehntenPlatz und hielt sich mit ihren Händen an meinem Kopf fest.

Unterwegs trafen wir eine Spaziergängergruppe, vier oder fünf Leute.
„So gut möchte ich es auch mal haben“, sagte einer, „mich tut keiner auf der Schulter tragen.“     Ein anderer blökte: „So ein großes Mädchen bereits...und will immer noch auf die Schulter vom Papa? Der trägt bereits einen groß gefüllten Rücksack, du Kind nur so ein kleines Proviantsäckelchen.“
Mariechen sagte nichts darauf und blieb stumm. Erst, als die Gruppe außer Hörweite war, murmelte es: „Das waren ganz blöde Uhrumpels (törrichte Trottel).“
Nach einer weiteren Viertelstunde begegneten wir einem Einzelspaziergänger. Sofort wollte Mariechen von meiner Schulter runter.

Ich fragte nach dem Treffen, das nur aus guten Tag und Aufwiedersehen bestand, warum denn jetzt das Kind nicht mehr auf der Schulter sein wollte.
„Ach“, winkte Mariechen ab, „ich will so nicht gesehen werden....und mir blöde Sprüche von Uhrumpels anhören.“
Eine halbe Stunde später gelangten wir an die Wiese und den Bach, wo ich hin wollte.
Lisettchen hielt sich nicht an meinen Vorschlag und telefonierte bereits das erste mal.
Was die zwei schwätzten, entsprach genau meinen Vorstellungen.
Wahrscheinlich fragte meine bessere Hälfte, was wir gerade machen würden, ob es uns gut geht und so weiter. Marko antwortete: „Uns geht es wirklich pantastisch, wir haben gerade einen Gewaltmarsch durch den Wald gemacht, aber jetzt ist es vorbei.“
Lisettchen wollte auch mich sprechen, ich winkte nur ab und rief dem Marko zu: „Ich kann jetzt nicht reden, ich muss Material für einen Biwak suchen.“
Meine Frau hatte an jenem Tag ungefähr fünf mal angerufen, Marko und Mariechen schätzten ausführlich mit ihrer Mutter, ich nur einmal kurz.
Ich fing sofort an Kräuter zu sammeln. Meinen zwei Kindern überreichte ich Gierschblätter zum Probieren.
„Schmeckt gar nicht so schlecht“, meinte Marko, „ich hab mirs schlimmer vorgestellt. Aber Bananen und hartgekochte Eier bevorzuge ich doch.“
Mariechen äußerte sich nicht über den Rohkostsalat, s sagte nur: „Ich könnte jetzt ne halbe Tafel Schokolade vertragen.“
Natürlich futterten die Beiden auch gleich von der mitgebrachten Notnahrung, die aber ihre Hauptnahrung wurde. Nur die gesammelten Walderdbeeren und Himbeeren steckten sie mit Vergnügen in ihr Mäulchen. Diese zwei Früchte fanden wir dort überall in der Gegend und meine zwei Kinder davon viel in sich rein.
Für das Trudchen hatte ich drei VierhundertGrammdosen Nassfutter mitgenommen. Die Minisalamies kriegten die Kinder, so wars jedenfalls gedacht.
Selbstverständlich konnte ich die Zwei nicht alleine lassen, sondern musste sie irgendwie beschäftigen. Zuerst mussten wir unser Lager richten.
Als Stelle nahmen wir einen Platz neben Büschen auf der Wiese, über uns nur der Himmel. Die Bäume vom Wald standen ungefähr zehn Meter entfernt und der Bach ungefähr fünf Meter von dem Lager.

„Zuerst müssen wir Äste und Steine entfernen“, schlug ich vor, „sonst spüren wir die ganz deutlich als recht unangenehme Druckstellen an unsrem Edelkörper.“
Das machten wir auch und was für ein Wunder, Mariechen und Marko quengelten und murrten nicht.Dann holten wir trockenes Laub aus dem Wald. Wir mussten dafür mehrere male hin und her laufen. „Wir liegen dann viel weicher“, erklärte ich, „die Wiese hat an dieser Stelle nicht viel Gras und teilweise ist sogar die nackte Erde zu sehen.“
Auch bei dieser Aktion halfen die Zwei.....ohne zu meckern, sie wären müde und müssten sich ausruhen.
„Unser Nachtlager ist wirklich schön geworden“, meinte Mariechen und probierte es gleich aus.
Trudchen musste ebenfalls versorgt werden, ich hatte an Nassfutter gedacht, nicht aber an ein Schälchen. „Das Nassfutter legen wir auf große Blätter“, schlug ich vor, „dem Trudchen ist das egal.“
Natürlich, einen kleinen Löffel, um das Hundefutter aus der Dose zu holen, hatte ich ebenfalls vergessen mit zu nehmen. Aber ein Stöckchen tats auch.
Sofort stürzte sich unsere Hündin über das Fressen und verschlang es.
„Nicht so schnell, Trudchen“, ermahnte ich das Tier, „du wirst das sonst wieder auskotzen.“
Dies passierte glücklicherweise nicht.

