Evolution des Menschen, neue Menschenarten

 

Euni(s)che Daache schpätä hodde mä wirrä eune Filosoferund in de Kneip Zim weise Mondmoann oageseddst.

„ Dehoam daht des Thema Evoluddsjoon de Mensche oadauernd in meunäm Hern goans wild kreise, Des hodd mi(s)ch gefesselt, ähn freie Wille woas anneres zu denke hodd i(s)ch net“,begoann i(s)ch zu babble, „ un dezu seun mä noch viele hochgeisdi(s)che Ägisse iwäs Hern geflosse. Ach woas...“, winkte i(s)ch oab, „des hebb i(s)ch falsch aasgedrickt. Die Ägisse seun net geflosse, die Muuse dä Äkenntnis hodd mi(s)ch minuteloang, joa schtunneloang, bekisst un ihr Zung schleckte in meune graue Zelle im Wersching. Un die Folg is jedds: Meun Fillhorn oan nei gewunnenä Waasheite duht schun iwäkwelle. Un mi(s)ch drängst ei(s)ch, liebe Filosofe, doamit zu begligge.“

„Babbel net so geschwolle“, ämoahnte mi(s)ch Babett(s)che, „sunst glaabe mä noch, du moanst des ernst.“

Diese Bemerkung daht net meu Gefalle finne. Die Fraa un aach die annern Filosofe hodde halt net alleweil Geschpier fer meu Poesie, obwohl i(s)ch aach wusste, doass meu Poesie moan(s)chmoal nur vun de Kaddegorie Sproachli(s)ch Ferz eunes Dorffdi(s)chter-Schtellvädretä seun. Desweje iwäging i(s)ch ihrn Euwoand.

„Leddsdens hadd mi(s)ch doch fer(s)chdäli(s)ch meun Bobbesloch gejuckt“, informierte i(s)ch die Rund, „un in Zukunft werd des Jucke....“

„Heer uf, Schor(s)chi!“ unnäbroach mi(s)ch Luddwi(s)ch, „du waaßt, i(s)ch un meu Fraa, des Babett(s)che hier,seun Edelleit. Des hebb i(s)ch dä schun des leddsde moal gesoat. Mit sol(s)ch sei..ische Sache wolle mä uns werkli(s)ch nemmä beschäfdi(s)che. Babbi(s)che Gossepennä suhle si(s)ch doarin wie die Wutze im Schloamm, awä wä net.“

„Woas gucksde mi(s)ch debaa so kridisierend oa, Hä Luddwi(s)ch vun Edelheun? Meu Häm is gewasche un meu Hend aach“,vädeidi(s)chte i(s)ch mi(s)ch, „aaßädäm, Babett(s)che Edeldoam boadet moan(s)chmoal aach in sol(s)ch Gossepennäschloamm un väzaählt doann oan seiische Widds noach däm anneren.“

„Awä nur, wenn i(s)ch zuviel gedrunke hobb“,äwirrerte unsre Filosofin, „un defier duh i(s)ch mi(s)ch doann aach oaschließend kwälend schäme.“

„Joa, i(s)ch waaß“, niggte i(s)ch grinsend, „du seun doann innäli(s)ch knallrot vo Schoam, aach wenn mä dä eißäli(s)ch nix oamerke duht.

Awä i(s)ch koann ei(s)ch all hier beruhi(s)che, die Hauptsach, die wo i(s)ch ei(s)ch mitdeile will, hadd nix mit Bobbesloch, Fäkalje un Pippi zu duhn, aach nix mit Schweiß, Koddse orrä annern kerpäli(s)che Stoffausscheidunge.“

Ob die Zwaa oan jänem Oawend doann werkli(s)ch die Ruh zurick foande, waaß i(s)ch nemmä, i(s)ch koann mi(s)ch jedefalls nemmä oan Prodeste diesä Add äinnern.

