Tagebuch VI


Lesä, die wo schun meu annern Daachebucheudroagunge genieße dorffte, häms vielaa(s)cht
beraats gemerkt, in de Daachebuchanekdote, orrä sollte mä bessä soage -Geschichte, hebb i(s)ch bishä nur Äläwnisse geschildert, die wo si(s)ch iwä märere Daache äei(s)chni(s)cht häm, zim Baaschpiel eun goanses Woche..end.
Diesmoal woars aach so.
„Wä hobbe väeubaat“, babbelte i(s)ch zu meunä Bagaa(s)ch....äh...Enschulligung...meunä Familje, „oam Freidaach foahrn wä so um die Middaachszaat ins Moatal un wern dordd uffen Kempingpladds bis Sundaach oawens  scheene, awä aach woahrscheunli(s)ch ufrä(s)chende Abendeiä vägnie(s)cht genieße. Doa is aach eun Boadesee, in däm wä unsre ähiddste Kerpä oabkiehle kenne. Un oam Sunoawend kenne wä eun Aasflug noach Ascheber(s)ch dähdi(s)che, des is net waat  weg vum Kempingpladds,“
„Eun Urlaabsäsadds is des groad net“, moante maa Fraa, Lisett(s)che.
„Waaß i(s)ch“, nickte i(s)ch, „leidä koann i(s)ch dies Joahr meun Urlaab net im Summä nemme, defier awä zwaa Woche in de Herbstferje. Womeegli(s)ch kenne wä doa woas längeres unnänemme.

So koams, doass wä oam Freidaach so um eun Uhr iwä Dammschdadd doann ostwärdds bis oan dän genoannte Fluss mit unsrä Schmucklimusien, meu Fraa soat maastens allädings Mucklimusien zu de oald Schärbb, hietigerte.
Eune Schtunn schpätä woarn wä beraats dordd un de Pladdswadd hodds uns beraats schun die Wiss gezei(s)cht un die Oameldung äleedi(s)cht, obwohl offiddsjell erst oab vier Uhr mä als Neioakimmling seu Zelt ufbaue hodd derffe.  Wä, also die Familje Schnabbelschnut hodde zusoamme zwaa kloane Zelte. Fer Macko un Marie(s)che, unsre baade Kinnä, euns un des annä fer die Eldern.
Nadierli(s)ch daht uns aach Trud(s)che, unsre Hindin, begleite. Wo die penne kennt, wusste wä noch net. Des koann se hoalt selwä enscheide, wenn wä oawens all in die Forzkuhl krie(s)che.
Selwsväschtännli(s)ch dahte mä unsern Krembel erst uf die Wiss foahrn. Des Audo daht i(s)ch dordd net parke derffe, sunnern uugefäh fuffzi(s)ch Metä enfernnt.

Trudsche daht i(s)ch oaleine un oan eum vogesehene Schpiroalhering die Hunneleun befesdi(s)che.   Wä annern baute die Zelte uf, woas net längä als fienf Minute dauerte, se häm  nämli(s)ch eune Schnellufbau..audomatiek.
Doa äschien eun Buh, dä wo Macko oababbelte: Wo kimmtä hä? Wie loang duhtä bleiwe? Woas hebbdä vo? Un so waatä.
De Buh hodde net groad eun eiropäi(s)ch Aas..sehe, ehä asejaadi(s)ch, womeegli(s)ch koreoani(s)ch orrä japoani(s)ch.
„I(s)ch bin hier mit meunä Muddä, beraats vier Daache“, informierte ä uns, obwohl niemoand denoach gefroat hodde, „doa hinne, des isse.“ Ä deitete zu eunäm Noachbaazelt. Devo hockte eune Fraa, die wo uns zuwinkte un grinsend nickte.
Uf Grund ihres Aas..sehens, hodd i(s)ch die Vämutung, sie kennt eune Filipinin seun.Fer ne Koreoanärin woar se zu braun.