„Zum Schlafen ist es noch viel zu früh“, meinte Marko, „wir haben gerade mal ein Uhr mittags. Was machen wir jetzt?“
„Wenn ich alleine wäre, würde ich im Wald spazieren und versuchen Tiere zu beobachten, Rehe, Füchse, Insekten und so weiter“, antwortete ich, „aber mit euch unruhigen Sprösslingen klappt das nicht. Ich hab mir bereits daheim mehrere Spielchen ausgedacht. Wir probieren mal, diese durch zu führen. Das erste ist, Eichelhäher und Eichhörnchen versuchen ihre Wintervoräte zu finden, stibietzen sie und futtern sie dann auch auf.“
Dafür hatte ich in einer Plastikdose kleine Schokoladeneier mit genommen und in einer anderen Streuselkuchenbrocken, die ich in Papiertaschentücher eingewickelt hatte.
Mariechen bekam ein großes Seidentuch um den Kopf gewickelt, es durfte nicht sehen, wo die zwei Eichelhäher, nämlich ich und der Marko, die Schokoladeneier versteckten.
Das Mädchen fand fast alles, wenn`s auch viel Zeit in Anspruch nahm. Aber wir halfen auch dem Kind, indem wir sagten, heiß, ganz heiß oder es wird wieder kälter und so weiter.
       So was Ähnliches machten wir dann auch mit Marko. Für den Bub versteckten die Eichhörnchen, also jetzt Mariechen und ich, Streuselkuchenbrocken, die der Marko recht schnell fand. Alles andere hätte mich auch gewundert.
Zum Trinken gabsKakao, an Becher hatte ich gedacht und wir schenkten aus der Zweiliterflasche etwas rein.
Ich trank Bachwasser, M;ariechen und Marko wollten dies nicht.

„Für dich, Schorschipapa, müssen wir jetzt ebenfalls Wintervoräte verstecken, die du suchen musst“, schlug Mako vor.
„So? Was für ein Tier soll ich denn sein?“
„Du bist ein Fuchs“, krähte Mariechen.
„Und wir, also mein Schwesterchen und ich, sind die Wildschweine, die ihre Wintervoräte verstecken.“
(So viel ich weiß, sammeln Wildschweine keine Wintervoräte. Aber man muss nicht immer alles so eng sehen)
Das machten wir dann auch, das versteckte Futter bestand aus Minisalamiewürstchen, vier Stück insgesamt.
Die zwei wickelten das Seidentuch um meinen Kopf und begannen mit dem Futter-Versteckspiel. Ich konnte in jenem Moment wirklich nichts sehen, hörte aber, was die Kinder so redeten. Zum Beispiel: „Das machen wir nicht so, Mariechen....viel zu einfach...
unser Alter soll sich ruhig etwas anstrengen.“
Ich muss gestehen, dass nach der Seidentuchentfernung, ich wirklich Mühe hatte die vier Minisalamiewürstchen zu finden und ich das auch nur mit heiß-kalt-warm-Hilfe bewältigte.
       Wir machten noch andere Versteckspiele, zum Beispiel  ein Fuchs muss die Maus aufstöbern  und der Wolf muss erst das Reh finden, bevor er es fressen kann.
Die Kletterbäume, von denen ich schon am Anfang berichtete, fanden auch Verwendung und später vergnügten wir uns mit dem Spiel   Ich seh etwas, was du nicht siehst.
Zwischendurch rief Lisettchen mehreremale an und wollte vom Marko wissen, ob es uns gut geht, was er zum Glück immer bejahte, wer weiß, was sonst meine Frau in Angriff genommen hätte.

