Schor(s)ch moant, mä soll net alles glaabe, woas de Hoans Wassäeis soat. (Schorschi meint, man sollte nicht alles glauben, was der Hans Wassereis sagt)

 

Hansi Wassereis, Existenz von Seelen 

Heit owend will i(s)ch moal mit zu deunä Filosoferund“, kindi(s)chte mä ma Fraa oa.

„Marie(s)che däht soage : Äh Wunnä is geschehn! „ bemerkte i(s)ch dezu,„wel(s)chä Schtorm  hodd  in deunäm Kopp gewietet? In de letzte finf  Joahrn biste groad zwaa moal hinzukumme“.
“Wieso? Seun i(s)ch net äwinscht?“
“Doch, doch“, hebb i(s)ch geantwordd,„Fraue seun alleweil willkumme“.

                Wä seun doann a zusamme zur Kneip  Zim weise Mondmoann gelaafe.Die iebliche Leit hockte beraats am Stammtisch: Klausi, Heunä,Ludwi(s)ch un Babett(s)che.

Am Näwedisch  soaß eun Moann, dä neigieri(s)ch immä zu uns ribä linste. Ä hodd ähn Gloas Bier vo si(s)ch, aas dämä ab un zu schlerffte. Niemoand vun uns koannte den Gast.

„Daff i(s)ch mi(s)ch zu ihne hocke?“ froate ä. De Fremde stoand schun un hodd seu Biergloas in de Hoand. Offensi(s)chtli(s)ch rechnetä mit nä Zusoag.

Niemand lehnte des ab. Klausi soate: „Awä nadierli(s)ch. Mä seun äh Filosoferund un äertern wi(s)chdi(s)che Probläme de Menschhaat“.

„Meu Noam is Hans Wassereis“, schtelltä si(s)ch vo un hockte si(s)ch uffäm fraae Stuhl, „wä will koann aach Hansi soage“.

De Unbekoannte woar in unserm Aldä, also er(s)chendwoas zwische Ende dreißi(s)ch un fuffzi(s)ch. Seu Aassehe zei(s)chte nix Besunneres, ä hodd ähn korzgeschnittene Vollbart, awä sowoas ziert a meu Gesi(s)cht.

Die erste zeh, zwonzi(s)ch Minute bedaali(s)chte si(s)ch de Fremde net oan unserm Gebabbel, ä heerte nur zu.   Lisett(s)che soate moal:“Mä duht meu Seel weh, wenn i(s)ch guck wie moan(s)che Leit mit Diern un Kinnä umgehe“.

Des woar wie ähn Blitzschloach uf seun Gemiet. „Glaabe se doann lieb Fraa, dass se äh Seel hobbe?“ , waffä sofodd  eu, „un wo kimmt die Seel hä?“

Ä froate des so, dass jedä oam Disch merkte, jetz kimme loangoatmi(s)che Gespräche uf uns zu. Un so woars doann aach.  

Klausi grinste begaastert un i(s)ch a, sol(s)ch Gebabbel draaf genaa unsern Geschmack.  

„I(s)ch seun mä doa uusi(s)chä“, gestoand Klausi, „woas soll des iwähaapt seun äh Seel?  Lässt si(s)ch äh Seel bewaase? Orrä muss mä das glaabe?. Wenn´s so is, koann mä`s Glaabe a ewwesogut losse“.

„Fer mi(s)ch is des eudaati(s)ch kloar“, behaaptete de Moann, dä si(s)ch Hansi nannte, „jedä Mensch hodd äh Seel“.

„Un woas soll des seun?“, froate i(s)ch, „koannste des ebbes gennaaä doarstelle?“

Ja,des koann i(s)ch“. De Unbekoannte bestellte si(s)ch baa Mosjö Mondmann erst moal woas zu esse, es woar Haspel mit Sauerkraat un Kadoffelbrei. Fer meun Geschmack is des zu fett un ibbi(s)ch, awä erwollt des ja esse, net i(s)ch.

