Kasperle-Theaterstück VIII
Großmutter und Anhang beim Osterhasen


Erster Akt:   In de Woonschtubbb vun de Großmuddä hoalte si(s)ch uf die Großmuddä, Hä Knell(s)chschreiwä, de Weuhnoachtsmoann, de Ostähoas, Kaspä mit Tussilind, Seppelien mit Seppel un noch Kroko.

Ostähoas:   Unsre leddst Zusoammekunft kenne wä nur als misslunge bezei(s)chne, i(s)ch moan dän oagäbli(s)ch besunnere Daach  Oan Aaßäerdischä duht uns besuche.

Hä Knell(s)cheschreiwä:   Des koannsde laut soage. Unsre Rund sollte des nochmoal probiern, viellaa(s)cht duht`s doann bessä klappe

Weuhnoachtsmoann:  Oh joa, un de Elljen sollt oam beste wirrä i(s)ch schpiele, i(s)ch hebb mich joa defier als werddi(s)ch äwiese.

Kaspä:  Iwähaapt net. Du, Weuhnoachtsmoann, host di(s)ch nur.... goans werddi(s)ch vollgefresse un goans werddi(s)ch gekoddst.  

Großmuddä:  Unsä Kaspä is heifi(s)ch eun Kinnskopp. Awä jedds hoddä moal rä(s)cht. De Aaßäerdische sollt diesmoal ähn annerä seun.

Seppelien(die wo dän Seppel uffen Schoß hodd):  Ri(s)chdi(s)ch, de Ostähoas kennt de Aaßäerdische schpiele.

Ostähoas: Doa bin i(s)ch sofordd beraat. In vier Woche seun Ostern, doa sollte mä uns all bei meunä Hitt oam Woaldroand dreffe, uugefäh verzeh Daach vohä. Ich kennt ei(s)ch doann eune wunnäbaa schee Iwäraschung lifferm. Doa werdä noch joahrzehnteloang driwwä väzähle, fallsä iwähaapt noch so loang läwe duht.

Kroko:  Woas fer eune Iwäraschung?  Etwoa Kekse? Doa bin i(s)ch sofordd mit vun de Paatie.


Ostähoas:  Des will i(s)ch jedds net väroate, sunst wärs koa Iwäraschung mä.

Weuhnoachtsmoann:  Wä waaß, woas fer deppe Posse dordd uf uns wadde.  Ostähoase seun sowieso velli(s)ch  iwwäflissi(s)ch. Die Rituoale oan Ostern kenne aach ewwesogut, ach woas noch bessä, die Weuhnoachtsmännä iwänemme. Doann nenne mä uns hoalt net Weuhnaochtsmännä zu diesä Friehlingszaat, sunnern Ostämännä.

Ostähoas:   Niemoals, du deppä Weuhnoachtsmoann bist als Ostämoann totoal  uuge..ei(s)chnet. Womeegli(s)ch dähtest noch baa de Kinnä mit deunä Zi(s)chdigungsruut ufkreize.

Hä Knell(s)cheschreiwä (schiddelt äree(s)cht seun Kopp):   Des wolle mä jedds werkli(s)ch net nähä aasfiehrn. Diese kinni(s)che Schtreidi(s)chkaate zwische ei(s)ch zwaa (ä deitet uf de Ostähoas un dän Weuhnoachtsmoann) indressiert hier vun uns niemoand.

(De Weuhnoachtsmoann reißt die Kladdsche vum Kaspä weg un drischt doamit hefdi(s)ch uffen Ostähoas eu. Wietend lässtä noch folgende Schimperei los.)

Weuhnoachtsmoann:  Du supäbleedä Ostähoas, du geheerst in ne geschlosse Oaschtoalt un mit Adsneimiddel vollgepumpt, doamit deu Hern ufheert sol(s)che oabaddi(s)ch Voschläge hier uns unnäschiebe zu wolle. Wenn i(s)ch di(s)ch wirrä moal eloa oadreffe duh, werd i(s)ch di(s)ch grie un blaa haache un deu Boa boambeli(s)ch dräre.

Ostähoas: Hilfe, Hä Knell(s)cheschreiwä. Hä Bolozist, duhn se sofordd dieses gewald..dähdi(s)che Monstä vähafte.

(De Bolizist, Hä Knell(s)cheschreiwä, nimmt dän Weuhnoachtsmoann die Kladdsche weg un drickten uffen Schtuhl zurick.)

 Hä Knell(s)cheschreiwä:  Des Beste is, wä duhn deriwwä oabschtimme, ob wä uns baam Ostähoas oam Woaldroand in zwaa Woche um ferzeh Uhr noachmiddaachs dreffe  un de Ostähoas  is doann de Aaßäerdische.  Also:  Wä is defier?

(Die Großmuddä, de Ostähoas un Seppelien äheebe die Hoand beziehungswaas die Poot.)

Seppelien:   Seppel, du musst aach deu Floss in die Hee(s)ch schtrecke.

Seppel:   I(s)ch waaß net, ob des ri(s)chdi(s)ch is.