„Beschtimmt werd die Evoluddsjoon in Zukunft mit uns Mensche noch euni(s)che Schpiel(s)chä dreiwe“, informierte i(s)ch die Rund, „viellaa(s)cht werd sogoar die Menschhaat in väschiedene neie Menschadde ufgeschpoalde.“

„Glaab i(s)ch net“, schiddelte Klausi, unsä Schäff-Filosof, soan Kopp, „doas  er(s)chendwel(s)che Ännerunge oan unserm Kerpä un Vähoalte uns begligge orrä heumsuche, koaan joa schun seun, awä des werd doann alle Mensche bedreffe. Wä hobbe schließlich sowoas wie Globalisierung. Also: Oastadd Ufspaltung in neie Menscheadde, werd ne schtänni(s)che Vämischung un Oaglei(s)chung des Ägäbnis seun.“

„Kennt mä moane“, daht i(s)ch zugewwe, „fer die iwäwie(s)chende Mähaat de Mensche werd des woahscheunli(s)ch aach zudreffe. Allädings wern aach si(s)chä Gemeunschafte friste, die si(s)ch oabschodde un eloa ihre Posse dreife. I(s)ch koaan mä zim Baaschpiel sä gut vostelle, doass in Norddammerikoa in eunsoame Gejende äh nei Menschgrupp exisdiern duht, die nur unnä si(s)ch läwe un nur unnä si(s)ch Kinnä krieje. Die Folg kennt seun, doass bei denne doann um die Hift herum Hautfalte entstehn, in die wo mä Sache neustecke koann.“

„Woassen des fer äh Poss?“ froate Heunä, unsä Koampfdrinkä, „des duht doch iwähaapt koane Vodeile fer sol(s)che Mensche bedeite un werd si(s)ch folgedesse net dor(s)chseddse.“

„Oh doch“, äwirrerte i(s)ch, „zwische Kerpä un Hautfalt koann sä gut eun Kolt unnägebroacht wern. De Kolt werd doann aach koan gewehnli(s)ches Schießeise seun, sunnern euns, des wo glaachzaadi(s)ch ähn Akuuschraubä un eune Bohrmaschin is.“

„Des duht doch weh, wenn des Gerät zwische Kerpä un Hautfalt oadauernd reibe duht“, moante dezu Babett(s)che, „i(s)ch me(s)cht net riskiern oam Bauch riddserote Wundschtelle zu krieje.“

Väneunend schiddelte i(s)ch moan Kopp.“Noa, des seun koa Probläm. Die Leit wern nadierli(s)ch net naggi(s)cht rim laafe, sunnern ähn Schpezioalgertel aas Stoff orrä annerm Materioal werd ihrn Kerpä ziern.“

Klausi, wie schun schun heifi(s)chä  äwähnt, is unsä Schäff-Filosof. Ä wie(s)chte seun Kopp iwälä(s)chend hie un hä.„Mi(s)ch duht des net iwäzei(s)che“, väsuchtä uns ufzuklärn,„net jedä Mensch muss orrä will schtänni(s)ch mit so eunäm Kolt rim tigern.“

„So ne Waff is werkli(s)ch sä niddsli(s)ch“, daht i(s)ch fordd fahre, „net nur fer Boloziste, aach im Biro orrä im Labor lässt si(s)ch doamit euni(s)ches berwerke.“

„Doa muss i(s)ch dä rä(s)cht gewwe, Schor(s)chi,wenn i(s)ch oan meunäm Schäff denke un oan moan(s)che meunä Kollä(s)che....doa däht i(s)ch mä schun winsche, doas so eun Ding oan meun Nabbel bammelt. Awä Akkuschraubä un Bohrmaschin? Net jedä seun ähn Hoandwerkä.“

„Des seun doch nur Baaspiele, Klausi. Fer Biromensche hodd de Kolt halt noch annern niddsli(s)che Funktsjoone, zim Baaspiel Bleischtiftschpendä un Schpitzä, orrä Heftzweckä.“