„Also, i(s)ch will des moal nähä aasfiehrn“, kindi(s)chte ä oa, „die Seel hodd koa Mass, lässt si(s)ch stoffli(s)ch net bestimme, se hodd a koa Fabb orrä sonsdi(s)che fisikalische Ei(s)chenschafte bis uf eune Aasnahm, se hodd äh Volume, ähn Rauminhoalt“. Ä nahm  ähn Schluck Bier aasäm Gloas.

„Vieviel Millilidä hodd denn so äh Seel?“ froate de Heunä.
“Net viel, wäni(s)chä als nullkommaoans. Se is a net im Herz, wie moanche moane, sie is im Kopp im Hern vädaalt“.

„Doa waaßte ja mä als alle Wisseschaftlä zusamme“, stellte Klausi fest mit kridisch lusdi(s)chämTonfall.

„Ob se mä glaabe orrä net, is mä worscht“, babbeltä uugeriehrt, „i(s)ch waaßes“.

„Un wohä hobbe se des Wisse? Etwoa im Draam äworbe?“

Genaa,so isses“, beschtädi(s)chte Hä Wassereis.    „Un wohä wisse se,dass so ähn Draam a woas mit de Werkli(s)chkaat zu duhn hodd?“

„Jetz unnäbrecht mi(s)ch net oadauernd“, kridisierte de Moann, „i(s)ch waaß fer ähn Aaßestehende klingt des uuglaabwerddi(s)ch. Awä losst mi(s)ch  väzähle.           

Saat mehrere Monate hebb i(s)ch noachts alleweil seltsoame Dreem, in denne mä ähn Seelewä(s)chtä bege(s)chnet, dä mä alles Me(s)chli(s)che väklickern will“.

Klausi, i(s)ch, Heunä, selwst ma Fraa guckte irridierend , awä ebbes grinsend, in die Rund, nur Ludwi(s)ch un Babett(s)che gloddste als dähte se nun entgildi(s)che Gehaamnisse erfohrn.

Hansi bemerkte unsre Zwafel net orrä wollte se net bemerke.

„Am Oafang woar i(s)ch a väwerrt“, hoddä zugäwe, „deshalb stellt i(s)ch däm Seelewächtä Froage, wie zim Baspiel die Zahle fers nächste Lotto seun. Un des wär ja fer ihn äh Kleuni(s)chkaat sowoas voraaszusoage.  De Seelewächtä beschtädigte: Nadierli(s)ch koann i(s)ch des, awä du bist uuväschämt. Sechs ri(s)chdi(s)che Zoahle soag i(s)ch dä net, awä vier fer die nächst Woch un nochemoal vier fer die iwänakst Woch.  Un woas meuntä liewe Leit,woas is bassiert?“

„Du host zwaamoal hinnänannä vier Ri(s)chdi(s)che im Lotto getippt“,antworddete de Ludwi(s)ch.      „Genaa, un deshalb waaß i(s)ch jedä Draam vun mä hodd was mit de Werkli(s)chkaat zu duhn. Awä losst mi(s)ch waatä väzähle.

De Seelewä(s)chtä hodd mi(s)ch im Draam noach Afrika entfiehrt, in die Ge(s)chend Kenia,Uganda. Dordd im Grenzgeber(s)ch hoddä si(s)ch mä vogestellt.Uugefä zeh Meter woar äh groß, sah aas wie ähn normalä dunkelheiti(s)chä Afrikoanä.

Allädings besoagt des nix, ähn annä moal sahä aas wie ähn Schinees. De Wächtä koannt nämli(s)ch beliewi(s)ch seu Geschdald ennern“.

„Woar de Wächtä also sowoas wie de liewe Godd“, unnäbraach Babett(s)che.

„Noa, ä hodd si(s)ch nur als Vätretä des Weltehuhns bezei(s)chnet. Nadierli(s)ch hebb i(s)ch glaa gefroat, woas des iwähaapt is, des Weltehuhn. Ä hodd nur gesoat: Er(s)chendwoann erfährste des, seu net so uugeduldi(s)ch“.