Seppelien:    Pappälapp. (Seppelien duht däm Seppel äh lei(s)cht Koppnuss väbasse)

Seppel, du host mä zu gehor(s)che
sunst kriggsde nur gewaldi(s)ch Sor(s)che.

Seppel (ebbes zeegäli(s)ch):    Na, weje mä.(Seppel schtreckt aach seu  Griffel in die Hee(s)ch)

Hä Knell(s)cheschreiwä:  Vier vun uns nein seun also defier.   Wä is degeje?(De Weuhnoachtsmoann duht seu rä(s)cht Hoand heebe)

Hä Knell(s)cheschreiwä:   Kaspä, Tussilind, ich un Kroko soage nix dezu. Die enthalte si(s)ch also.Doamit is die Oabschtimmung gelaafe. Vier seun defier, nur oanä degeje, die annern enthalte si(s)ch.Des haaßt:  In verzeh Daach dreffe mä uns also baam Ostähoas.

 

Zweiter Akt:     Siwwe seldsoame Geschdoalde seun vo de Hitt vum Ostähoas, nur de Weihnoachtsmoaan kreizt net uf.

Großmuddä:  De Weuhnoachtsmoann duht net kimme, waalä net will, doass de Ostähoas de Aaßäerdische schpiele duht.

(Doa äscheunt eun Wäse, des wo die Kerpägreeß vun eunäm kloane Kinn ufweise duht, hodd awä ähn Ostähoaskostiem oa.)

Tussilind:   Kinn, woas moachst du denn hier? Bisde iwähaapt eugeloade zim heiti(s)che Äei(s)chnis?

Ostähoas:     I(s)ch bin koa Kinn, i(s)ch bin doch de Ostähoas. I(s)ch hebb halt meu Asdronauteoazug iwägeschtriwwe. S ` Gesi(s)cht is nur eune Mask un Händ wie die Mensche hebb i(s)ch aach net, des seun nur schpeddsjelle Hoandschuh.

Hä Knell(s)cheschreiwä:     Joa, die Schtimm is dahtsä(s)chli(s)ch die vum Ostähoas un die Greeß schtimmt ewwefalls iwwäeun, also wä glaabe dä, du bist werkli(s)ch de Ostähoas, nur ebbes väklaadet.

Kroko:   Is des etwoa die Iwäraschung, die wo du uns väschproche host?

Ostähoas:  Sei net so uugeduldi(s)ch, Kroko, s` kimmt noch schpätä.

Tussilind (kimmt aas de Hitt raus):   De Ostähoas duht rä(s)cht bescheide läwe. Äh Forzkuhl mit Beddzei(s)ch hebb i(s)ch drinne net gesehe, nur in eunäm Eck Schtroh un Hei.

Ostähoas:  Zim Schloafe loangt des fer mi(s)ch.     I(s)ch muss ei(s)ch jedds uubedingt woas geschtehe:I(s)ch schpiel heit net nur de Aaßäerdische, i(s)ch bin aach sunst oanä   un duh aasäm   Orijonngertel schtoamme, dordd läwe euni(s)che Milljoone Ostähoase.  Weuhnoachtsmännä hodds friehä moal aach uff däm Planeete gegewwe, awä die hodd unsre Gewerkschaft vun de Ostähoase väboote. Euni(s)che vun de Deppe wollte des net eusehe. Awä s ` daht denne nix niddse, se woarn doann doch gewunge si(s)ch annnern Dähdi(s)chkaatsfeldä zu suche.

Großmuddä:  Si(s)chä hosde hier nix Alkoholi(s)ches zu drinke  (de Ostähoas nickt).  Joa i(s)ch waaß, eunmoal hosde dä märere Flasche Bier in di(s)ch neugeschidd, worsd besoffe un Kroko hodd di(s)ch väschlunge. Saatdäm duhsde sol(s)ch Gedränk meide. Awä i(s)ch un Hä Knell(s)chschreiwä hobbe deroa gedenkt, ebbes devun hämmä mit gebracht, Kaspä un Seppel, hoolt des moal aasäm Audo raus.

(Kaspä un Seppel gehen fordd, kumme awä glaa wirrä mit eunäm Kaste Bier un zwaa Flasche Ourewällä Rachepuddsä.)

Tussilind:  Viel is des net. Ob des loange duht?


Ostähoas:   Wä Dorscht hodd, koann si(s)ch oam Bach bediene.   Un wä Hungä hodd, Tussilind, duh moal die Oabdeckploan newwä dä zur Seit schiebe  (Tussilind macht des), dordd seun beraats euni(s)che hadd gekochte Ostäeiä. Jedä koann un daff si(s)ch bediene, die schmecke werkli(s)ch sä deliddsjees.