„I(s)ch waaß net“, zegerte unsä Schäff-Filosof,„i(s)ch selwä me(s)cht net, doass meu Fraa dehoam mit nä Pistol in de Hift rim laafe duht.“

„I(s)ch aach net“, lachte i(s)ch, „awä doamit misste halt die Männä läwe. Fer Fraue, die besunners uf ihr Aussehe achte, kennte des Schießeise ja aach noch ähn Lippeschtift enthoalte, orrä äh Hoarberst.“

„Kennt mä in die Hautfalt aach äh Bier- orrä Schnapsflasch stecke?“ froate Heunä.

„Selwstväschtännlich,“ daht i(s)ch oantwordde.Heuners Froag woar wohl nur redori(s)ch gemoant, ä grinste dezu.

„Aaßä Norddammerikoa seun aach noch annern Regjoone geei(s)chnet, in denne neie Menscheadde entstehe kennte“,informierte ich die Filosofe waatä.

„So? Wel(s)che?“

„Die Australisch Wiest un Schtepp werd so eun Gebiet seun.“

Uuugleibi(s)che Blicke droafe mi(s)ch. Ich droank erstmoal ähn Schluck Bier, doann: „Wie ihr wisst, Australje is des Loand dä Kängeruhs. Die Mensche dordd bewunnern, un besunners, die,die wo in Wiest un Schtepp läwe, wie diese Diern gekonnt un schnell rim hippe.

Väwunnäli(s)ch seun`s doa iwähaapt net, doass doa moan(s)che Leit ähn Schpordd enwickeln  wern, nämli(s)ch  Hippe wie ähn Kängeruh. Aaßä däm normoale Spordd werd doann aach alle Schielä schun als Kinn unnäri(s)chtet im Kängeruh-Hippe.  Die Folg werd seun, doass si(s)ch Fieß in Boa vun Generaddsjoon zu Generaddsjoon immä mä zu denne vo diese Diern oaglei(s)che wern un genedi(s)che Manipuladdsjoone werd das alles noch beschleinige. Eunes Daaches werd doann kumme, woas doa zwoangsleifi(s)ch kumme muss, alle Mensche dordd in dä Wiest- un Schtepperegjoon laafe nemmä wie die normoale Mensche, sunnern nur noch wie die Beiteldiern.“

„Des seun doch nur kinni(s)che Ferz in deunäm Hern,Hä Schorschi Schnabbelschnut“, kridisierte Klausi, „werkli(s)ch, sä waat hä geholt. Ewwe so gut, kennt mä aach bleedsinni(s)ch foandasiern, wie si(s)ch die Mensche in eunäm oabegelä(s)chene Dorff im hinnere Ourewoald oabschodde un si(s)ch loangsoam, awä si(s)chä, väennern wern.“

„Du host mi(s)ch ädappt, Klausi“,daht i(s)ch beschdädi(s)chend zugewwe, „genau deriwwä hebb i(s)ch mä beraats Gedoanke gemoacht.“

„Aach des noch“, seifzte moan Freind, „uns duht aach nix väschone. Väzähl schun, woas deun hochkreatives Scheeniehern aasgebrietet hodd. I(s)ch hoff, die Eiä schtinke net so sä.“

Noch woar meu Gefäß fer äliddene Demieti(s)chunge net gefillt un konnt deshalb so bleedsinii(s)che Bemerkunge euni(s)chämaaße ädraache.

