Kasperle- Theaterstück VII :
Ein Außerirdischer besucht die Großmutter


Erster Akt:    Die Großmuddä, de Bolizist Hä Knöll(s)chschreiwä, de Weuhnoachtsmoann, de Seppel un de Kaspä hocke oam Disch in de Woonschtubb vun de Großmuddä.

Kaspä:  I(s)ch moan, wä sollte eun besunnere Feiädaach eufiehrn, zim Baaschpiel  Oan Aaßäerdischä duht uns besuche

Hä Knell(s)cheschreiwä:   Woassen des ferre Poss?  I(s)ch koann mä des sä gut voschtelle, wie so eun Daach oablaafe duht. Mä hocke all hier wie die Deppe oam Disch, wie beschtellt awä net oabgeholt, un oansunsten duht nix bassiern, koan Elljens kimmt vobaa un duht uns mit seunä Oawäsehaat begligge.

Kaspä:  So soll des joa aach net schtattfinne. Eunä vun uns muss de Aaßäerdische schpiele, also enschprechend väklaadet hier im Laafe eunes Noachmiddaachs  ufkreize. Nadierli(s)ch muss dä- orrä diejäni(s)che seu Hern aasnoahmswaasmoal ebbes indensivä beoaschpruche un sich iwälä(s)che, woas mä so als Elljenn hier de Erdlinge oabiete duht.

Seppel:  Unsä Kaspä hodd direkt moal eune guud Idee, des duht selde genug bassiern. I(s)ch däht dän Fremdling vum ferne Planete gern schpiele.

Kaspä:  Dafier bisde mit deunä werkli(s)ch rä(s)cht bescheide Intelligenz iwähaapt net geei(s)chnet, i(s)ch degeje wisst sofordd, woas doa zu duhn is.

Weuhnoachtsmoann: So? Woas doann?

Kaspä:  I(s)ch kennt  euni(s)che Liedä aas meunä Heumat, däm Planete aasäm Orijonngertel mit gekonntä Schtimm vodraache. I(s)ch denk zim Baaschpiel oan des feddsi(s)che Lied   Die Jurmä Kerbb is doa, woas seun die Leit so froh. Orrä ähn annä werkli(s)ch foandasdi(s)cher Schtimmungsmachä is  Meune Oma fährt im Hinkelschtall Modorrad.

Großmuddä:  Woas fer eun Bleedsinn! Die aasäm Orijonngertel wern aasgere(s)chnet sol(s)ch seldsoame Verse aas Siedhesse trällern.  I(s)ch, iwwri(s)chens, däht aach gern die Aaaßerdi(s)che schpiele.

Weuhnoachtsmoann:   Also, wenn i(s)ch des jedds ri(s)chdi(s)ch emfinne duh, jedä vun uns däht des gern mache. Doa misse mä halt dän Elljenn unnä uns aasloose.

 Großmuddä:  Un woas is middäm Ostähoas, mit Seppelin, Tussilind un Kroko, die geheern schließli(s)ch aach zu unserm Kreis. Die wolle si(s)chä gern woas mä orrä wäni(s)chä Sinnvolles für eun sinnvoll Gelinge vun sol(s)ch eunäm Feiädaach beidraache.

Weuhnoachtsmoann:   Ri(s)chdi(s)ch. Uffen Ostähoas kenne mä awä ruhi(s)ch väzi(s)chte, vun diesäm Supäbleedel kenne mä nix Gescheides äwadde.

Großmuddä:   De gieri(s)che Kroko hodden joa moal väschlunge un wirrä aasgekoddst. Derunnä hodd halt loang seun Väschtoand gelidde. Awä ä hodd si(s)ch inzwische wirrä ar(s)ch gebessert, ä is wirrä fast normoal.

Hä Knell(s)cheschreiwä:  Diese bleedsinni(s)ch, kinni(s)ch Schtreidi(s)chkaate, die wo zwische däm Kaspä un Seppel  un die zwische däm Weuhnoachtsmoann un däm Ostähoas härsche, sollte mä doch werkli(s)ch endgildi(s)ch begroabe loasse.Beginne mä middäm Loose.        Großmuddä, hol moal Zeddel un ähn Bleischtift. Die net Oawäsende häm halt Pe(s)ch gehobbt un kenne oam Losväfoahre net deilnemme.

(Großmuddä schteht uf vum Disch un duht si(s)ch in eun Näweraam begewwe.Weuhnoachtsmaonn schteht ewwefalls uf , geht ebbes oabsseits un flistert zu de Zuschauer, ä ki(s)chert debaa: )      Nadierli(s)ch werd i(s)ch de Aaßäerdi(s)ch seun, i(s)ch waaß schun, wie i(s)ch doa trickse muss. Des duh i(s)ch ei(s)ch awä net väroate wie i(s)ch des mach. Ihr werd sehe, liewe Leit, de Gewinnä bin i(s)ch.