Hä Knell(s)cheschreiwä (nudds  sofordd des Oagebot un duht eun Ei, noach hasdi(s)chäm Entferne de Schoal, in seum Meil(s)che väschwinne losse):  Dahtsä(s)chli(s)ch, eun Hochgenuss. (Sofordd duhtä noch eun waateres fuddern)(Kroko duht si(s)ch ewwefalls driwwä hä schterddse. Oan Ei noach däm annern schlucktdä runnä)

Ostähoas:    Mä als zehn daffste net fresse, Kroko, sunst hobbe die annern nix mä.

(Doann geht de Ostähoas zim Dsaun)

Ostähoas:   Hebbdä des Rascheln aach geheert, liewe Leit?   I(s)ch waaß, wä si(s)ch dordd in de Bisch väschtecke duht. Dordd is de Fuks.   (Doann mit lautä Schtimm, fast schun gebrillt)  Fuks, kimm enaus aas de Bisch un duh di(s)ch zei(s)che !   Orrä bisde eun Feigling?

(De Fuks duht äscheune)

Fuks:   I(s)ch bin koan Feigling. Wadd`s nur oab, fer mi(s)ch bisde nur Middaach-  orrä Gutnoachtesse. Eunes Daaches werd i(s)ch di(s)ch uffresse.

Ostähoas (hoolt sowoas wie eun Schtock aas seunäm Asdronauteoazug): Na, du gemeunä Bankert. Kennsde des noch, des is meun Bliddsschleidägerät, des werd dä kwoalvolle Schmärddse beraate.

Fuks: Hilfe !  Nix wie fordd.

(Fuks rennt weg un duht im Woald väschwinne)

Kaspä:  Wieso hosde des net eugeseddst, als de Weuhnoachtmoann di(s)ch mit meunä Kladdsch geschlaache hodd.

Ostähoas: Des niddsli(s)ch Gerät hodd i(s)ch net debaa, i(s)ch hodds vägesse. De Fuks, diesä Feigling, werd die näkste Woche hier nemmä ufkreize  un des is gut so. Dä dähd beschtimmt aach väsuche meegli(s)chst viele Eiä zu schtibiddse.Joa, joa, wä Ostähoase hämm uf diesä Erd ein schwäres Loos. Uf meunäm Heumoatplaneete hämmä die Fieks un die Maddä schun längst aasgerodd.Meu Kollee(s)chin, die Ostähäsin  Marlies die Woaldblume, hodd gewehnli(s)ch die Owäleitung iwä die Broduksjoon un doann Väschtecke dä bunte Eiä. Laadä is die ausgefalle, waal ähn Maddä se in de Ricke gebisse hodd un si(s)ch erst imn Ostäkroankehaus aaskuriern muss.

Kroko:   Mi(s)ch indressiert des net, woas de doa babbelst. Die Iwwäraschung is wohl, doass wä hier all minnest zeh haddgekochte bunte Eiä fuddern kenne, gell?

Ostähoas (schiddelt seun Kopp):  Noa, bald wersdes äfoahrn.  Duhn wä awä erst moal woas drinke un esse.

(Mä heert Schmadds-  un Schluckgereische.)


Tussilind:  Bist du in Siedhesse de eunzi(s)che Ostähoas?

Ostähoas:    Wo denkst du hie, lieb Mäd(s)che. Eloa in Deitschlond  duhn uugefäh fienfdausend Ostähoase ihr see(s)chensrei(s)ch Werk de Mensche zukumme loasse, besunners de Kinnä.

Großmuddä:  Seun doa nur männli(s)che Hoase, die wo diese Arweid väri(s)chte?

Ostähoas (schiddelt seun Kopp):   Noa, aach weibli(s)che. Baa uns duht des  koa Roll schpiele, ob männli(s)che orrä weibli(s)che.   I(s)ch waaß moan(s)chmoal selbä net, bin i(s)ch ähn Hoasemoann orrä ne Hoasefrau. Unsre Gewerkschaft hodd mä ne annä Häsin, die wo fer eiä Dorff vogesehe is, in Aas..si(s)cht geschtellt, nämli(s)ch  Margit die Resolute. Laadä is die ebbes zu herrsch..sie(s)chdi(s)ch. Allädings waaß i(s)ch net, ob die noch vo Ostern baa mä ufkreize duht.Un doa isses doch sä giensdi(s)ch, doass ihr liewe Leit baa mä seud.      Un des is die Iwäraschung, die wo i(s)ch ei(s)ch väschproche hebb.   Ihr derfft mä baa de Vobereitung helfe. Doa hinne im Schuppe (ä deitet mit seum Oarm uf ne Wiss) seun iwä zwaadausend rohe Hinkeleiä drin. Die misse gekocht, eugefärbbt un bemoalt wern. Ihr seud doch beschtimmt schun goans gieri(s)ch des zu mache, gell?

Hä Knell(s)cheschreiwä (ä nickt):  Doa duhn mä oam beste glei(s)ch oafoange.

Dritter Akt:    Alle seun mit er(s)chendwel(s)che Dähdi(s)chkaate beschäfdi(s)cht. Hä Knell(s)cheschreiwä, Kaspä un Seppel duhn Eiä koche un eufärbe. Kroko duht die doann kisteweis uf seunäm Ricke  zu Großmuddä, Tussilind und Seppelien dranspordiern, die wo die doann bemoale un in kloanere Kist(s)chä väpacke.  De Ostähoas selwä duht iwäall rim wiesele un Oaweisunge gewwe.