„I(s)ch duh Jerg haaße“, informierte de Buh waatä, „bin awä erst zeh Joahrn oald, obwohl mi(s)ch Fremde maast schun fer zwelf hoalte. Wie duht ihr denn haaße?“
„Meu Noam is Macko“, oantworddete unsä Seehn(s)che, „meu kloa Schwesdä is des Marie(s)che. Die Fraa hier“, ä deitete uf meu bessä Helft, „is des Lisett(s)che un de Moann dordd de Schor(s)chi. Die zwaa seun meu Eldern.“
„Duhsde deu Eldern mit Vonoame oababble?“ froate Jerg.
„Net nur i(s)ch, Marie(s)che macht des ewwefalls. Maastens jedefalls, moan(s)chmoal soage wä aach Schor(s)chibabba un Lisett(s)chemamma.“
„Marie(s)che un Macko, kimmtä mit mä? I(s)ch duh ei(s)ch de Kempingpladds zei(s)che un schtell ei(s)ch ähn annern Buh vo, dän wo i(s)ch hier kenne gelernnt hobb.“
Macko guckte mi(s)ch oa. „Geh nur mit deum neie Freind“, fordderte i(s)chen uf, „awä nimm Marie(s)che un des Trud(s)che mit. Allädings, duht net de goanse Daach fordd bleiwe, kimmt aach wirrä zurick.“
„Mache mä“, nickte unsä Buh.
Macko hielt Trud(s)che oan de Leun un ging mit Marie(s)che un dem Buh mit däm Noam Jerg fordd.
„Ach, i(s)ch bin fer(s)chdäli(s)ch mied, Lisett(s)che“, eißerte i(s)ch, „i(s)ch muss mi(s)ch ebbes uf de Isomadd hieleije un eun Korznickä(s)che dähdi(s)che.“
„Duh des, i(s)ch duh noch hier oam Kempingdisch hocke un Limo drinke.“

Aasäm Zelt hoolte i(s)ch eune Isomadd raus un ließ mi(s)ch glaa flach niedä.
Schloafe koannt i(s)ch net. Zwaa Fraue unnähielte i(s)ch relladiev laut un koannte fast jedes Wordd mitheern. Die eune Fraa woar Lisett(s)che, die annä die Muddä vum Jerg. Se hockte zusoamme uf eunä Schteuboank, die wo nur etwoa säks, siwwe Metä vun mä entfernt unnä eum Baam si(s)ch befoand.
Aas däm Gebabbel daht i(s)ch jede Meng äfoahrn. Die Fraa mit de hellbraune Haatfabb woar goar koane Fillipinin, ihre Eldern dahte aus Thailoand schtoamme, informierte se Lisett(s)che, mit drei Joahrn isse awä beraats noach Deitschloand gekumme, mit Eldern un de Großmuddä. Sie soate Urgroßmuddä, fer ihrn Sohn Jerg woar un isse des.
Diese Urgroßmuddä muss werkli(s)ch eune goans dolle Päsoon seun,falls des alles so schtimme däht, woas die Wiewie, so noannte se si(s)ch, väzähle daht.
Wiewie woar aach moal mit eum deitsche Moann väheiert, Egon hießä.
„Des is awä eun oaldä Noam“, moante maa Fraa, „diesä Moann woar doch si(s)chä viel eldä als du.“
„Noa“, schiddelte Wiewie ihrn Kopp, „so oald wie i(s)ch. Aas diesä Bezieung is aach de Jerg gekumme. Die Urgroßmuddä hodd mi(s)ch friehzaadi(s)ch gewannt: Diesä Egoist duht nix tauge, klärte se mi(s)ch uf. Zuerst wollt i(s)chä net glaabe, awä inzwische waaß i(s)ch, se hodde rä(s)cht.“
I(s)ch daht aach noch äfoahrn, die Wiewie duht in Offebach wohne, is oacht Joahrn jingä als Lisett(s)che un duht mit ihrm Sohn Jerg noch bis näksde Diensdaach uffen Kempingpladds bleiwe. Oam Mittwoch misst se wirrä schaffe gehe.