(Die Großmuddä un de Weuhnoachtsmoann kehrn zurick zim Disch un des Losväfoahre duht beginne.Jedä duht doann so oan Zeddel aaseunnannä falte.  De Weuhnoachtsmoann schpringt uf un jubelt mit ähobene, in die Luft gerissene, Erm.)

Weuhnoachtsmoann:  I(s)ch hebb gewunne,hurra, hurra.

Fer die annern is des viellaa(s)cht eune Schmaach
fer mi(s)ch awä eun scheenä, gliggli(s)chä Daach.

 

Zweiter Akt:    Oam Disch hocke wirrä die Großmuddä, Hä Knell(s)cheschreiwä, de Kaspä, denewwe Tussilind un noch Seppelien un de Ostähoas. Im Eck duht  Kroko deese.

Tussilind:   Woarim fehle heit de Weihnoachtsmoann un de Seppel.

Großmuddä:   Ach, begriffs..schtuddsi(s)ch Kind. Wä feiern doch heit des Äei(s)chnis  Oan Aaßäerdischä duht uns besuche  un de Weuhnoachtsmoann is de Aaßäerdische, deriwwä hämmä doch schun gebabbelt. Dä werd schun er(s)chendwoann hier ufkreize.

Tussilind:   Ach joa, schtimmt. Awä wo duht nur de Seppel bleiwe?

Großmuddä:   Des waaß i(s)ch aaach net.

(Doa heert mä Diergeklobbe.)

Hä Knell(s)cheschreiwä:  Des werd wohl oanä vun de zwaa noch Fehlende seun.

Großmuddä:  Kimm ereu, die Dier is net väschlosse.

(De Seppel duht eudräre.)

Seppelien:   S`werd aach Zaat, doassde äscheune duhst. Uupienktli(s)chkaat is koa Tugend.  Duh di(s)ch moal sofordd addi(s)ch uf Mammas Schoß hocke. Seppel:  Meu Mamma is doch schun geschtorbe. Wie soll des gehe?

Seppelien:   Buh, du bist rei(s)chli(s)ch begriffs..schduddsi(s)ch. I(s)ch bin net nur deu Freindin, sunnern duh fer di(s)ch noch deu Muddä äseddse. Also, kimm schun un krabbel lieb uf meun Schooß.

(Seppel macht des ohne Wirräredd un duht  addi(s)ch äh Kiss(s)che ufs sieß Meil(s)che vun de Seppelien dricke.)

Kaspä:   Doa de Aaßäerdi(s)che noch net doa is, sollte mä soloang eun Schpiel(s)che dähdi(s)che., awä net De leddst krieggt äh Koppnuss väbasst    un uf   Backpeife aasdeile kenne mä aach väzi(s)chte, des duht net baa alle hier uf Zuschtimmung schtooße, obwohl des werkli(s)ch si(s)ch ar(s)ch lusdi(s)ch geschdalde loasse koann.

(Awä oanschtadd zu soage, woassä moant, duht de Kaspä nur eun Schluck Obstsaft aasäm Gloas siffeln.)

Großmuddä:   Kaspä, jedds duh uns net längä uf die Foltä schpoanne, oan woas fer Schpiele hodd deu Schpaddsehern...äh, Enschulligung...deu Kreadivhern denn gedenkt?

Kaspä(nickt):   Jedä vun uns soll iwä eune annnä Päsoon, die wo si(s)ch hier in de Schtubb ufhoalte duhteun Zwaazaalä di(s)chte.  Fer dän Seppel (ä deitet uffen)  hebb i(s)ch beraats oanen:

De Seppel is ähn ar(s)ch debbä Bleedel
ä frisst nur woarme, deitsche Kneedel.

Seppel:  Goans fies gemeun is des, Kaspä. Fer di(s)ch hebb i(s)ch aach woas Bassendes. Deshalb.....

Seppelien( unnäbrichten) :   Duh schwei(s)che, dummes Bieb(s)che, kinnische Schtreidi(s)chkaate solle heit fordd bleiwe. Nur liebe Wordde wern geseiselt.  Zim Baaschpiel:

De Kaspä is alleweil ähn lieb addi(s)ch Buh
schenkt Tussilind äh Kiss..(s)che im Nu.

 Tussilind:  Des musste jedds aach duhn, meun Kaspäle.Kaspä:  Na, wenns uubedingt seun muss.

(Ä drickt seun Meil(s)che ufs sieß Meil(s)che vum Mäd(s)che)

(Doa is äneit Diergekloppe zu heern.)

„Kimm ereu, Fremdling vum ferne Planete“, teent es  im Kor, so als wärs euschtudiert.