„Sä gut koann i(s)ch mä voschtelle, doass in eunä ländli(s)chä Regjoon, si(s)ch gewisse menschli(s)che Gemeunschafte vun de annern oabdrenne“, begoaan i(s)ch uugeriehrt un net beleidi(s)cht zu beri(s)chte, „eune Mee(s)chli(s)chkaat wär, doass die Mensche dordd äzooche wern alleweil un immä freindli(s)ch un heefli(s)ch zu alle Mitber(s)chä zu seun. Des haaßt alleweil lä(s)chle orrä zuminnest braat grinse. Un des bedeitet, doaas Leit mit besunners braatem Meil(s)che vun vornhereu als uugemeun freindli(s)ch un heefli(s)ch eugeschtuft wern. Un dies wirrärim hodd die Folg, doass die Meil(s)chä vo Gennneraddsjoon zu Gennneraddsjoon braatä wern un eunes Daaches hämm alle Leit dordd äh Meil(s)che,des wo si(s)ch zierend äschtrecke duht vun Ohr zu Ohr.“

Ob des uubedingt schee aassehe duht, seun mä als zwaafelhaft“, moante Heunä.

„Och, deroa koann mä si(s)ch gewehne“, daht i(s)ch euwenne, „un wenn dorrd alle Leit, orrä fast alle, soage, des is schee, doann emfinne aach alle dordd des is schee, aaßä de uuväbessäli(s)che Kwäruloante.

So eune supäbraate Effnung im Gesi(s)cht däht aach fer di(s)ch, Heunä, eun foandasdi(s)ches Vägnie(s)che bedeite. Du kenntest doann nämli(s)ch glaa(s)chzaadi(s)ch aas zwaa Gläsä deun geliebtes Bier kippe.“  

„Des seun werkli(s)ch eun Vägnie(s)che“, lachte unsä Koampfdrinkä.

„Fer mi(s)ch is des koan Vodeil“, waff Luddwi(s)ch eu, „i(s)ch seun oan Genießä un muss net glaa(s)chzaadi(s)ch aas zwaa Gläsä Alkohol in mi(s)ch neuschidde. S`loangt wenn i(s)ch loangsoam aas eunäm Gloas äkwiggend nippe.“

„Woas gucksde debaa mi(s)ch wowuffsvoll oa“,protesdierte Heunä.

„Geschenkt“, winkte Luddwi(s)ch oab, „wä wisse alle hier, in Werkli(s)chkaat seun du aach ähn Genießä, halt oan besunners große Genießä.“

„So isses“, grummelte unsä Koampfdrinkä.

„Awä aach fer Feunschmeckä seun ähn grooßes Meil(s)che oan Vodeil“, ägänsde i(s)ch, linste zu Luddwi(s)ch un Babett(s)che, un bemiehte mi(s)ch net zu grinse, „die Zung seun doann aach greeßä.“

„Werd doador(s)ch aach de Genuss greeßä?“ froate Babett(s)che.

„Des waaß i(s)ch net“, zuckte i(s)ch mit Schuldä un Mundwinkel, „awä viellaa(s)cht duht aach die Evoluddsjoon baa denne gewisse Leit so välaafe, doasse in ihrm Doppelmeil(s)che zwaa Zunge hämm. Du Babett(s)che kenntest doann uf de link Zung ähn Happe aas de froanzesi(s)ch Ki(s)ch druf leihe un uf de re(s)cht Zung ähn Happe aas de schinesisch Ki(s)ch.“

„Ob des woas nuddse duht?“ froate Klausi,„viellaa(s)cht wern die Geschmäckä nur vämanscht un sunst duht nix waatä bassiern.“

„Doa misse halt die Äksperdde wirrä mit genedi(s)che Moanipuladdsjoone äksperimendiern. Beschtimmt werd des helfe.“

„Konnsde du noch waatere Baaspiele mee(s)chli(s)chä menschli(s)chä Evoluddsjoon liffern, Schorschi?“ froate doann Heunä.

„Noa“, schiddelte i(s)ch väneunend moan Wersching,„i(s)ch werd meun foandasdi(s)ches Kreativhern in de näkste Zaat nochemoal defier oakurbeln.“

„Des muss net seun“, froddselte Klausi. Ä reumte doann  

noch ebbes. Ä kritzelte des uf Babier un daht voläse:  

 

 

 Ä Meil(s)che, des vun Ohr zu Ohr rei(s)cht

un ehä ähn groß Gara(s)chedoor glei(s)cht

koann aas Väsehe viel Fliege un Migge foange

die väschluckt doann in unsern Moage geloange

is ferren Feunschmeckä werkli(s)ch net oagenähm

däfier seun annern dolle Sache sä bekwäm.