Meu Fraa heerte indresiert zu un fing doann aach zu väzähle, besunners iwä Macko un Marie(s)che un woas fer Äziehungsprobläme un -ufgoabe se bewäldi(s)che muss. Oab un zu fiel aach des Wordd Männleun. Nadierli(s)ch daht i(s)ch wisse, doamit moante se mi(s)ch. Dieses Männleun, moan(s)chmoal soate se aach Schor(s)chimännleun, kennte mitunnä eun grooßä bis sä grooßä Schpinnä seun, awä eun klini(s)chä Fall wär i(s)ch gliggli(s)chäwaas net.
Wiewie musste doann aach uubedingt si(s)ch iwä ihre Äziehungsvoschtellunge eißerst mitdaalungsbederffdi(s)ch aasloasse.
Meun Eudruck woar un des word in de zwaa folgende Daache noch ähärtet: Hier hobbe si(s)ch zwaa Fraue gesucht un gefunne, hemmungslos un velli(s)ch uugehinnert konnte die Baade ihrä ziegel..los, mä kennt aach soage kroankhafte, Schwadds- un Draadschsucht freie Laaf loasse.

Meu Oarmboanduhr väriet mä, minnesdens zwaa Schtunne häm die beide geschwätzt. Des hodd mi(s)ch oam Schloafe gehinnert, woar awä immä noch mied un musste gähne. Un wie des so meu Add is, des woar mit Gereische väbunne. Meu Fraa bemerkte des un soate: „Ah, de Schor(s)chi is wach gewoarn. Willsde jedds Kaffee drinke?“
„Joa des will i(s)ch. Duh awä ruhi(s)ch waatä deunä Schwadds..su(s)cht frehne un duh hocke bleiwe. I(s)ch mach des schun.“
Sofordd daht i(s)ch mi(s)ch äheebe un daht des in de Wä(s)che leite.
„I(s)ch glaab, Lisett(s)che, du koannst mit deunäm Moann hoch zufriede seun“, moante Wiewie, „de Egon, mit däm i(s)ch zim Gligg schun geschiede bin, hodd si(s)ch nie so vähoalte. Dä Depp wollte si(s)ch nur vorne un hinne bediene loasse un bleekte noch dezu, des woar hoalt meun weibli(s)ches Schicksoal. Un mit sol(s)ch eunäm Maddscho hodd i(s)ch euni(s)che Joahrn eune Leidenszaat väbringe misse.“
„Eun Maddscho is de Schor(s)ch net“, musste maa Fraa zugewwe, „allädings hoddä  dor(s)chaas seune Macke. Jedds will i(s)ch awä net driwwä babble.“
Nachdäm de Kaffee ferddi(s)ch woar, schtellte i(s)ch die gefillt Koann uffen Kempingdisch, drei Dasse dezu un schnitt ähn mitgebrachte Ribbelkuche oa.
„Na, doa duh i(s)ch ei(s)ch net waatä schteern“, soate Wiewie, „i(s)ch gucke moal, wo meun Seehn(s)che is“.
„Dä werd schun mit de annern hier wirrä ufdauche“, moante meu Lisett(s)che, „jedds drink erst moal mit uns Kaffee, de Schor(s)chi hodd, wie i(s)ch seh, aach fer di(s)ch eune Dass hiegeschtellt.“
Kloar, die Fraa ließ si(s)ch net loang bidde un hockte si(s)ch zu uns.
Eune knappe halb Schtunn schpätä äschiene aach die Kinnä wirrä, Macko mit Trud(s)che oan de Leun, Marie(s)che, Jerg un noch eun annä Buh, dä si(s)ch ebbes schpätä als Andi voschtellte.
„Ah, Ribbelkuche mit Kersche“, frohlockte Macko, „die Reste seun wohl fer uns Kinnä, gell?“
Unsä Seehn(s)che daht awä net waatä froage, ä un die annern drei Schpresslinge schdärddse si(s)ch sofordd druf un noach euni(s)che Minute dahte nur noch Krimmel  iwwri(s)ch bleiwe.
Oaschließend soate de Andi: „Kimmt, wä väschwinne wirrä sofordd, wäni(s)chdens fer zwaa orrä drei Schtunne.“
Trud(s)che woar iwwä eune Leun oam Pflock befesdi(s)cht un bellte, als die vier fordd ginge. Macko bemerkte des, koam sofordd zurick un noahm Trud(s)che mit.