(Die Hausdiert effnet si(s)ch un eun Moann mit eunä Reisedasch äscheunt.  Ä duht blaue Klammodde draache, Hoos, Pullovä un Schuh. Alles is blau, sogoar die Händ, die Visaa(s)ch, die Hoarn.)

Kroko (äwacht un duht aasäm Eck hävokrie(s)che).  Ah, de Weuhnoachtsmoann hodd si(s)ch väklaadet. Hosde Geschenke mit gebroacht, seun in de Dasch Kekse, die mä fuddern kenne?  I(s)ch hebb Hungä wie ähn Bä.

Weuhnoachtsmoann:  Du daffst net alleweil oans Fresse denke, Kroko, eun Krokodil muss si(s)ch aach behärsche kenne un muss des Fuddern uf schpätä väschiebe.  Aaßädäm, fer heit bin i(s)ch net de Weuhnoachtsmoann, sunnern Venetus, des haaßt  De Blaue, i(s)ch kimm vum Orijonngertel, duh ei(s)ch besuche un mit meunä Oawäsehaat begligge.

Ostähoas:  Woas fer Posse duhsde denn doa väzähle?  I(s)ch duh doa drauße uf de Schtroaß koan Raamschiff endecke, doa duht nur de Geländewouhe vum Weuhnoachtsmoann schtehe.

Weihnoachtsmoann:  Uf so woas braach i(s)ch, als Venetus vum Orijonngertel, net euzugehe. De Ostähoas soll babble woassä will, intelligente Elljens iwäheern des.Awä moal woas Annäres, woas eißerst Wi(s)chdi(s)ches. I(s)ch hebb Dorscht wie ähn Brauereigaul, i(s)ch hoff, Großmuddä du host defier gesor(s)cht, doass aach genie(s)chend Bier un Ourewällä Rachpuddsä im Haus loagern.

Großmuddä: Awä selwsväschtännli(s)ch, Venetus. Genie(s)chend Bier hämmä doa, aach Appelschnaps un geje de Hungä, zwaa grooße Ble(s)che Ribbelkuche.

Weunoachtsmoann:  Na, doann koann joa nix schief gehe(Venetus geht zim Disch un duht si(s)ch uffen leddst freie Schtuhl hiehocke.)

 


 Dritter Akt:      Alle hocke oam Disch, nur Kroko duht devo leije, ä is nämli(s)ch zu groß, um uf eunäm Schtuhl zu hocke.Weuhnoachtsmoann:   Großmuddä, jedds hool schun ähn Kaste Bier aasäm Kellä, de Kaspä orrä Seppel kenne dä joa baam Draache helfe.   In meunä Kehl duh i(s)ch ähn uumenschli(s)ch, grausoame Brand goans hefdi(s)ch schpiern un muss uubedingt sofordd euni(s)che Flasche Bier leern.

I(s)ch muss jedds uubedingt Gerstesaft kippe

awä noch net in die woarm Forzkuhl hippe.

Des duht nämli(s)ch erst viel schpätä folge. Zuerst will i(s)ch, noachäm Bier drinke, noch Ourewällä Rachepuddsä im Meil(s)che väschwinne loasse, grooße Schtickä Ribbelkuche schtoppe un als Oabrundung, sozusoage als Moageschließung, euni(s)che Hoandkees genieße.    Ich hoff, Großmuddä, du host Ourewällä Hoandkees in de Ki(s)ch, im Kiehschroank, geloagert.

(Großmuddä nickt. De Kaspä un die oald Fraa ähäwe si(s)ch vum Disch un hoole des Gewinschte aasäm Kellä.)
Tussilind:
   Ah, de Kaspä is werkli(s)ch ähn schtackä Moann, ä duht sogoar zwaa Kiste mit volle Bierflasche schleppe. 

(Großmuddä hoddän Säksäpack Abbelschnaps debaa un schtellt dän uffen Disch. Kaspä geht nochemoal in de Kellä, kehrt awä beraats noach nä Minut zurick mit de zwaa Ble(s)che Ribbelkuche.)

Kaspä:  Seppel, du faulä Buh, du häddest ruhi(s)ch ebbes helfe kenne, oanschtatt nur wie äh kloa Bieb(s)che dahtelos uffen Schooß  de Seppelin zu hocke.Seppel:    Oadauernd duht de Kaspä mi(s)ch bleedsinni(s)ch kridisiern, des is ähn Hobbi vonnäm.

(Großmuddä geht in die Ki(s)ch, um Gläsä, Dellä un Messä zu hoole.)

Seppelien:   Seppel(s)che, meu Buh, jedds koannsde de Grooßmuddä awä helfe un braachst di(s)ch net vorne un hinne bediene loasse.