Kaspä:   Jedds duhn mä schun fast drei Schtunne bis zur Äscheppung schufte. Loangsoam duht in mä die Lust schwinne.

Seppel:  Des koannsde laat soage. (Ä duht si(s)ch zim Ostähoas wenne). Ostähoas, du host doch beschtimmt aach ähn eu(s)chne Noam un haaßt net nur Ostähoas.

Kaspä:   Beschtimmt haaßde  Ramses de Skloaveoatreibä.

Ostöhoas:  Noa, meun Noam  is  August de Lusdi(s)che.

Kaspä:   Also, lusdi(s)ch duh i(s)ch diese Arweid iwähaaapt net emfinne.   I(s)ch mach heit nix mä. Awä euni(s)che Eiä duh i(s)ch noch fuddern, die schmecke werkli(s)ch voziegli(s)ch.

Ostähoas:  Nix doa. Wä nix schafft, kriggt koa Eiä zim Esse. Fer heit is noch net Schluss.

Kaspä: Deu Oasi(s)chte kimmern mi(s)ch net. I(s)ch duh mi(s)ch wei(s)chern iwähaapt noch eune Sekunn loang zu schaffe

Ostähoas:  Wei(s)chärung oabgelehnt.

Kaspä:  Du koannst meun Wille net bre(s)che. I(s)ch duh debaa bleiwe, i(s)ch mach nix mä.

Ostähoas:  Werkli(s)ch, sä uuväniefdi(s)ch. Doa musste halt die Werkung vun meunäm Blitzschleidägerät schpiern.

(Ostähoas duht des Gerät, des wo aas..sehe duht wie äh Schtäck(s)che, aas nä Innedasch vun seunäm Asdronauteoazug nemme , ri(s)chtet des geje de Kaspa un duht druf rim dricke.      De Kaspä beginnt oam goanse Kerpä zu zucke, fuchtelt mit Boa un Erm rim, schreit laut schmärddsäfillt, fällt doann zu Boode un wimmert.)

Seppel:  Des is sä gemeun un fies, Ostähoas. Heer sofordd uf demit!

Ostähoas:   Woas? Du bist aach uuvänienfdi(s)ch.  Doann muss i(s)ch dä halt aach so eune Behoandlung väbasse.

Hä Knell(s)chschreiwä:  Noa Ostähoas, Hä   August dä Lusdi(s)che. Des machste net.

Ostähoas:  Wie willsde des vähinnern, Hä Bolizist?  I(s)ch hebb des niddsli(s)che Gerät un doamit die Moacht.

(Des Geschrei un des oaschließend Gewimmä vum Kaspä häm nadierli(s)ch aach die annern mitgekriggt,Kroko, die Großmuddä, Tussilind un Seppelien.  Se loasse ihre Arweid lie(s)che, kimme dezu, gruppiern si(s)ch um de Ostähoas un Hä Knell(s)cheschreiwä.)

Hä Knell(s)cheschreiwä:   Ostähoas, du koannst vielaa(s)cht noch oanen orrä hee(s)chsdens zwaa vun uns fern korze Moment aaßä Gefe(s)cht seddse, awä net siwwe.Also, Hä  August de Lusdi(s)che,  loass sofordd deun Bliddsschleidägerät falle. Doann duhn wä di(s)ch aach net väpriehele.

(De Ostähoas duht innehoalte un bewä(s)cht seun Kopp iwälä(s)chend hie un hä. Doann:)

Ostähoas:  Euväschtoanne. (Ä lässt des Gerät falle.) Mache mä halt fer zeh Minute äh Paus, doann misse mä awä all waatä schaffe.

(Hä Knell(s)cheschreiwä hebt des Gerät sofordd aasäm Groas uf un duhts in seu Hoosedasch.)

Großmuddä: Uf dän Schreck hie koann i(s)ch euni(s)che Schlucke  Ourewällä Rachepuddsä  vädraache.

Seppelien:   Devun is nix mä doa. Kroko hodd defier gesor(s)cht, ä hodd beide Flasche geleert.

Kaspä (wirrä fast ähoolt vun de Bliddsschleidermisshoandlung):   Doann drinke mä halt Bier.

Seppelien: Bier is aach all, doank Kroko.

Hä Knell(s)cheschreiwä: Doann misse mä halt Bachwassä drinke. So ri(s)chdi(s)ch Dorscht de druf hebb i(s)ch allädings net.

Seppel:  I(s)ch aach net. Awä hadd gekochte Eiä kenne mä noch fuddern. Obwohl i(s)ch beraats säks Schtick devun gegesse hobb, i(s)ch will noch mä. Die schmecke halt werkli(s)ch voziegli(s)ch.