„Hodd de Seelewächtä zu dä hessisch gebabbelt“, froate i(s)ch, meu Lache konnt i(s)ch nur notderffdi(s)ch unnädricke,  „woar de Ries naggi(s)ch?“

Väoachtend Blick seunäsaats woar seu Antwordd.
“Uf uuwi(s)chdi(s)che Froage gäw i(s)ch koa Antwordde.

De Seelewächtä hodd mä ähn graabraune Felse gezei(s)cht. Des is des Seelmaterioal, hoddä mä offenbaat. Uugefähr zwaatausend Kubikmeter woar,... des issä groß.

Laafend setzte si(s)ch mehrere dausend griegäle, finf Zentmeter große Käfer uffäm, schadde un flooche weg, se woarn doann sofodd uusi(s)chtbar. Woasde hier siehst is Fol(s)chendes, väklärtä mä:  Die griegäle große Käfer seun Seele-Engel. Se dransbordiern Seelematerioal zu neigeborne Mensche. Dordd woandelt si(s)ch des Materioal in masselos Seele-Ether um, dor(s)chdringt de Kopp un durchwebt des Hern.   Erst doann seun die Menschekinnä ri(s)chdi(s)ch lebendi(s)ch, begabt zur Vernunft, fähi(s)ch fer äh Intelligenzentwicklung un fers Gefiehl“.

„Diere kenne doch a schlau seun un Gefiehl hobbe“, moante ma Lisett(s)che.

Hansi nickte. „A Diern hobbe äh Seel, die vun de Seele-Engel eugehaucht woarn is.

Allädings hämse net so viel wie wä Mensche.Des maaste unnä  de Diern häm die Affe, besunners die Schimpanse un Bonobos, des wäni(s)chte so eufache Diern wie Euzellä.

Un selwst Pflanze kenne äh Seel ihr Eugen nenne, allädings nur die Beem un große Kakteen“.

„Woas bassiert mit de Seel, wenn die Läwewese schterwe?“ froate Ludwig.

„De Seele- Ether, i(s)ch will des moal so bezei(s)chne, entwaacht aasäm Kopp.

Annern Seele- Engel sauge des uf un flie(s)che doamit nach Afrikoa zim Seelewächtä.  Dä soammelt des un oaschließend werd des zu däm Planet Saturn geschickt.  Dordd wern die uuschterbli(s)ch Seel zwischegeloagert in euni(s)che wäni(s)che greßere Brocke vun de Saturnringe.

I(s)ch hebb de Wächtä gefroat, woas demit denn bassiere däht, ob des etwa nun fer Ewi(s)chkaate dordd lagern däht. Ä hodd mä gesoat:Er(s)chendwoann soag i(s)ch dä des, noch seun du net reif defier“.

Hansi aß doann seu bestelltes Esse uf  un boat Ludwig un Babett(s)che middäm raas zugehe.Die Zwaa machte des aach. Lisett(s)che woar neigieri(s)ch woas de Moann denn mit denne Baade zu bebabble hädd un ging haamli(s)ch hinnähä.

Se koam nach draa Minute zurick un beri(s)chtete mä: „De Hans Wassereis hodd die Zwaa oagepumpt“, flisterte se mä sensazjonslistern zu, „jedä  hoddäm ähn Hunnerdä-Lappe ge gewwe“.

Alle Draa koame uumiddelbar doanoach aach zurick un hockte si(s)ch wirrä an de Disch.

Doass wä Mensche die Herrschä diesä Welt geworn seun, issän pure Zufall,“ väzählte de Hä Wassereis, „de Seelewächtä hodd mi(s)ch deribä informiert. Aas Väsehe häm euni(s)che Seele-Engel Vofahrn vun uns in Afrika etwas mä Seele-ether als sunst eugehaacht. Urspringli(s)ch hoddä äh Nagedieroart , nämli(s)ch de Ziesel aas de Stepp vun de Ukraine un Kasachstan defier aaserkorn. Die Welt däht heit bestimmt anners aassehe, wenn diese putzi(s)che Diern die Herrschä des Globus wärn. Awä zwaa Oarde mit soviel Västand wolltä net, des wär net gut gange, hodd mä de Wächtä gesoat. Er ließes so un unsre Vofahrn hobbe doann vun Ostafrika aas die Welt erobert“.