(Seppel duht addi(s)ch vum Schoß runnä schtei(s)che un hilft de Großmuddä.    De zim Bläuling gewoandelte Weuhnoachtsmoann fillt si(s)ch sofordd ein Gloas mit Bier un leert es schnell mit grooße, deitli(s)ch heerboare. Schlucke.  Oaschließend duhtä besunners laut rilpse.)

Seppelien:   Des is awä net feun. Mache des etwoa die Männä im Orijonngertel?

Weuhnoachtsmoann:   Net nur die Männä, aach die Fraue.Alle...werkli(s)ch alle duhn dordd rilpse.Macht mäs net, gilt des als ar(s)ch uuheefli(s)ch un uuedel un duht nur zei(s)che, doasses net schmeckt.

(Die goanse Gesellschaft oam Disch drinkt doann Bier, selwst de Ostähoas duht devun schlucke.)

Kroko( greunt fast):   I(s)ch will aach ebbes Bier.

Kaspä:   Gut, aasnoahmswaas kriggste aach zwaa Flasche.

(De Kaspä effnet zwaa Flasche un duht es ins waat ge..effnete, grooße Maul Krokos schidde.)

Kaspä:  Mä duhsde awä net krieje, sunst duhsde womeegli(s)ch wirrä uf die oabaddi(s)ch Idee kumme, unsern geliebte Ostähoas zu väschlinge.

Kroko(schiddelt seun Kopp):   Mach i(s)ch net, will awä genug Ribbelkuche in meum Schlund schpiern.

(De Weuhnoachtsmoann is debaa schun seu dritt Gloas Bier zu drinke un hodd aach beraats zwaa kloanere Gläs(s)chä Appelschnaps geleert.  Die Gesellschaft beginnt doann Ribbelkuche zu schtoppe. )

Hä Knell(s)chschreiwä:   Hä Venetus, orrä mä kennt aach soage, blauä Weuhnoachtsmoann,  duh net so viel Ribbelkuche un net so schnell uf oamoal schtoppe. Fer die Annern duht sunst net genie(s)chend iwwri(s)ch bleiwe.

Weuhnoachtsmoann:   I(s)ch bin doch eiä Ehren- un Iwäraschungsgast. Doa hebb i(s)ch eun Oarä(s)cht druf mä als die Annern zu drinke un zu esse. Die Reis vum Orijonngertel bis zur Erd woar goans schee oaschtrengend un hier uf eiern Planete musst i(s)ch meu Raumschiff noch zim Geländewouhe troansformiern, des hodd viel Energie beneedi(s)cht.

Kroko: Babbel net loang rim, jedds beginn , Iwäraschunggast, die Geschenke zu vädeile. Duh schun deu Dasch effne.

Weuhnoachtsmoann:  I(s)ch werd ei(s)ch koa materijelle Geschenke iwärei(s)che. S` is doch beraats eun grooßes Geschenk, doass i(s)ch ei(s)ch mit meunä edle Oawäsehaat zutiefst begligge.Woas in de Dasch is, duh i(s)ch selwä braache.Kroko:  Schoad, i(s)ch glaab net, doass diesä Feiädaach äh grooß Gligg fer uns bedeitet.

(De Weuhnoachtsmoann drinkt, als wärä baa eunäm Vielsaufweddbewerbb un frisst Ribbelkuche wie ähn hungri(s)chä, gieri(s)chä Wolf.)

Weuhnoachtsmoann:   So, ebbes will i(s)ch ei(s)ch joa noch iwwri(s)ch loasse. Großmuddä, koannsde mä jedds dän Ourewällä Hoandkees aasäm Kiehlschroank hoole?  Des duh i(s)ch beneedi(s)che, um de Moage zu schließe. Un hier in meunä Dasch hebb i(s)ch mehrere Paket(s)chä hoaltboare Schlaachsoahne, die muss awä erst noch geschlouhe wern. Koann des bidde jemoand mache?

(Großmuddä nimmt die Päck(s)chä Soahne entgeje un duht si(s)ch mit Tussilind in die Ki(s)ch begewwe. Noach korzä Zaat kimme se zurick mit de schteif Schloagsoahn un däm Hoandkees.)

Hä Knell(s)chschreiwä:  Soage moal, Hä Venetus, fer woas braachsde denn die Schloagsoahn?

Weuhnoachtsmoann:   Zim Esse nadierlich. Uf jeden runde Hoandkees eun Essleffel orrä zwaa Schloagsoahn, hhhm ...des is eun Gaumeschmaus. Wä will koann joa moal brobiern, awä net so viel, i(s)ch muss jedds viel devun schlinge

(Die Annern schiddelten alle väneunend dän Kopp, aach de Ostähoas, selwst Kroko.)

Weuhnoachtsmoann:   Ah....kestli(s)ch, werkli(s)ch sä deliddsjees.