Hä Knell(s)cheschreiwä (nickt): Schtimmt, ohne Zwaafel. I(s)ch hebb beraats zeh Schtick gefuddert un hebb immä noch net genug devun.

Ostähoas:  Joa, joa, des seun koa gewehnli(s)che Hinkeleiä,  sunnern Schpeddsjoaleiä vum Schpeddsjoalostähoas  August de Lusdi(s)che. Desweje schmecke die so gut.

Hä Knell(s)cheschreiwä:  Des seun doch aach nur Hinkeleieä.  Hoase duhn koa Eiä lee(s)che.

Ostähoas:  Ri(s)chdi(s)ch. Awä die häm beraats vun mä eune Sunnäbehoandlung äfoahrn. Des Rezept defier duh i(s)ch net väroate, des is eun Geheumnis vun mä. Allädings häm die aach eun geringfiegi(s)ch Noachdeil. Wenn mä devun vier orrä sogoar mä  fuddern duht, kriggt mä ne gasdi(s)ch Väschtoppung, die wo minnest eune Woch loang oahoalte duht.

Hä Knell(s)cheschreiwä:  Des häsde uns aach friehä soage kenne. I(s)ch hebb inzwische beraats zwelf Eiä in mä reu geschtoppt.  Bauchschmärddse will i(s)ch net krieje. Dehoam muss i(s)ch  sofordd des Oabfiehrmiddel  Gutkackle  eunemme, doann fluddscht des Geschäft wirrä.

Ostähoas:  Joa, des mussde, awä die doppelt bis dreifoach Dosis, daachdä(s)chli(s)ch minnest eune Woche loang. Doann is mit ebbes Gligg die Väschtoppung schun noach drei Daache orrä schpätestens noach eunä Woch be..ennnet.

Schtimm aasäm Hinnägrund:   So duht de hekdisch un fast uugliggli(s)che Daach doch noch eun gutes End nemme.


Übersetzung:  Erster Akt:    Im Wohnzimmer der Großmutter halten sich auf    die Großmutter, Herr Knöllchenschreiber, der Weihnachtsmann, der Osterhase, Kasper mit Tussilinde, Seppel mit Seppeline und noch Kroko.

Osterhase: Unsere letzte Zusammenkunft können wir nur als misslungen bezeichnen. Ich meine den angeblichen, besonderen Tag   Ein Außerirdischer besucht uns.

Herr Knöllchenschreiber:  Das kannst du laut sagen. Unsre Runde sollte das noch mal probieren, vielleicht klappt es dann besser.

Weihnachtsmann: Oh ja, den Alien sollte am besten wieder ich spielen, ich habe mich dafür ja als würdig erwiesen.

Kasper: Überhaupt nicht. Du, Weihnachtsmann, hast  dich nur....ganz würdig voll gefressen und ganz würdig gekotzt.

Großmutter:  Unser Kasper ist häufig nur ein Kindskopf. Aber jetzt hat er mal recht. Der Außerirdische sopllte dies mal ein Anderer sein.

Seppeline( die den Seppel auf dem Schoß hat):  Richtig, der Osterhase könnte den Außerirdischen spielen.

Osterhase:   Da bin ich sofort bereit. In vier Wochen ist Ostern. Da sollten wir uns alle bei meiner Hütte am Waldrand treffen,  ungefähr vierzehn Tage vorher. Ich könnte euch dann eine wunderbare, schöne Überraschung liefern. Darüber werdet ihr noch jahrzehntelang erzählen, falls ihr dann überhaupt noch lebt.

Kroko:  Was für eine Überraschung? Etwa Kekse?  Da bin ich sofort mit von der Partie.

Osterhase:   Dies will ich jetzt nicht verraten, sonst wäre es keine Überraschung mehr.

Weihnachtsmann:   Wer weiß, welche deppen Possen dort auf uns warten. Osterhasen sind so wie so völlig überflüssig.  Die Rituale können an Ostern auch eben so gut, ach was...noch besser, die Weihnachtsmänner übernehmen. Dann nennen wir uns halt nicht Weihnachtsmänner in dieser Frühlingszeit, sondern Ostermänner.

Osterhase:   Niemals, du depper Weihnachtsmann bist als Ostermann total ungeeignet. Womöglich würdest du noch bei den Kindern mit deiner Züchtigungsrute aufkreuzen.Herr Knöllchenschreiber (schüttelt erregt seinen Kopf):  Das wollen wir jetzt wirklich nicht näher ausführen. Diese kindischen Streitigkeiten zwischen euch zwei  (er deutet auf den Osterhasen und den Weihnachtsmann) interessiert hier von uns niemand.

(Der Weihnachtsmann nimmt dem Kasper die Klatsche weg und drischt damit heftig auf den Osterhasen ein. Wütend lässt er noch folgende Schimpferei los:)

Weihnachtsmann:  Du superblöder Osterhase, du gehörst in eine geschlossene Anstalt und mit Arzneimittel voll gepumpt, damit dein Hirn aufhört, uns solche abartigen Vorschläge unterschieben zu wollen. Wenn ich dich mal alleine treffe, werde ich dich grün und blau hauen und deine Beine baumelig treten.