Als kridischä Mensch glaabte i(s)ch däm Hansi koa eunzi(s)ch Wordd. Musst awä eugestehn, dass seu Väzählunge  diesä indressont Geschicht, wenn a äh Foandasiegeschi(s)cht, de Kneiperaam fillte.

„Warim hodd de Seelewächtä aasgerechnet di(s)ch aaserkorn, diese Offebarung zu empfange? Hoddä a gesoat, du sollst des waatä väzähle?“ froate i(s)ch.

Väechtli(s)ch guckte ä mi(s)ch oa, vämutli(s)ch fiehltä sofordd, dass i(s)ch ähn Ungläubi(s)chä woar, sah awä eu, dassä diesmoal antwordde musst,meu Froage woarn ja werklich net uubedeitend.
“Wieso i(s)ch de Gliggli(s)che seun, waaß i(s)ch a net“, musstä zugäwe,  „viellaacht waal i(s)ch ähn sä zuvälässi(s)chä Mensch seun.Middäm waatä väzähle hoddä
gesoat, i(s)ch sollt schun moal oafange un ihm doann berichte. Im nächste Draam werd i(s)chän moal druf oaspre(s)che“.

„Werd de Seelefels net immä kloanä?“ froate Babett(s)che ängstli(s)ch. Offensi(s)chtli(s)ch hielt se seu Gebabbel net fier äh Poss.

„Ja, schun, des Materioal rei(s)cht awä noch fer finfhunnerd millione orrä sogor noch mä oan Joahrn“. 

           De Owend brachte doann nix Neies mä, nur Wirräholunge. Oam Schluss als wä de Wert, Mosjö Mondmann, bezoahle musste, gestoand Hansi: „Oh,i(s)ch hebb laadä ma Porttmonnee vägesse, koann mä des jemand voschieße?“

Sä seltsam koam mä des vo, woä doch groad Babett(s)che un Ludwi(s)ch oagepumpt hodd. Awä wä  Sechs lä(s)chte zusoamme, i(s)ch ließ,in eunäm Oafall oan Großzigi(s)chkaat, a ähn Scheun fladdern.

Seu schee Geschi(s)cht hodd des vädient.

Näwebaa: Seu Re(s)chnung woar die hee(s)chste. Mehrere, sechs orrä siwwe Bier, draa Korze, äh ri(s)chdi(s)ch Esse  un noch ähn poar Klaani(s)chkaate, wie Knabbereie, Worschtbrot un Soleiä, koame zusoamme. Des Geld defier hodd geraacht, es bliew sogor woas iwri(s)ch. De Moann ließ des awä net lie(s)che, ä steckte des eu.

Klausi,mindest genaaso kritisch wie i(s)ch, konnt´s net losse, zim Abschied basteltä fol(s)chende Vers:

        Hansi hodd besunners viel Seel

         Drim laaft a ar(s)ch viel dor(s)ch seu Kehl           

         Ä kennte frehli(s)ch weitä ze(s)che

          doch annern misse fer ihn ble(s)che 

 

 

 

Übersetzung:

 

"Heute abend  will ich mal mit zu deiner Filosofenrunde", Kündigte meine Frau an.  

„Mariechen würde sagen:  Ein Wunder ist geschehen“, bemerkte ich dazu,„welcher Sturm hat in deinem Kopf gewütet? In den letzten fünf Jahren bist du grade zweimal hinzu gekommen“.

„Wieso? Bin ich nicht erwünscht?“

„Doch,doch“, habe ich geantwortet, „Frauen sind immer willkommen“.

                 Wir sind dann zusammen zur Kneipe „Zum weisen Mondmann“ gegangen.

Die üblichen Leute saßen bereits am Stammtisch: Klausi, Heiner, Ludwig und Babettchen.