(Aaach hier rilpste de Moann un väschloang es,  als misstä eun Geschwindikeitsrekordd ufschtelle.)

Ostähoas:   Eune ar(s)ch oabaddi(s)ch Kombinaddsjoon oan Esse.

Hä Knell(s)cheschreiwä:  Des koannsde laut soage. Allädings, misse mä bedenke, zugewwe:  Annern Planete, annern Essgewohnhaate.

Weuhnoachtsmoann (nickt):   Schtimmt, jedds muss i(s)ch ebbes aasruhe. Defier braach i(s)ch awä noch net in die Forzkuhl hippe, s` duht loange, zuerst uffen Schtuhl hocke zu bleiwe.

Großmuddä:  Soage moal, fremdä blauä Gast, du siehts uf oamoal so ei(s)cheaddi(s)ch aas. Geht`s dä net gut?

Weuhnoachtsmoann (nickt bedä(s)chdi(s)ch):    Joa, i(s)ch muss wohl glaa ufs Klo, i(s)ch muss koddse.

Großmuddä:  Noa, ufs Klo loass i(s)ch di(s)ch net. Des hebb i(s)ch heit mor(s)che mit Zitroonereuni(s)chä sauwä gemacht. Kaspä geh mit unserm Gast in de Gadde zim Koddseck. Dordd koannä si(s)ch iwä dän Balke lehne un reihern. Des hodd meun väschtorbene Moann aach alleweil gedahn, weenä ä besoffe vun de Kneip hoam kimme daht.

(Kaspä geht mittäm Venetus noach drauße. Noach zeh Sekunne heert die väbliwwene Gesellschaft in de Wohnschtubb Koddsgereisch aasäm Gadde.)

 

Übersetzung: Erster Akt: Die Großmutter, der Polizist Herr Knöllchenschreiber, der Weihnachtsmann, der Seppel und der Kasper sitzen am Tisch in Großmutters Wohnzimmer.

Kasper: Ich meine, wir sollten einen besonderen Feiertag einführen, zum Beispiel   Ein Außerirdischer besucht uns.

Herr Knöllchenschreiber:  Was ist das für eine Posse? Ich kann mir sehr gut vorstellen wie so ein Tag abläuft. Wir sitzen hier alle wie die Deppen am Tisch, wie bestellt aber nicht abgeholt, und ansonsten passiert nichts, kein Alien kommt vorbei und beglückt uns mit seiner Anwesenheit.

Kasper: So soll dies ja auch nicht stattfinden. Einer von uns muss den Außerirdischen spielen, also entsprechend verkleidet hier im Laufe des Nachmittags aufkreuzen. Natürlich muss der- oder diejenige ausnahmsweise mal sein Hirn etwas intensiver beanspruchen und sich überlegen, was man  an solch einem Feiertag den Erdlingen als Alien so anbietet.

Seppel:   Unser Kasper hat direkt mal eine gute Idee, das passiert selten genug. Ich würde den Fremdling gerne spielen.

Kasper:   Dafür bist du mit deiner recht bescheidenen Intelligenz wirklich nicht geeignet, ich dagegen wüsste sofort, was da zu tun ist.

Weihnachtsmann:  So? Was denn?

Kasper: Ich könnte einige Lieder meiner Heimat, einem Planeten vom Oriongürtel, mit gekonnter Stimme vortragen. Ich denke da z.B an das fetzige Lied   Die Jugenheimer Kerb (Kirchweih) ist da, was sind die Leute froh. Oder ein anderer wirklich phantastischer Stimmungsmacher ist  Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad.

Großmutter:  Was für ein Blödsinn! Die aus dem Oriongürtel werden ausgerechnet seltsame Verse aus Südhessen trällern. Ich, übrigens, würde auch gerne den Außerirdischen spielen.

Weihnachtsmann:  Also, wenn ich das jetzt richtig empfinde, jeder von uns würde das gerne machen. Da müssen wir halt den Alien unter uns auslosen.

Großmutter:    Und was ist mit dem Osterhasen, mit Seppeline, Tussilinde und Kroko? Die gehören schließlich auch zu unserem Kreis. Die wollen sicher gerne was mehr oder weniger Sinnvolles für ein Gelingen von solch einem Feiertag beitragen.

Weihnachtsmann:    Richtig. Auf den Osterhasen können wir ruhig verzichten, von diesem Superblödel können wir nichts Gescheites erwarten.

Großmutter:  Der gierige Kroko hatte ihn ja mal verschlungen und wieder ausgekotzt. Darunter hat halt lange sein Verstand gelitten. Aber er hat sich inzwischen wieder sehr gebessert, er ist fast wieder normal.