Mä kennt aach mit oacht Fingä vägnie(s)cht peife

un die deppe Mitber(s)chä moane

die freindlich Heefli(s)chkaat duht in uns reife

gemeune Gedoanke hämmä koane.

Duhn frehli(s)ch un lusdi(s)ch alleweil schmunzle

unsre sozjoale Denkäschtern niemoals runzle. 

Na ja, hebb i(s)ch mä gedenkt un gefiehlt,viellaa(s)cht isses net goans so, wie de Klausi, unsä Schäff-Filosof un Dorffdi(s)chtä uns des weis mache wollt. Awä i(s)ch woar oan jänem Oawend net  in de Loag deruf woas zu äwirrern orrä iwähaapt des Thema noch waatä zu vätiefe. Doa i(s)ch sä viel gebabbelt hodde, woar meu Meil(s)che alleweil schnell drocke worn, so als däht glaa de Schtaab aas meunäm Hals wie Wolke enaus kwelle, wenn i(s)ch nix degeje unnänemme däht.

Nadierli(s)ch daht i(s)ch woas degeje unnänämme,i(s)ch daht mä Bier als gewehnli(s)ch  schlucke.

Übersetzung: Einige Tage später hatten wir wieder eine Filosofenrunde in der Kneipe Zum weisen Mondmann angesetzt.

„Zu hause kreiste das Thema  Zukünftige Evolutuion des Menschen ganz wild andauernd  in meinem Gehirn. Das hat  mich gefesselt, einen freien Willen was anderes zu denken, hatte ich nicht“, begann ich zu reden, „und dazu sind mir noch viele hochgeistige Ergüsse über das Hirn geflossen. Ach was...“, winkte ich ab, „das hab ich falsch ausgedrückt. Die Ergüsse sind nicht geflossen, die Muse der Erkenntnis hat mich minutenlang, ja stundenlang beküsst und ihre Zunge schleckte in meinen grauen Zellen im Kopf. Und die Folge ist jetzt: Mein Füllhorn an neu gewonnenen Weisheiten qillt bereits über. Und mich drängt es, liebe Filosofen,euch damit zu beglücken.“

„Red nicht so geschwollen“, ermahnte mich Babettchen, „sonst glauben wir noch, du meinst das ernst.“  

Diese Bemerkung fand nicht meinen Gefallen. Die Frau und auch die anderen Filosofen hatten halt nicht immer ein Gespür für meine Poesie, obwohl ich auch wusste, dass meine Poesie manchmal nur von der Kategorie Sprachliche Fürze eines Dorfdichter-Stellvertreters war. Deswegen überging ich ihren Einwand.

„Letztens hatte mich doch fürchterlich mein Hinterloch gejuckt“, informierte ich die Runde, „und in Zukunft wird dieses Jucken.....“

„Hör auf, Schorschi!“ unterbrach mich Ludwig, „du weißt, ich und meine Frau, das Babettchen hier, sind Edelleute. Dies hatte ich dir schon das letzte mal gesagt. Mit solchen säuischen Sachen wollen wir uns nicht mehr beschäftigen. Schmierige Gossenpenner suhlen sich darin wie die Schweine im Schlamm, aber wir nicht.“

„Was guckst du mich dabei so kritisierend an, HerrLudwig von Edelhain? Mein Hemd ist gewaschen und meine Hände auch“,verteidigte ich mich, „außerdem, Babettchen Edeldame badet manchmal auch in solchem Gossenpennerschlamm und erzählt dann einen säuischen Witz nach dem anderen,“

„Aber nur, wenn ich zuviel getrunken habe“,erwiderte unsere Filosofin, „und dafür tu ich mich anschließend quälend schämen.“

„Ja, ich weiß“, nickte ich grinsend, „du bist dann innerlich knallrot vor Scham, auch wenn man äußerlich dir nichts anmerkt.