Am Nebentisch saß ein Mann, der immer neugierig zu uns rüber linste. Er hatte ein Glas Bier vor sich, aus dem er ab und zu schlürfte.Niemand kannte den Gast.  
“Darf ich mich zu ihnen setzen?“ fragte er. Er stand schon und hatte sein Bierglas in der Hand.

Offensichtlich rechnete er mit einer Zusage.

Niemand lehnte ab. Klausi sagte: „Aber natürlich. Wir sind die Filosofenrunde und erörtern wichtige Probleme der Menschheit“.

„Mein Name ist Hans Wassereis“, stellte sich der Mann vor und setzte sich auf einem freien Stuhl,„wer will kann auch Hansi sagen“.

Der Unbekannte war in unserem Alter, also irgendwas zwischen Ende dreißig und fünfzig.

Sein Aussehen hatte nichts Besonderes, er hatte einen kurz geschnittenen Vollbart, sowas zierte aber auch mein Gesicht.

Die ersten zehn, zwanzig Minuten beteiligte sich der Fremde nicht an unserem Gespräch, er hörte nur zu.       Lisettchen sagte mal:  „Mir tut meine Seele weh, wenn ich sehe wie manche Leute mit Tieren und Kindern umgehen“.

Das war wie ein Blitzschlag auf sein Gemüt. „Glauben sie denn liebe Frau, dass sie eine Seele haben?“ ,warf er sofort ein, „und wo kommt die Seele her?“

Er fragte das so, dass jeder am Tisch merkte, jetzt kommen langatmige Gespräche auf uns zu.  

Und so war´s dann auch.       Klausi grinste und ich auch, solches Gerede traf genau unseren Geschmack.

„Ich bin mir da unsicher“, gestand der Klausi, „was soll das überhaupt sein, eine Seele? Muss man dass glauben?  Wenn´s so ist, kann man´s auch ebensogut sein lassen“.

Für mich ist das eindeutig klar“, behauptete der Mann, der sich Hansi nannte, „jeder Mensch hat eine Seele“.

„Und was soll das sein?“ fragte ich, „kannst du das etwas genauer darstellen?“

„Ja,das kann ich“. Der Unbekannte bestellte sich bei Mosiuer Mondmann erst mal was zu essen. Es war Haspel (Eisbein)mit Sauerkraut und Kartoffelbrei. Für mein Geschmack ist das zu fett und üppig, aber er wollte das ja essen, nicht ich.

„Also,ich will das mal näher ausführen“, kündigte er an, „die Seele hat keine Masse, lässt sich stofflich nicht bestimmen, hat keine Farbe oder sonstigen physikalischen Eigenschaften, bis auf eine Ausnahme, sie hat ein Volumen, einen Rauminhalt“.

Er nahm ein Schluck Bier aus dem Glas.

„Wieviel Millliter hat denn so eine Seele?“ fragte der Heiner.

„Nicht viel, weniger als Nullkommaeins. Sie ist nicht im Herz, wie manche meinen, sie im

Kopf im Hirn gleichmäßig verteilt“.

„Da weißt du ja mehr als alle Wissenschaftler zusammen“, stellte Klausi fest mit kritisch lustigem Tonfall.

„Ob sie mir glauben oder nicht ist mir wurst (egal)“,sagte er ungerührt, „ich weiß es“.

Und woher haben sie das Wissen? Etwa im Traum erworben?“

„Genauso ist es“, bestätigte Herr Wassereis. „Und woher wissen sie,dass so ein Traum auch was mit der Wirklichkeit zu tun hat?“

„Jetzt unterbrecht mich nicht andauernd“, kritisierte der Mann, „ich weiß, für einen Außenstehenden klingt das unglaubwürdig, aber lasst mich erzählen.

Seit mehreren Monaten habe ich nachts immer seltsame Träume, in denen mirein Seelenwächter mir alles Mögliche verklickern (erklären)will“.

Klausi,ich, selbst meine Frau, guckend irritierend, aber grinsend in die Runde. Nur Ludwig und Babettchen glotzten als ob sie nun entgültige Geheimnisse erfahren würden.

Hansi bemerkte unsre Zweifel nicht oder wollte sie nicht bemerken.