Herr Knöllchenschreiber:  Diese blödsinnigen, kindischen Streitigkeiten, die zwischen Kasper und Seppel und die zwischen dem Weihnachtsmann und Osterhasen herrschen, sollte man doch wirklich endgültig begraben lassen.Beginnen wir mit dem Losen. Großmutter, hol mal Zettel und einen Bleistift. Die nicht Anwesenden haben halt Pech gehabt und können am Losverfahren nicht teilnehmen.

(Großmutter steht auf vom Stuhl und begibt sich in einen Nebenraum. Weihnachtsmann steht ebenfalls auf, geht etwas abseits und flüstert den Zuschauern zu, er kichert dabei:)   Natürlich  werde ich der Außerirdische sein, ich weiß schon, wie ich da tricksen muss. Wie ich das mache, verrate ich aber nicht. Ihr werdet sehen, liebe Leute, der Gewinner bin ich.

(Die Großmutter und der Weihnachtsmann kehren zurück zum Tisch und das Losverfahren beginnt. Jeder faltet dann so einen Zettel auseinander. Der Weihnachtsmann springt auf  und jubelt mit seinen, in die Luft gerissenen, Armen.)

Weihnachtsmann:   Ich habe gewonnen. Hurra, hurra.

Für die Anderen ist das vielleicht eine Schmach

für mich aber ein schöner, glücklicher Daach (Tag).

 

Zweiter Akt: Am Tisch sitzen wieder die Großmutter,  Herr Knöllchenschreiber, der Kasper, daneben Tussilinde, und noch Seppeline und der Osterhase. In der Ecke döst Kroko.

Tussilinde:  Warum fehlen heute der Weihnachtsmann und der Seppel?

Großmutter:  Ach, begriffsstutziges Kind. Wir feiern doch heute das Ereignis   Ein Außerirdischer besucht uns    und der Weihnachtsmann ist der Außerirdische, darüber haben wir doch schon geredet. Der wird schon irgendwann hier aufkreuzen.

Tussilinde:  Ach ja, stimmt. Aber wo bleibt nur der Seppel?

Großmutter:  Das weiß ich auch nicht.

(Da ist ein Türgeklopfe zu hören.)

Herr Knöllchenschreiber:  Das wird wohl einer der noch zwei Fehlenden sein.

Großmutter:  Komm rein, die Tür ist nicht verschlossen.

(Seppel tritt ein)

Seppeline:  Es wird auch Zeit, dass du erscheinst. Unpünktlichkeit ist keine Tugend. Setz dich mal sofort artig auf Mamas Schoß.

Seppel:  Meine Mama ist schon gestorben. Wie soll das gehen?

Seppeline:  Bub, du bist reichlich begriffsstutzig. Ich bin nicht nur deine Freundin, sondern ersetze für dich auch noch deine Mutter. Also, komm schon und krabbel lieb auf meinen Schoß.

(Seppel macht das und drückt artig ein Küsschen auf das süße Mäulchen der Seppeline.)

Kasper: Da der Außerirdische noch nicht da ist, sollten wir  solange ein Spielchen machen, aber nicht   Der letzte kriegt eine Kopfnuss verpasst  und Backpfeifen austeilen   können wir auch verzichten, das stößt hier nicht bei allen auf Zustimmung, obwohl sich das wirklich arg lustig gestalten lassen kann.

(Aber anstatt zu sagen, was er meint, süffelt er nur aus einem Glas Obstsaft.)  Großmutter: Kasper, jetzt spanne uns nicht länger auf die Folter, an was für Spiele hat dein Spatzenhirn.....äh Entschuldigung Kreativhirn gedacht?

Kasper (nickt): Jeder von uns soll über eine andere Person, die sich hier im Zimmer aufhält, einen Zweizeiler dichten. Für den Seppel (er deutet auf ihn) hab ich bereits einen:

Der Seppel ist ein arg depper Blödel
er frisst nur warme, deutsche Knödel.

Seppel:  Ganz fies gemein ist das, Kasper. Für dich hab ich auch was Passendes. Deshalb....

Seppeline (unterbricht ihn):   Schweig, dummes Bübchen, kindische Streitigkeiten sollen heute wegbleiben. Nur liebe Worte werden gesäuselt, z.B. :Der Kasper ist immer ein lieb artig Bub
schenkt Tussilind ein Küsschen im Nu.
    (auf hessisch reimt es sich)

 Tussilinde:  Das musst du jetzt auch machen, mein Kasperle.

Kasper:  Na ja, wenn`s  unbedingt sein muss.

(Er drückt sein Mäulchen auf`s süße Mäulchen des Mädchen)

(Da ist erneut ein Türgeklopfe zu hören.)

„Komm rein, Fremdling vom fernen Planeten“, tönt es im Chor, so als wäre es einstudiert.