Ich kann jedoch euch alle hier beruhigen. Die Hauptsache, die ich euch mitteilen will, hat nichts mit Hinternloch,Fäkalien und Pipi zu tun, auch nichts mit Schweiß, Kotzen oder anderen körperlichen Stoffausscheidungen,“

Ob die Zwei an jenem Abend dann wirklich die Ruhe wieder fanden, weiß ich nicht mehr, ich kann mich jedenfalls nicht an irgendwelche Proteste dieser Art erinnern.

„Bestimmmt wird die Evolution in Zukunft mit uns Menschen noch einige Spielchen treiben“, informierte ich die Runde,„vielleicht wird die Menschheit sogar in verschiedene neue Menschenarten aufgespalten.“

„Glaub ich nicht“, schüttelte Klausi, unser Chef-Filosof, den Kopf, „dass irgendwelche Änderungen an unserem Körper und Verhalten uns beglücken oder heimsuchen, kann ja schon sein, aber das wird dann alle Menschen betreffen. Wir haben schließlich sowas wie Globalisierung. Also: Anstatt Aufspaltung in neue Menschenarten, wird eine ständige Vermischung und Angleichung das Ergebnis sein.“

„Könnte man meinen“, gab ich zu, „für die überwiegende Mehrheit  der Menscxhen wird dies auch zutreffen. Allerdings werden auch Gemeinschaften fristen, die sich abschotten und alleine ihre Possen treiben. Ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass in Nordamerika in einsamen Gegenden eine neue Menschengruppe existiert, die nur unter sich lebt und nur unter sich Kinder kriegt. Die Folge könnte sein, dass bei denen sich dann um die Hüfte herum Hautfalten entstehen, in die man Sachen rein stecken kann.“

„Was ist das für ein Unsinn?“ fragte Heiner, unser Kampftrinker, „das ergibt doch überhaupt keine Vorteile für solche Menschen und wird sich deswegen nicht durchsetzen.“

„Oh doch“, erwiderte ich, „zwischen Körper und Hautfalte kann sehr gut ein Colt untergebracht werden. Dieser Kolt wird dann auch kein gewöhnliches Schießeisen sein, sondern eins,dass gleichzeitig ein Akkuschrauber und eine Bohrmaschine ist..“

„Das tut doch weh, wenn so ein Gerät zwischen Körper und Hautfalte andauernd reibt“, meinte dazu Babettchen, „ich möchte nicht riskieren am Bauch ritzerote Wundstellen zu kriegen.“

Verneinend schüttelt ich den Kopf „Nein, das ist kein Problem. Die Leute werden natürlich nicht nackt rum laufen, sondern ein Spezialgürtel aus Stoff oder anderen Materialien wird ihren Körper zieren.“

Klausi, wie schon häufiger erwähnt, ist und war unserChef-Filosof. Er wiegte seinen Kopf überlegend hin und her. „Mich überzeugt das nicht“, versuchte er uns aufzuklären, „nicht jeder Mensch muss oder will ständig mit so einem Kolt rum tigern.“

„So eine Waffe ist wirklich sehr nützlich“, fuhr ich fort, „nicht nur für Polizisten, auch im Büro oder im Labor lässt sich damit einiges bewirken.“    

„Da muss ich dir recht geben, Schorschi. Wenn ich an meinen Chef denke und an mache meiner Kollegen....da würde ich mir schon wünschen, dass so ein Ding an meinem Nabel baumelt. Aber Akkuschrauben und Bohrmaschine? Nicht jeder ist ein Handwerker.“