„Am Anfang war ich  verwirrt“, hatte er zugegeben, „deshalb stellte ich dem Seelenwächter Fragen  wie zum Beispiel die Zahlen fürs nächste Lotto wären. Und das wäre ja für ihn eine Kleinigkeit sowas vorauszusagen. Der Seelenwächter bestätigte: Natürlich kann ich das. Aber du bist unverschämt. Sechs richtige  Zahlen sage ich dir nicht, aber vier für die nächste Woche und noch mal vier für die übernächste Woche. Und was meint ihr, liebe Leute , was ist

passiert?“

„Du hast zweimal hintereinander vier Richtige im Lotto getippt“,antwortet der Ludwig.

„Genau, und deshalb weiß ich jeder Traum von mir hat was mit der Wirklichkeit zu tun.

Aber lasst mich weiter erzählen.

Der Seelenwächter hat mich im Traum nach Afrika entführt, in die Gegend Uganda, Kenia.

Dort im Grenzgebiet hatte er sich mir vorgestellt. Ungefähr zehn Meter war er groß, sah aus wie ein normaler dunkelhäutiger Afrikaner. Allerdings besagt das nichts,ein anderes mal sah er aus wie ein Chinese. Der Wächter konnte nämlich beliebig seine Gestalt ändern“.

„War der Wächter sowas wie der liebe Gott?“ unterbrach Babettchen.

„Nein, er hat sich nur als Vertreter des Weltenhuhns bezeichnet. Natürlich hatte ich ihn gleich gefragt, was denn das Weltenhuhn wäre. Er hat nur gesagt: Irgendwann erfährst du das, sei nicht so ungeduldig!“

„Hat der Seelenwächter zu dir hessisch geredet?“ fragte ich, meinLachen konnte ich kaum unterdrücken, „war der Riese nackend?“

Verachtende Blicke seinerseits war seine Antwort.

„Auf unwichtige Fragen gebe ich keine Antworten.

Der Seelenwächter hatte mir einen graubraunen Felsen gezeigt. Das ist das Seelenmaterial, hat er mir offenbart. Ungefähr zweitausend Kubikmeter,....das ist er groß.

Laufend setztten sich mehrere tausend grüngelbe, fünf Zentmeter große Käfer auf ihn, scharrten und flogen dann weg. Sie waren dann sofort unsichtbar.  

Was du hier siehst ist Folgendes, erklärte er mir, die grüngelben Käfer sind Seele-Engel. Sie transportieren Seelenmaterial zu neugeborenen Menschen. Dort wandelt sich das Material in massenlosen Seelen-Ether um, durchdringt den Kopf und durchwebt das Gehirn.

Erst dann sind die Menschenkinder richtig lebendig, begabt zur Vernunft,fähig für eine Intelligenzentwicklung und fürs Gefühl“.

„Tiere können doch auch schlau sein und Gefühle haben“, meinte mein Lisettchen.

Hansi nickte. „Auch Tiere haben eine Seele, die von den Seelen-Engel rein gehaucht worden ist,allerdings nicht so viel wie wir Menschen. Das meiste unter denTieren haben die Affen, besonders die Schimpansen und die Bonobos, am wenigsten so einfache Tiere wie die Einzeller.    Und selbst Pflanzen können eine Seele ihr Eigen nennen, aber nur die Bäume und große Kakteen“.

„Was passiert mit den Seelen, wenn die Lebewesen sterben?“ fragteLudwig.

„Der Seelen-Ether, ich will das mal so bezeichnen, entweicht aus dem Kopf. Andere SeelenEngel saugen dies auf und fliegen damit zurück nach Afrika zum Seelenwächter. Dieser

sammelt das und anschließend wird das zum Planeten Saturn geschickt. Dort werden die unsterblichen Seelen zwischengelagert in einigen wenigen größeren Brocken des Saturn-Ringes. Ich habe den Wächter gefragt, was denn mit den Seelen passieren würde,ob sie dort etwa für alle Ewigkeiten lagern würden. Er hatte gesagt: Irgendwann sage ich dir das, noch bist du nicht reif dafür“.