(Die Haustüre öffnet sich und  ein Mann erscheint mit einer Reisetasche. Er trägt blaue Klamotten, Hose, Pullover und Schuhe. Alles ist blau, sogar die Hände, das Gesicht, die Haare.)

(Kroko erwacht und kriecht aus der Ecke hervor)

Kroko:   Ah, der Weihnachtsmann hat sich verkleidet. Hast du Geschenke mitgebracht? Sind in der Tasche Kekse, die wir futtern können? Ich hab Hunger wie ein Bär.

Weihnachtsmann:   Du darfst nicht immer ans Fressen denken, Kroko, ein Krokodil muss sich auch beherrschen können und das Futtern verschieben.      Außerdem, für heute bin ich nicht der Weihnachtsmann, sondern Venetus, das heißt   Der Blaue,    ich komme vom Oriongürtel, besuche euch und beglücke euch mit meiner Anwesenheit.

Osterhase:  Was für einen Unsinn erzählst du denn da?  Ich entdecke auf der Straße kein Raumschiff, da steht nur der Geländewagen vom Weihnachtsmann.

Weihnachtsmann:   Der Osterhase kann reden, was er will.  Auf so was brauche ich, Venetus vom Oriongürtel, nicht einzugehen, intelligente Aliens überhören das.       Aber mal was Anderes, was äußerst Wichtiges. Ich hab Durst wie ein Brauereigaul. Ich hoffe, Großmutter, du hast dafür gesorgt,  dass auch genügend Bier und  Odenwälder Rachenputzer  im Haus lagern.

Großmutter:   Aber selbstverständlich, Venetus. Genügend Bier haben wir, auch Apfelschnaps und gegen den Hunger zwei große Bleche Streuselkuchen. Weihnachtsmann:   Na, dann kann ja nichts schief gehen.

(Venetus geht zum Tisch und setzt sich auf den letzten, freien Stuhl.)

 

Dritter Akt:    Alle sitzen am Tisch, nur Kroko liegt davor, denn er ist zu groß, um auf einem Stuhl zu sitzen.Weihnachtsmann:  Großmutter, jetzt hole schon einen Kasten Bier aus dem Keller, der Kasper oder Seppel kann dir beim Tragen helfen.In meiner Kehle verspüre ich einen unmenschlichen, grausamen Brand und muss unbedingt sofort einige Flaschen Bier leeren.

Ich muss jetzt unbedingt Gerstensaft kippe      (kippen)
aber noch nicht in die warme Furzkuhl`  hippe. 
  (hüpfen)

Dies wird nämlich erst viel später folgen. Zuerst will ich, nach dem Biertrinken, noch Odenwälder Rachenputzer im Mäulchen verschwinden lassen, große Stücke Streuselkuchen stopfen und als Abrundung, sozusagen als Magenschließung, einiges an Handkäse genießen.  Ich hoffe, Großmutter, du hast den in der Küche, im Kühlschrank gelagert. (Großmutter nickt. Der Kasper und die alte Frau erheben sich vom Tisch und holen das Gewünschte aus dem Keller.)

Tussilinde:  Ah, der Kasper ist wirklich ein starker Mann, er schleppt sogar zwei Kisten mit vollen Bierflaschen.

(Großmutter hat einen Sechserpack Apfelschnaps dabei und stellt ihn auf den Tisch. Kasper geht nochmal in den Keller, kehrt aber schon nach einer Minute zurück mit den zwei Blechen Streuselkuchen.)

Kasper:  Seppel, du fauler Bub, du hättest ruhig etwas helfen können, anstatt wie ein kleines Bübchen nur tatenlos auf dem Schoß von Seppeline zu sitzen.

Seppel:   Andauernd kritisiert mich der Kasper blödsinnig, das ist ein Hobby von ihm.

(Großmutter geht in die Küche, um Gläser, Teller und Messer zu holen)

Seppeline:  Seppel(s)chen, mein Bub, jetzt kannst du aber der Großmutter helfen und brauchst dich nicht hinten und vorne bedienen lassen.

(Seppel steigt artig vom Schoß runter und hilft der Großmutter. Der zum Bläuling gewandelte Weihnachtsmann füllt sich sofort ein Glas Bier und leert es mit großen, hörbaren Schlucken. Anschließend rülpst er laut.)

Seppeline:  Das ist aber nicht fein. Machen das etwa die Männer im Oriongürtel?

Weihnachtsmann:  Nicht nur die Männer, auch die Frauen. Alle...wirklich alle rülpsen dort.Macht man es nicht, gilt das als sehr unhöflich, als unedel und zeigt nur, dass es nicht schmeckt.

(Die ganze Gesellschaft am Tisch trinkt dann Bier, selbst der Osterhase trinkt davon.)

Kroko (fast weinerlich): Ich will auch etwas Bier.