Osterhase:  Hilfe, Herr Knöllchenschreiber. Verhaften sie sofort dieses gewalttätige Monster.

(Herr Knöllchenschreiber, der Polizist, nimmt dem Weihnachtsmann die Klatsche weg und drückt ihn auf den Stuhl zurück.)


Herr Knöllchenschreiber:   Das Beste ist, wir stimmen darüber ab, ob wir uns in zwei Wochen am Waldrand beim Osterhasen treffen um vierzehn Uhr und der Osterhase ist dann der Außerirdische. Also, wer ist dafür?

(Die Großmutter, Seppeline und der Osterhase erheben die Hand beziehungsweise Pfote.)

Seppelien:  Seppel, du musst auch deine Flosse in die Höhe strecken.

Seppel:  Ich weiß nicht, ob das richtig ist.

Seppelien:   Papperlapp. (Seppeline verpasst dem auf dem Schoß sitzenden eine leichte Kopfnuss.)

Seppel, du hast mir zu gehorchen

sonst kriegst du nur gewaltig Sorgen.   (auf hessisch reimt es sich)

Seppel (etwas zögerlich):  Na, wegen mir.

(Seppel streckt auch seine Griffel in die Höhe.)

Herr Knöllchenschreiber:   Vier von uns neun sind also dafür.  Wer ist dagegen?

(Der Weihnachtsmann erhebt seine rechte Hand.)

Herr Knöllchenschreiber:   Kasper, Tussilinde, ich und Kroko sagen nichts dazu. Sie enthalten sich also. Damit ist die Abstimmung gelaufen.  Vier sind dafür, nur einer dagegen und vier Enthaltungen. Das bedeutet also: In vierzehn Tagen treffen wir uns alle beim Osterhasen.


Zweiter Akt:     Sieben seltsame Gestalten sind vor der Hütte beim Osterhasen.

Großmutter:    Der Weihnachtsmann kommt nicht, weil er nicht will, dass der Osterhase den Außerirdischen spielt.

(Da erscheint ein Wesen, dass die Körpergröße von einem kleinen Kind aufweist, hat aber ein Osterhasenkostüm an.)

Tussilinde:  Kind, was machst du hier?  Bist du überhaupt eingeladen zum heutigen Ereignis?

Osterhase:   Ich bin kein Kind, ich bin doch der Osterhase. Ich habe halt meinen Astronautenanzug über gestriffen. Das Gesicht ist nur eine Maske und Hände wie die Menschen hab ich auch nicht, das sind nur spezielle Handschuhe.

Herr Knöllchenschreiber:  Ja, die Stimme ist tatsächlich vom Osterhasen und die Größe stimmt auch überein. Also, wir glauben dir, du bist wirklich der Osterhase, nur etwas verkleidet.

Kroko:   Ist das etwa die Überraschung, die du uns versprochen hast?

Osterhase:  Sei nicht so ungeduldig, Kroko, es kommt noch später.

Tussilind (kommt aus der Hütte raus):   Der Osterhase lebt recht bescheiden.  Eine Furzkuhle mit Bettzeug hab ich drinnen nicht gesehen, nur in einem Eck Stroh und Heu.

Osterhase:   Zum Schlafen langt das für mich.    Ich muss jetzt unbedingt was gestehen: Ich spiele heute nicht nur den Außerirdischen, ich bin auch sonst einer und stamme aus dem Oriongürtel, dort leben einge millionen Osterhasen. Weihnachtsmänner hatte es früher mal auch auf diesem Planeten gegeben, aber die Gewerkschaft der Osterhasen hat die verboten. Einge von den Deppen wollten das nicht einsehen. Aber es nützte ihnen nichts, sie waren gezwungen sich andere Tätigkeitsfelder zu suchen.

Großmutter:   Sicher hast du hier nichts Alkoholisches zu trinken. (der Osterhase nickt).Ja ich weiß, einmal hattest du mehrere Flaschen Bier in dich rein geschüttet, wurdest besoffen und Kroko hat dich verschlungen.  Seitdem meidest du solche Getränke.Aber ich und Herr Knöllchenschreiber haben daran gedacht. Etwas davon haben wir mit gebracht. Kasper und Seppel, holt das mal aus dem Auto raus.

(Kasper und Seppel gehen weg, kommen aber gleich wieder mit einem Kasten Bier und zwei Flaschen Odenwälder Rachenputzer.)

Tussilinde:  Viel ist das nicht. Ob das langt?Osterhase:   Wer Durst hat, kann sich am Bach bedienen. Und wer Hunger hat, Tussilinde, schieb mal die Plane neben dir zur Seite,(Tussilinde macht das), dort sind bereits einige gekochte Ostereier. Jeder kann und darf sich bedienen, die schmecken wirklich sehr deliziös.

Herr Knöllchenschreiber (nutzt sofort das Angebot und lässt ein Ei, nach hastigem Entfernen der Schale, in seinem Mäulchen verschwinden):   Tatsächlich, ein Hochgenuss.