„Gell, du willst net baa de loangwaali(s)che Oalde bleiwe“, eißerte unsä Buh noch.
Wä, die drei „Oalde“, dahte noch im See schwimme. Des Wassä hodde fer uns die ri(s)chdje Temperadur, net zu koalt, doass mä bibbern muss, awä aach net zu woarm, doasses koa Oabkiehlung schenkte.
Oan däm Daach daht nix Aaßägewehnli(s)ches mä bassiern, owens, wä fudderte belegte Broode un die Dämmerung fing groad oa, doa kroche mä in die Forzkuhl.
Trud(s)che tigerte hinnä Marie(s)che un Macko in ihr Zelt.
Als i(s)ch oam näkste Mor(s)che wach worn bin, kledderte i(s)ch raas un soah uf de Wiss, wie eun Tei(s)chhuhn mit zwaa Kieke, die wo schun dämnäkst wohl aach schun wie die äwaksene Hinkel aas..sehe dähte, woarn uf Noahrungs..such, oadauernd pickte die drei noach er(s)chendwoas. Sofordd kledderte i(s)ch zurick ins Zelt un holte die Kamera.
I(s)ch koannte wunnäscheene Billä un Videoklips ufnämme. Die Leit uffen Kempingpladds dahte all noch schloafe.

Fer mi(s)ch woar des werkli(s)ch eun eißerst dollä Daachesoafang.
Eune Schtunn schpätä seun aach die annern dä Familje Schnabbelschnut ufgeschtoanne, Wä dahte glaa friehschticke un fuhrn doann sofordd los, Ri(s)chtung Ascheber(s)ch. Dordd ginge mä in de Schlosspack Scheebusch un suchte dän Errgadde, dän wo mä de Klausi (vun de Filosooferund) beraats beschriwwe hodd.
Selwsväschtännli(s)ch dahte wä unsre Orijendierungskienste glaa aasprobiern. Klausi hodde rä(s)cht. S` woar net so eufach, wie s` zu Beginn de Oascheu hodde, awä alle foande de  Baam in de Mitt un wä dahte aach wirrä raaskumme ohne Schwieri(s)chkaate.
Mä muss allädings dezu soage, wä hodde unsre Hindin Trud(s)che debaa un fer die woar des
seldsoamäwaas so gut wie koan Probläm. Se lief alleweil vorne weg un wä Mensche hinnähä. Doa de Macko des Dier schtänni(s)ch oan de Leun fiehrte woar es alleweil in unserm Gesi(s)chtfeld.   I(s)ch hebb groad geschriwwe, Macko fiehrte des Dier. In Werkli(s)chkaat woars net so, Trud(s)che fiehrte uns.
Noach däm Errgaddebesuch fuhrn wä ins Zentrum un besuchte des Schloss Johannisbor(s)ch.
Lisett(s)che un i(s)ch woarn be..eudruckt vun däm imbosoante Bau, Macko un Marie(s)che indresierte des Schloss wäni(s)chä. Unsä Buh moante, des Wichdi(s)chte, de Errgadde hädde wä joa schun gesehe un wä sollte zurick zim Kempingpladds foahrn.
Bevo wä so vo drei Schtunne oan däm Mor(s)che losgetigert seun, hebb i(s)ch mä gedenkt, doass de Macko womeegli(s)ch goar net mit will, waal ä liebä seune nei gewunnene Kumpel, also Jerg un Andi, dreffe wollt.
Ä hodd awä net gekwengelt desweje un uf de Rickfoahrt daht i(s)ch äfoahrn wesweje net.
De Andi hodd gesoat, väzählte uns des Kinn, diesä Hecke..errgadde seun woas goans Besunneres un mä däht woas väseime, wenn mä dän net aasprobiern dähte.
„S´schtimmt“, nickte Macko, „awä zim Gligg hodde wä unsre schlaue Hindin debaa, sunst wärs womeegli(s)ch werkli(s)ch eun schwieri(s)chä Errgadde fer uns gewäse“.