Abends, als es dämmrig geworden war, legten wir uns alle aufs Nachtlager. Trudchen band ich zur Sicherheit, damit sie nicht in der Dunkelheit plötzlich in der Gegend rum stromert, mit ihrer Hundeleine am Busch fest. Es lagerte dann genau zwischen uns.
Wie auf Bestellung war die Nacht sternenklar, der Mond schien und Waldkäuze liesen ihre schaurigen Rufe ertönen. In der Ferne hörten wir noch einen Rehbock bellen.
Die zwei Kinder schliefen sofort ein, ich aber nicht.
So nach zwei oder drei Stunden hörte ich Gegrunze von Wildschweinen. Die mussten ganz in der Nähe auf der Wiese sein. Zuerst dachte ich, vielleicht bin ich nur in einem Traum. Aber unsere Hündin Trudchen bemerkte das auch, sie begann nämlich zu kleffen und wollte auf die Wiese stürmen, was es aber nicht konnte, weil sie fest gebunden war.
Wegen dem lauten Gekleff sind die Kinder wach geworden.
„Was ist los?“ fragten sie, „wieso bellt das Trudchen?“
„Auf der Wiese sind Wildschweine und das Trudchen hats entdeckt.“
Sofort standen sie vom Lager auf und guckten auf die Wiese. Wir hörten Gegrunze. Dann stürmten sie fort in den schützenden Wald. Trotz des Mondlichtes konnten wir die Tiere nicht genau beobachten, sahen aber, dass irgendwelche Tiere mit Getöse in Richtung Bäume rannten. Dann aber war es still und die Wildschweine verschwunden.

„Wir haben Glück gehabt“ sagte ich, „dass sich die Wildschweine icht über unsere letzten Essensvoräte stürzten. Die sind nämlich Allesfresser, Bananen und gekochte Eier verschmähen die niemals. Ohne unserem Trudchen hätten wir die womöglich gar nicht bemerkt, später nur blöd gucken können, weil unsere Lebensmittel nicht mehr da wären.“
Wir legten uns dann wieder hin, nichts Aufregendes passierte mehr in der Nacht.
Morgens, so um sieben Uhr bin ich wach geworden. Die anderen Drei, also Mariechen, Marko und Trudchen, schliefen noch fest und dieser Zustand dauerte auch noch etwas mehr
als eine Stunde.
Erst weit nach acht Uhr konnten wir gemeinsam frühstücken. Ich hatte bereits Gierschblätter und andere  Wildkräuter gesammelt, ebenso einige Walderdbeeren und Himbeeren.
Über die Wildfrüchte stürzten sich die Zwei sofort drauf, die Wildkräuter allerdings verschmähten sie. „Wir haben ja noch Bananen“, meinte Marko, „und die werden nur faul und schlecht. Das wäre doch wirklich schade. Außerdem haben wir noch vier hart gekochte Eier, die warten ebenfalls, dass sie gegessen werden.“
Gestern, als wir vom Parkplatz aus lostigerten, hatten wir  zehn Eier.
„Wollen wir wieder nach hause....so langsam?“ fragte ich.
„Nein, es ist noch viel zu früh“, meinten Beide, „die Spielchen von gestern können wir ja wiederolen.“
Allerdings, Schokoladeneier und Streuselkuchenbrocken waren alle, hatte aber zum Glück noch eine volle Tüte mit Erdnussflips dabei. Damit konnten wir ebenfalls die Futter-Versteckspiele tätigen.
Zwei oder drei Stunden später rief dann Marko Lisettchen an, es könnte uns am Parkplatz mit dem Auto abholen. Ich redete auch noch kurz mit meiner Frau, sagte, dass wir so in einer Stunde oder etwas mehr am Treffpunkt eintrudeln werden.
So geschah es dann auch.
„Na, bestimmt seid ihr jetzt durch gefroren“, begrüßte uns die Familienmutter.
„Überhaupt nicht“, erwiderte ich, „wir schliefen ja in unseren Klamotten, hatten noch ne Jacke an und uns mit einer großen Regenplane zugedeckt.“
„Habt ihr euch wenigstens am Bach gewaschen und die Zähne geputzt?“ fragte meine Frau.
„Hhm....“, zögerte ich, „dazu hatten wir keine Zeit gefunden. Wir haben alle so angenehme, aufregende Ereignisse erleben dürfen, dass wir solche unwichtigen Sachen völlig vergaßen.“
„Na ja, zu hause aber müsst ihr solche unwichtigen Sachen sofort nachholen“, kommentierte meine Frau ungerührt meine Erklärung.