(Sofort futtert er noch ein weiteres)

(Kroko stürzt sich ebenfalls drüber her. Ein Ei nach dem anderen schluckt er runter.)

Osterhase:  Mehr als zehn darfst du nicht fressen, Kroko, sonst haben die anderen nichts mehr.(Dann geht der Osterhase zum Zaun.)Osterhase:   Habt ihr das Rascheln auch gehört, liebe Leute? Ich weiß, wer sich dort in den Büschen versteckt.  Da ist der Fuchs.  (Dann mit lauter Stimme, fast schon gebrüllt:) Fuchs, komm raus aus den Büschen, zeig dich!  Oder bist du ein Feigling?

(Der Fuchs erscheint.)

Fuchs:  Ich bin kein Feigling. Warte nur ab, für mich bist du nur ein Mittags- oder Gutenachtessen.Eines Tages werde ich dich auffressen.

Osterhase (holt so was Stockähnliches aus seinem Astronautenanzug):  Na, du gemeiner Bankert, kennst du das noch? Das ist mein Blitzschleudergerät, das wird dir qualvolle Schmerzen bereiten.

Fuchs:  Hilfe! Nichts wie weg.

(Fuchs rennt weg und verschwindet im Wald.)

Kasper:   Wieso hast du das nicht eingesetzt, als der Weihnachtsmann dich mit meiner Klatsche geschlagen hatte?

Osterhase:  Dieses nützliche Gerät hatte ich nicht dabei, ich hatte es vergessen. Der Fuchs, dieser Feigling, wird die nächsten Wochen hier nicht mehr aufkreuzen und das ist gut so. Bestimmt würde der auch versuchen möglichst viele Eier zu stibitzen.    Ja,ja, wir Osterhasen haben auf dieser Erde ein schweres Los.  Auf meinem Heimatplaneten haben wir die Füchse und Marder schon längst augerottet.Meine Kollegin, die Osterhäsin  Marlies die Waldblume, hat gewöhnlich die Oberleitung für die Produktion und dann dem Verstecken der bunten Eier. Leider ist sie ausgefallen, weil ein Marder die in den Rücken gebissen hatte und sich deshalb in einem Osterhasenkrankenhaus auskurieren muss.

Kroko: Mich interessiert nicht, was du da schwätzt.  Die Überraschung ist wohl, dass wir mindestens zehn gekochte Eier futtern können, gell?

Osterhase( schüttelt den Kopf):   Nein, bald wirst du es erfahren.  Tun wir erst mal was trinken und essen.

(Man hört Schluck-  und Schmatzgeräusche.)

Tussilinde:  Bist du in Südhessen der einzige Osterhase?

Osterhase:  Wo denkst du hin, lieb Mädchen?  Alleine in Deutschland lassen ungefähr fünftausend Osterhasen ihr segensreiches Werk den Menschen und besonders den Kindern zukommen.

Großmutter: Sind da nur männliche Hasen, die diese Arbeit verrichten?

Osterhase (schüttelt den Kopf):   Nein, auch weibliche. Bei uns spielt dies keine Rolle, ob männliche oder weibliche. Ich weiß manchmal selber nicht, ob ich ein Hasenmann oder eine Hasenfrau bin.Unsre Gewerkschaft hat mir eine andere Häsin, die für euer Dorf vorgesehen ist, in Aussicht gestellt, nämlich Margit die Resolute.  Leider ist die etwas zu herrschsüchtig. Ich weiß allerdings nicht, ob sie noch vor Ostern bei mir aufkreuzt.Und da ist es doch sehr günstig, dass ihr, liebe Leute, bei mir seid.  Und das ist die Überraschung, welche ich euch versprochen habe. Ihr dürft mir bei der Vorbereitung helfen. Da hinten im Schuppen  (er deutet mit dem Arm auf eine Wiese) sind zweitausend rohe Hühnereier drin. Die müssen gekocht, eingefärbt und bemalt werden.Ihr seid doch bestimmt schon ganz gierig so was zu machen, gell?

Herr Knöllchenschreiber (er nickt):   Da tun wir am besten gleich anfangen.


Dritter Akt:  Alle sind mit irgendwelchen Tätigkeiten beschäftigt. Herr Knöllchenschreiber, Kasper und Seppel kochen Eier und färben sie ein. Kroko transportiert sie dann  kistenweise auf seinem Rücken zur Großmutter, Tussilind und Seppeline, die sie dann bemalen und in kleinere Kästchen verpacken.Der Osterhase selbst wieselt überall rum und gibt Anweisungen.

Kasper:   Jetzt schuften wir schon fast drei Stunden. Langsam schwindet in mir die Lust.

Seppel:   Das kannst du laut sagen. (Er wendet sich zum Osterhasen.) Osterhase, du hast doch bestimmt einen eigenen Namen und heißt nicht nur Osterhase.

Kasper: Bestimmt heißt du  Ramses der Sklavenantreiber.