Kasper:   Gut, ausnahmsweise bekommst du auch zwei Flaschen.

(Der Kasper öffnet zwei Flaschen  und schüttet den Inhalt ins weit geöffnete, große Maul vom Kroko.)

Kasper:  Mehr bekommst du aber nicht. Womöglich kommst du sonst wieder auf die Idee unseren geliebten Osterhasen zu verschlingen.

Kroko:  Mach ich nicht, will aber genügend Streuselkuchen in meinem Schlund spüren.

(Der Weihnachtsmann ist schon dabei sein drittes Glas Bier zu leeren und hat auch bereits einige Gläschen Apfelschnaps gekippt. Die Gesellschaft beginnt dann Streuselkuchen zu stopfen.)

Herr Knöllchenschreiber:  Herr Venetus, oder man könnte auch sagen, blauer Weihnachtsmann, stopfe nicht so viel Streuselkuchen auf einmal. Für die Anderen bleibt sonst nicht genug übrig.

Weihnachtsmann:   Ich bin doch euer Ehren- und Überraschungsgast. Da hab ich ein Anrecht darauf mehr zu essen und zu trinken als die Anderen. Die Reise vom Oriongürtel zur Erde war ganz schön anstrengend und hier auf eurem Planeten musste ich mein Raumschiff zu einen Geländewagen transformieren, das hat viel Energie benötigt.

Kroko:  Schwätz nicht lange rum, jetzt beginne, Überraschungsgast, die Geschenke zu verteilen. Öffne schon deine Tasche.

Weihnachtsmann: Ich werde euch keine materiellen Geschenke überreichen. Es ist doch bereits ein großes Geschenk, dass ich euch mit meiner edlen Anwesenheit zutiefst beglücke. Was in der Tasche ist, brauche ich selber.

Kroko: Schade, ich glaube nicht, dass dieser Feiertag ein großes Glück für uns bedeutet.

(Der Weihnachtsmann trinkt, als wäre er bei einem Vielsaufwettbewerb und frisst Streuselkuchen wie ein gieriger, hungriger Wolf.)

Weihnachtsmann:   So, etwas will ich ja euch noch übrig lassen. Großmutter, kannst du mir jetzt den Handkäse aus dem Kühlschrank holen? Ich benötige den, um den Magen zu schließen. Und hier in meiner Tasche habe ich mehrere Paketchen haltbarer Schlagsahne mit genommen, die muss aber erst noch geschlagen werden. Kann das bitte jemand machen?

(Großmutter nimmt die Päckchen Sahne entgegen und begibt sich mit Tussilinde in die Küche. Nach kurzer Zeit kommen sie zurück mit der steifen Sahne und dem Handkäse.)

Herr Knöllchenschreiber:   Sage mal, Herr Venetus,  für was brauchst du dann die Schlagsahne?

Weihnachtsmann:   Zum Essen natürlich. Auf jeden runden Händkäse ein oder zwei Esslöffel Schlagsahne.....hhm.. ein Gaumenschmaus. Wer will, kann ja mal probieren, aber nicht so viel, ich muss davon viel verschlingen.

(Alle Anderen schütteln verneinend den Kopf, auch der Osterhase, selbst Kroko.)

Weihnachtsmann:   Aah, köstlich....wirklich deliziös.

(Auch hier rülpste der Mann und verschlang es als müsste er einen Geschwindigkeitsrekord aufstellen.)

Osterhase:   Eine sehr abartige Kombination an Essen.

 


Herr Knöllchenschreiber:   Das kannst du laut sagen. Allerdings müssen wir bedenken, zugeben: Andere Planeten, andere Essgewohnheiten.

Weihnachtsmann (nickt):  Stimmt, jetzt muss ich mich etwas ausruhen. Dafür brauch ich aber noch nicht in die Furzkuhle (ins Bett) hüpfen, es langt, wenn ich zuerst auf dem Stuhl sitzen bleibe. Großmutter:  Sage mal, fremder blauer Gast, du siehst auf einmal so eigenartig aus, geht’s dir nicht gut?

Weihnachtsmann (nickt bedächtig):    Ja, ich muss wohl gleich auf` s Klo, ich muss kotzen.
Großmutter:
  Nein, auf ` s Klo lass ich dich nicht. Das habe ich heute morgen mit Zitronenreiniger sauber gemacht. Kasper, geh mit unserem Gast raus in den Garten zum Kotzeck.  Dort kann er sich über den Balken lehnen und reihern. Das hat mein verstorbener Mann auch immer gemacht, wenn er besoffen aus der Kneipe nach hause kam.

(Kasper geht mit dem Venetus nach draußen. Nach zehn Sekunden hört die verbliebene Gesellschaft im Wohnzimmer Kotzgeräusche aus dem Garten.)