Hansi aß dann sein bestelltes Essen auf und bat Ludwig und Babettchen mit ihm raus zu gehen. Das machten sie auch. Lisettchen war neugierig,was der Mann denn mit den Beiden zu bereden hätte und ging heimlich hinterher.

Sie kam nach drei Minuten zurück und berichtete mir: „Der Hansi Wassereis hat die Zwie angepumpt“ ,flüsterte sie mir sensationslüstern zu, „jeder hat ihm einen Hunderter-Lappen

gegeben“.

Alle Drei kamen unmittelbar danach zurück und setzten sich wieder an denTisch.

„Das swir Menschen die Herrscher dieser Welt geworden sind, ist ein purer Zufall“, erzählte der Herr Wassereis, „der Seelenwächter hat mich darüber informiert.    Aus Versehen hatten einige Seelen-Engel  Vorfahren von uns mehr  

Seelen-Ether eingehaucht. Ursprünglich hatte er

dafür eine Nagetierart, nämlich die Ziesel aus de Steppen der Ukraine und Kasachstans dafür auserkoren. Die Welt würde bestimmt anders aussehen, wenn diese putzigen Tiere die Herrscher des Globus wären.      Aber zwei Arten mit soviel Verstand wollte er nicht, das wäre nicht gut gegangen, hatte der Seelenwächter mir gesagt.      Er ließ es so und unsere Vorfahren haben von Ostafrika aus die Welt erobert“.

Als kritischer Mensch glaubte ich dem Hansi kein einziges Wort, musste aber eingestehen, dass seine Erzählungen dieser Geschichte, wenn auch Fantasiegeschichte,den Kneipenraum füllten.                    „Warum hat der Seelenwächter ausgerechnet dich auserkoren diese

Offenbarung zu empfangen? Hat er gesagt, du sollst das weiter erzählen?“ fragte ich.

Verächtlich guckte er mich an, vermutlich fühlte er sofort, dass ich ein Ungläubiger war, sah aber ein, dass er diesmal antworten musste, meine Fragen waren ja nicht unbedeutend.

               

„Wieso ich der Glückliche bin, weiß ich nicht“, musste er zugeben, „vielleicht weil ich ein sehr zuverlässiger Mensch bin. Mit dem Weitererzählen hatte er gesagt,ich sollte schon mal anfangen und ihm dann berichten. Im nächsten Traum werde ich ihn mal drauf ansprechen“:

Wird der Seelenfels nicht immer kleiner?“ fragte Babettchen ängstlich.Offensichtlich hielt sie sein Gerede nicht für Unsinn.

„Ja,schon, das Material reicht aber für fünfhundert Millionen oder noch mehr an Jahren“.

                       Der Abend brachte dann nichts Neues mehr, nur Wiederholungen. Am Schluss als wir den Wirt Mosieur Mondmann bezahlen mussten, gestand der Hansi:„Oh, ich habe mein Portemonnaie vergessen, kann mir das jemand vorschießen?“

Sehr seltsam kam mir das vor, wo er doch gerade Babettchen und Ludwig angepumpt hatte.

Aber wir Sechs legten zusammen, ich ließ, in einem Anfall an Großzügigkeit, auch einen Schein flattern.               Seine schöne Geschichte hatte das verdient.

Nebenbei: Seine Rechnung war die höchste. Sechs oder sieben Biere, drei Kurze(Schnäpde), ein richtiges Essen und mehrere Kleinigkeiten, Knabbereien, ein Wurstbrot und Soleier, kamen zusammen.   Das Geld dafür hatte gereicht, es blieb sogar etwas übrig. Der Mann ließ es aber nicht liegen, ersteckte das ein.

Klausi, mindestens genauso  kritisch wie ich, konnte es nicht lassen. Zum Schluss bastelte er noch folgenden Vers:

                            Hansi hat besonders viel Seele

                            Drum läuft viel durch seine Kehle

                            Er könnte fröhlich weiter zechen

                            doch andere müssen für ihn blechen.