Osterhase:   Nein, mein Name ist  August der Lustige.

Kasper:   Also, lustig empfind ich diese Arbeit überhaupt nicht. Ich mache heute nichts mehr. Aber einige Eier werd ich noch futtern. Die schmecken wirklich vorzüglich.

Osterhase:  Nichts da. Wer nicht arbeitet, bekommt keine Eier. Für heute ist noch nicht Schluss.

Kasper:   Deine Ansichten kümmern mich nicht. Ich weigere mich noch überhaupt eine Sekunde lang zu schaffen. (arbeiten)

Osterhase:   Weigerung abgelehnt.

Kasper:   Du kannst meinen Willen nicht brechen.  Ich bleibe dabei, ich mache nichts mehr.

Osterhase: Du bist sehr unvernünftig. Dann musst du halt die Wirkung von meinem Blitzschleudergerätspüren.

(Osterhase nimmt das Gerät, das aussieht wie ein Stöckchen aus einer Innentasche seines Astronautenanzuges, richtet es gegen Kasper und drückt darauf rum.Der Kasper beginnt am ganzen Körper zu zucken, fuchtelt unkontrolliert mit Beinen und Armen, schreit schmerzerfüllt, fällt dann zu Boden und wimmert.)

Seppel: Das ist sehr gemein und fies. Hör sofort auf damit!

Osterhase:   Was? Du bist auch unvernünftig. Dann muss ich dir auch so eine Behandlung verpassen.

Herr Knöllchenschreiber:  Nein Osterhase, Herr  August der Lustige. Das machst du nicht.

Osterhase:  Wie willst du das vehindern, Herr Polizist? Ich hab das nützliche Gerät und damit die Macht.

(Das Geschrei und anschließende Gewimmer vom Kasper haben die Anderen natürlich mitbekommen, Großmutter, Tussilind, Seppeline und Kroko. Sie lassen die Arbeit liegen, kommen hinzu und gruppieren sich um den Osterhasen und Herrn Knöllchenschreiber.)

Herr Knöllchenschreiber:   Osterhase, du kannst vielleicht noch einen oder zwei von uns für einen kurzen Moment außer Gefecht setzen, aber nicht sieben.Also, Herr  August der Lustige, lass sofort dein Blitzschleudergerät fallen, dann verprügeln wir dich auch nicht.

(Der Osterhase hält inne, bewegt seinen Kopf überlegend hin und her. Dann:)

Osterhase:  Einverstanden. (Er lässt das Gerät fallen.)  Machen wir halt für zehn Minuten eine Pause. Danach müssen wir aber alle weiter schaffen. (arbeiten)

(Herr Knöllchenschreiber hebt das Gerät aus dem Gras sofort auf und verstaut es in seiner Hosentasche.)

Großmutter:    Auf diesen Schreck hin kann ich einige Schlucke Odenwälder Rachenputzer vertragen.Seppeline:    Davon ist nichts mehr da. Kroko hat dafür gesorgt, beide Flaschen sind leer.

Kasper (fast wieder erholt von der Blitzschleudermisshandlung): Dann trinken wir halt Bier.

Seppeline:  Das ist auch alle, dank Kroko.Herr Knöllchenschreiber:   Dann müssen wir eben Bachwasser trinken. So richtig Durst hab ich allerdings darauf nicht.

Seppel:   Ich auch nicht. Aber hart gekochte Eier können wir noch futtern. Obwohl ich bereits sechs gegessen habe, ich will noch mehr. Die schmecken halt wirklich vorzüglich.

Herr Knöllchenschreiber (nickt): Zweifelsohne. Ich hab bereits zehn Stück gefuttert und hab immer noch nicht genug davon.

Osterhase:    Ja, ja,  das sind keine gewöhnlichen Hühnereier, sondern Spezialeier vom Spezialosterhasen August der Starke. Deswegen schmecken die so gut.

Herr Knöllchenschreiber:  Das sind doch auch nur Hühnereier, Hasen legen keine Eier.

Osterhase:   Richtig. Aber die haben von mir eine Sonderbehandlung erfahren. Das Rezept verrate ich nicht. Das ist ein Geheimnis von mir.Allerdings haben die auch einen geringfügigen Nachteil. Wenn man davon vier oder noch mehr futtert, kriegt man eine garstige Verstopfung, die mindestens eine Woche anhält.

Herr Knöllchenschreiber:   Das hättest du uns auch früher sagen können. Ich hab schon zwölf Eier in mir rein gestopft. Bauchschmerzen will ich nicht kriegen. Zu hause muss ich sofort das Abführmittel  Gutkackle einnehmen. Dann flutscht das Geschäft wieder.

Osterhase:   Ja, das musst du, aber die doppelte bis dreifache Dosis, tagtäglich mindestens eine Woche lang.Mit etwas Glück ist die Verstopfung schon nach drei Tagen  oder spätestens nach einer Woche beendet.

Stimme aus dem Hintergrund:    So nimmt der hektische und fast unglückliche Tag doch noch ein gutes Ende.