„Das sind doch nur Beispiele, Klausi. Für Büromenschen hat der Kolt noch andere nützliche Funktionen, z.B.Bleistiftspender und -Spitzer, oder Heftzwecker.“

„Ich weiß nicht“, zögerte unser Chef-Filosof, „ich selber möchte nicht, dass meine Frau zuhause mit einer Pistole in der Hüfte rum läuft.“

„Ich auch nicht“ lachte ich, „aber damit müssten halt die Männer leben. Für Frauen, die besonders auf ihr Aussehen achten, könnte ja das Schießeisen noch einen Lippenstift enthalten oder eine Haarbürste.“

„Könnte man in die Hautfalte auch eine Bier- oder Schnapsflasche stecken?“ fragte Heiner.

„Selbstverständlich“, antwortete ich. Heiners Frage war wohl nur rhetorisch gemeint, er grinste dabei.

„Außer Nordamerika sind noch andere Regionen geeignet, in denen neue Menschenarten entstehen könnten“,informierte ich die Filosofen weiter.

„So? Welche?“

„Die australische Wüste und Steppe wird so ein Gebiet sein.“

Ungläubige Blicke trafen mich. Ich trank erst mal ein Schluck Bier, dann: „Wie ihr wisst, Australien ist das Land der Kängeruhs. Die Menschen dort bewundern, und besonders die, die in der Steppe und Wüste leben, wie diese Tiere gekonnt und schnell rum hüpfen. Verwunderlich ist es da überhaupt nicht, dass manche Leute einen Sport entwickeln werden, nämlich Hüpfen wie ein Kängeruh. Außer dem normalen Sport werden dann auch alle Schüler schon als Kind unterrichtet im Kängeruh-Hüpfen. Die Folge wird sein, dass sich Füße und Beine von Generation zu Generation immer mehr zu denen dieser Tiere angleichen werden und genetische Manipulationen wird das alles noch beschleunigen. Eines Tages wird dann kommen, was da zwangsläufig kommen muss, alle Menschen dort in der Steppen- und Wüstenregion laufen nicht mehr wie die normalen Menschen, sondern nur noch wie diese Beuteltiere.“  

„Das sind doch nur kindische Fürze in deinem Hirn,Herr Schorschi Schnabbelschnut“, kritisierte Klausi, „wirklich, alles sehr weit her geholt. Ebenso könnte man auch bödsinnig phantasieren, wie sich die Menschen in einem abgelegenen Dorf im hinteren Odenwald  abschotten und sich langsam, aber sicher,verändern werden.“

„Du hast mich ertappt, Klausi“, gab ich ihm bestätigend zu, „genau darüber habe ich mir bereits Gedanken gemacht.“

„Auch das noch“, seufzte mein Freund, „uns verschont auch nichts. Erzähl schon, was dein hochkreatives Geniehirn ausgebrütet hat. Ich hoffe, die Eier stinken nicht so sehr.“

Noch war mein Gefäß für erlittene Demütigungen nicht gefüllt und konnte deshalb solch blödsinnige Bemerkungen eingermaßen noch ertragen.

Sehr gut kann ich mir vorstellen, dass in einer ländlichen Region  sich gewisse menschliche Gemeinschaften von den anderen abtrennen“, begann ich ungerührt und nicht beleidigend zu berichten, „eine Möglichkeit wäre, dass die Menschen dort erzogen werden immer und überall freundlich und höflich zu allen Mitbürgern zu sein. Das heißt immer lächeln oder zumindest breit grinsen. Und das bedeutet, dass Leute mit besonders breitem Mäulchen von vornherein als ungemein freundlich und höflich eingestuft werden.Und dies widerum hat die Folge, dass die Mäuler von Generation zu Generation breiter werden und eines Tages haben alle Leute dort einen Mund, der sich zierend von Ohr zu Ohr erstreckt.“

„Ob das unbedingt schön aussieht, ist mehr alszweifelhaft“, meinte Heiner.

