Aschaffenburg, Park Schönbusch (mit Video 2m19s)     weiter unten noch:       Aschaffenburg, Volksfest im Park Schönbusch 

Schorschi Schnabbelschnut, ironisch, realisisch (mit Kurzvideo 57s)


„Im Summä hebb i(s)ch joa mit meunä Familje uugefäh drei Daache uf eunäm Kempingpladds mit Boadesee eun Korzuurlaub gedähdi(s)cht“, babbelte i(s)ch während de Filosoooferund in de Kneip  Zim weise Mondmoann,  „un doa hämmä uns, wie i(s)ch schun friehä beri(s)chtet hebb, aach im Hecke..errgadde ufgehoalte. Diesä Errgadde duht im Pack Scheebusch leihe, de wo hunnerdsä(s)chsi(s)ch Hekkda groß is. Selwsväschtännli(s)ch häm wä dän ewwefalls besi(s)chdi(s)cht.
Bevo des Gebiet dordd eun Loandschaftspack geworn is, woar des eun Jachtgehee(s)ch fer die Adlige, zim Baaschpiel aach fer dän Erzbischoff un Kurferst vun Meens, de wo seu Zwaatressidens in Aschaffebor(s)ch hodde, nämli(s)ch des Schloss Johannisbor(s)ch.
Un eun Erzbischoff ließ aach dän Pack im oachtzehnte Joahrhunnerd geschdoalde.“
„Wieso musste diesä Adelsfaddske uubedingt noch so eun Riesepack hobbe?“ froate Lena, „dä hodde doch schun eune deire Zwaatressidenz, die wo woahrscheunli(s)ch aach schun iwäflissi(s)chä Luksus woar, eune Erstressidens daht joa beraats in Meens äksisdiern.“
„Deun Euwoand is werkli(s)ch berächdi(s)cht“, nickte i(s)ch, „des dahte si(s)ch aach viele, viele Leit aas dä Gejend dordd denke, net wäni(s)ch maulte un murrte.
Aach däm Kurferst daht die Schtimmung vun de Bevelkerung net väbor(s)che bleiwe un so moan(s)che  Beroatä moante, des kennte kennte si(s)ch in Rebelljoone hochschtei(s)chern un doa misst mä woas degeje unnänemme. Se dahte voschlaache, des Vohaabe in eun Volkspack zu geschdoalde, also aach die Bauern, Hoandwerkä un ihre Familje sollte dordd lustwoandle kenne, ohne väjoagt zu wern.