„De Andi is eun seldsoamä Buh“, väzahlte unsä Kinn waatä, „dä hodd doch dahtsä(s)chli(s)ch ge..eißert, wä sollte eune Reibäboande griende. I(s)ch hebb net de Eudruck gehobbt, doass dä Kinnskopp nur Schpass machte, äh hodds ährli(s)ch gemoant.“
„Vo zwaa Joahrn häm di(s)ch aach sol(s)che Gedoanke heum gesucht. Du dahtest sogoar iwälä(s)che, ob du di(s)ch als Seereibä, als Piroat orrä als Schtroaßereibä bedähdi(s)che willst“, kommendierte i(s)ch seu Informaddsjoone.
„Koann seun“, moante de Buh, „des woar friehä so un zwaa Joahrn seun fer mi(s)che eune gefiehlte Ewi(s)chkaat.
De Andi moante noch, de Haaptmoann diesä Boande wäre ä doann, doa ä de Schlaueste vun uns seu.  I(s)ch moan allädings, wenn mä so woas Oabaddi(s)ches iwähaapt ploane duht, muss des däjänische mit de greeßt Läwensäfoahrung seun. Des bin zwaafelsohn i(s)ch, de Macko Schnabbelschnut. Jerg un Andi seun baade erst zehn, i(s)ch awä schun zwelf.“
„Dä soate zu mä“, daht Marie(s)che krähe, „i(s)ch wär noch zu jung fer eune Reibärin. I(s)ch sollt awä däm Macko diene, seune Broode schmiern, ihm Tee bereite un seu Schuh puddse.“
„Un? Woas host du dezu gesoat, Marie(s)che?“ froate Lisett(s)che.
„Des mach i(s)ch net, des soll de Macko selwä mache“, daht unsä Mäd(s)che oantwordde, „un dä Uhrumpel moante, jedä Reibä muss eune Dienärin hobbe, des däht i(s)ch doch noch bewäldi(s)che kenne. I(s)ch will awä net. Doa duh i(s)ch liebä uf die Reibäboand väzi(s)chte.“
„Hosde ri(s)chdi(s)ch gesoat“,lobte i(s)ch des Kinn, „sowoas braachsde dä net zu gefalle loasse.“
Woas diese „Reibäboand“ konkret mache kennt, sollt, hädd mi(s)ch schun indresiert, wollt awä net ununeedi(s)che, schlä(s)chte Foandoasien im Hern vum Macko oaree(s)che.
Korze Zaat schpätä woarn wä zurick oam Kempingpladds. Uf de Schteuboank unnä däm Baam hockte Wiewie, Jerg un Andi.
„Na, hodds ei(s)ch gefalle in Ascheber(s)ch?“ froate die Draadschtoante Lisett(s)che.
„Guud, s` hodd si(s)ch gelohnt“, oantworddete meu Oagedraud un hockte si(s)ch aach noch uf die Boank.
Macko, Marie(s)che, Andi un Jerg dahte si(s)ch väoabschiede.
„Wä kenne den Pladds uusi(s)chä mache“, lachte Andi, „des Trud(s)che nemmä mit.“
„Macko, bleiw awä net zu loang fordd. So in eunä bis euneunhalb Schtunne wolle wä zusoamme unsä Middaachesse fuddern. Nimm bidde aach des Trud(s)che mit, die guckt schun wirrä so drei un will net eloa nur mit uns Äwoaksne zurick geloasse wern.“
„Mach i(s)ch, Schor(s)chi“, nickte unsä Buh.
Drei Buhwe, eun Hunn un eun kloaneres Mäd(s)che enfernnte si(s)ch.
„So, jedds werd i(s)ch die Käs..supp koche“, daht i(s)ch oakindi(s)che un machte mi(s)ch aach glaa oans Werk.