„Ach, daran kann man sich gewöhnen“, wandte ich ein, „und wenn dort alle Leute oder fast alle sagen  das ist schön, dann empfinden auch allle dort das ist schön,außer den unverbesserlichen Querulanten.   

So eine superbreite Öffnung im Gesicht würde auch für dich, Heiner, ein phantastisches Vergnügen bedeuten. Du könntest dann nämlich gleichzeitig aus zwei Gläsern dein geliebtes Bier kippen.“

„Das ist wirklich ein Vergnügen“, lachte unser Kampftrinker.

„Für mich ist das kein Vorteil“, warf Ludwig ein,„ich bin ein Genießer und muss nicht gleichzeitig aus 2 Gläsern Alkohol in mich reinschütten. Es langt, wenn ich langsam aus einem Glas erquickend nippe.“

„Was guckst du mich dabei vorwurfsvoll an?“ protestierte Heiner.

„Geschenkt“, winkte Ludwig ab, „wir wissen alle hier,  in Wirklichkeit bist du auch ein Genießer, halt ein besonders großer Genießer.“

„So ist es“, grummelte unser Kampftrinker.

„Aber auch für Feinschmecker ist ein großes Mäulchen von Vorteil“, ergänzte ich, linste zu Ludwig und Babettchen, und bemühte mich nicht zu grinsen, „die Zunge ist dann auch größer.“

„Ist dann auch der Genuss größer?“ fragte Babettchen.

„Das weiß ich nicht“, zuckte ich mit Schultern und Mundwinkel, „aber vielleicht wird die Evolution bei denen gewissen Leuten so verlaufen, dass sie in ihrem Doppelmäulchen zwei Zungenhaben. Du, Babettchen, könntest dann auf der linken Zunge einen Happen der französischen Küche drauf legen und auf die rechte Zunge einen Happen der chinesischen Küche.“

„Ob das was nutzen wird?“ fragte Klausi, „vielleicht werden die Geschmäcker nur vermanscht und nichts weiteres passiert.“

„Da müssen halt die Experten wieder mit geenetischen Manipulationen experimentieren. Bestimmt wird das helfen.“

„Kannnst du noch weitere Beispiele möglicher menschlicher Evolutionen liefern, Schorschi?“ fragte unser Heiner.

„Nein“, schüttelte ich verneinend meinen Kopf, „ich werde mein phantastisches Kreativgehirn in der nächsten Zeit nochmal dafür ankurbeln.“

„Das muss nicht sein“, frotzelte Klausi. Er reimte dann noch etwas. Er kritzelte es auf Papier und las vor:            

Ein Mäulchen, das von Ohr zu Ohr reicht

und eher einem groß(en) Garagentor gleicht

kann aus Versehen viele Fliegen und Mücken fangen

die verschluckt dann in unsren Magen gelangen

ist für nen Feinschmecker wirklich nicht angenehm.

Dafür sind andre tolle Sachen sehr bequem:

Man könnte auch mit 8 Fingern vergnügt pfeifen

und die deppen Mitbürger meinen

die freundliche Höflichkeit tut in uns reifen.

Gemeine Gedanken hätten wir keine.

Tun fröhlich und lustig immer schmunzeln

 unsre soziale Denkerstirnniemals runzeln.

Na ja, hab ich gefühlt und gedacht, vielleicht ist es nicht ganz so, wie der Klausi, unser Chef-Filosof und Dorfdichter, uns das weismachen will. Aber ich war an jenem Abend nicht in der Lage darauf was zu erwidern oder überhaupt das Thema noch weiter zu vertiefen. Da ich sehr viel geredet hatte, war mein Mäulchen immer sehr schnell trocken, so als würde gleich der Staub aus meinem Hals wie Wolken heraus quellen, wenn ich nichts dagegen unternehmen würde.

Natürlich tat ich was dagegen unternehmen, ich schluckte mehr Bier als gewöhnlich.