Noach däm Esse bassierte oan däm Noachmiddach nix Beri(s)chtendwertes mä. Selwsväschtännli(s)ch dahte Wiewie un Lisett(s)che wirrä ihrä Lieblingsbeschäfdi(s)chung frehne, nämli(s)ch schwadds..si(s)chdi(s)ch draadsche. Maa Fraa froate Wiewie, ob des ihr ri(s)chdi(s)chä Noam wär, woas die Gefroate väneunte. Dän Noame hodd se si(s)ch selwä aasgedenkt, waal fast alle Deitsche ihrn ri(s)chdi(s)che net guud aas..schpreche un behoalte kennte.
So um siwwe Uhr bassierte ebbes, woas si(s)ch doann als Heehepunkt unsres Wochendurlaubs äwies. Es äschiene zwaa greeßere Feiäwehraudos, die wo oam See eune Iewung väoaschdoaldete. Viele Kemping..gäste, aach sol(s)che, die wo Dauäkempä woarn, guckte däm zu, als wär des eune uuvägessli(s)che Weltsensaddsjoon, die wo doa doankeswertäwaas geboote werd.
„Doa koann mä sehe“, moante oanä ehrfor(s)chtvull, „hier uffen Kempingpladds is doch werkli(s)ch woas los. Sowoas Dolles koann mä net jede Daach gucke. Senssaddsjonell!“
Des „Sensaddsjonelle“ beschtoand doarin doass die Feiäwäleit, uugefäh zeh bis zwelf Männä un vier Fraue alle in vullä Schuddsmontur gekleidet, eune nei Pump aasprobiern dahte, doamit se im Ernstfall aach wisse, wie mä doamit umzugehe hodd.

Zuerst rollte se eun Schlauch aus, bugsierte des eune End ins Wassä vum See un des annä End befesti(s)chte se oan däm Wassätoank vum Lastä. Eun annern zeh bis fuffzeh Metä loange Schlauch, dä wo aach oam Toank er(s)chendwo reugeschteckt worde, hodde oam End eune Schpridds, aas däm sofordd eun schaffä, kräfdi(s)chä Schtroahl in die Hee(s)ch
schoss. Die Schpriddsvori(s)chtung dahte Zwaa uf eun Geschtell befesdi(s)che un de Wassäschtroahl schpriddse in eunem hohe Bouhe in de See.
Alles des foand uugfäh zwoansi(s)ch Metä vo unsere Zelte schdadd.
Macko, Marie(s)che, Jerg un Andi woarn inzwische wirrä zurick un beoachtete des Geschehe fasziniert un viele annern Kemping..gäste ewwefalls.
Andi, de Me(s)chtegernreibähaaptmoann, ging oans Ufä un wollte dohie schwimme, dordd wo des Wassä uf die Seeowäflä(s)ch niedä prasselte.
„Woas hoste vo Buh, geh moal sofordd raas aasäm Wassä!“ daht eun Moann schimpe.
„Wieso? I(s)ch koann doch schwimme un will nur eune kräfdi(s)ch Dusche mä hoole“, äwirrerte des Kinn.
„Des machsde net, laa(s)chtsinni(s)chä Buh. Diesä Wassäschtroahl is so schtack, doass de in Ohnmacht falle koannst un oaschließend werste ädrinke“, daht de Moann äneit äboost schimpe, „doariwwä diskudiern wä net waatä. Duh moal sofordd aasäm Wassä raashippe, awä dalli!“
Mit mirri(s)ch enteischdä Visaa(s)ch daht de Buh däm Befehl folge.
Oaschließend word awä woas geboote, woas si(s)ch als noch ufrä(s)chendä äwies.
Die Feiäwäleit baute in Windeseile eun  Schprungkisse uf, vier mal vier Metä, fuhrn die Laatä vun ihrm Lastä in die Hee(s)ch, uugefäh siwwe orrä oacht Metä, eun Moann kledderte in die Hee(s)ch mit eunäm Schäfähunn, dä wo mit Gurte vun däm Moann gedraache worn is. Obbe, also oam End de Laatä, schproang ä mit däm Dier runnä ufs Schprungkisse.
„Bravo! Foandasdi(s)ch!“ brillte eun Zuschauä un die annern Gaffä kladdschte Beifall, fast toosend.
„Zugoabe! Nochemoal!“ heerte i(s)ch moan(s)che begaastert ruufe.
„Noa mache wä net“, daht äh Feiäwähfraa beschtimme, „wä häm nur moal des nei Schprungkisse getestet.“
„Derffe die iwähaapt sowoas dähdi(s)che?“ froate jemoand newwe mä, „bishä dacht i(s)ch alleweil, fer Schauzwecke wär des väboote, nur mit Soandsäcke un Dammis wär des älaubt.“
„Vielaa(s)cht häm die ne Sunnägenehmi(s)chung“, kommendierte ich dieses Bemerkung.
Doamit woar die Iewung be..ennet, die Schlei(s)ch worde zuoamme gerollt, des Kisse gefaltet un wirrä im Lastä väschtaut.
Zwaa Minute schpätä dahte die zwaa Lastä wirrä fordd foahrn.
„Des woar werkli(s)ch eune dolle Vofiehrung“, moante jemoand, „un eißerst schpoannend. Fast so ufrä(s)chend wie im leddste Joahr, als hier eun  Wohnwouhe un eun Zelt oab..broannte. I(s)ch hebb alles geknipst, Videoklips hebb i(s)ch i(s)ch ewwefalls mache kenne.“
Woas noch so waatä oan däm Woche..end bassierte.....nix Besunneres mä, iwä des mä in alle Eunzelhaate beri(s)chte misst. S´woar aach net so wi(s)chdi(s)ch.
Wä häm hoalt noch im See geploanscht, die Kinnä schtromerte uffen Pladds rim, testete beschtimmt aach moal die Geräte vum Schpielpladds un Lisett(s)che unnähielt si(s)ch mit Wiewie iwä uuwi(s)chdi(s)ch Krempel.


Übersetzung: Leser, die schon meine anderen Tagebucheintragungen genießen durften, haben es vielleicht bereits gemerkt, in den Tagebuchanekdoten, oder man sollte besser sagen -Geschichten, hab ich bisher nur Erlebnisse geschildert, die sich über mehrere Tage ereigneten, zum Beispiel ein ganzes Wochenende.
Diesmal war es auch so.
„Wir haben vereinbart“, redete ich zu meiner Bagage...äh...Entschuldigung ..meiner Familie,
„am Freitag fahren wie so um die Mittagszeit ins Maintal und werden dort auf einem Campingplatz bis Sonntagsabend schöne,aber auch wahrscheinlich aufregende Abenteuer vergnügt genießen. Dort is auch ein Badesee, in welchem wir unsere erhitzten Körper abkühlen können. Und am Samstag können wir einen Ausflug nach Achaffenburg machen, das ist nicht weit weg vom Campingplatz.“
„Ein Urlaubsersatz ist das gerade nicht“, meinte meine Frau, Lisettchen.
„Weiß ich“, nickte ich, „leider kann ich dieses Jahr meinen Urlaub nicht im Sommer nehmen, dafür aber zwei Wochen in den Herbstferien. Womöglich können wir dann was längeres unternehmen.“

So kam es, dass wir am Freitag so um ein Uhr über Darmstadt, dann ostwärts bis an den genannten Fluss mit unserer Schmucklimousine, meine Frau sagt meistens allerdings Mucklimusine zu der alten Scherbe, hin tigerten.
Eine Stunde später waren wir bereits dort und der Platzwart zeigte uns bereits schon die Wiese und hatte auch gleich die Anmeldung erledigt, obwohl offiziell erst ab vier Uhr man als Neuankömmling sein Zelt aufbauen dürfe.
Wir, also die Familie Schnabbelschnut, hatten zusammen zwei kleine Zelte. Für  Marko und Mariechen, unseren zwei Kindern, eins und das andere für die Eltern.
Natürlich begleitete uns auch Trudchen, unsere Hündin. Wo die pennen könnte, wussten wir noch nicht. Dies könnte sie halt selber entscheiden, wenn wir abends alle in die Furzkuhle kriechen.
Selbstverständlich fuhren wir erst mit unserem Krempel auf die Wiese. Das Auto durfte ich dort nicht parken, sondern ungefähr fünfzig Meter entfernt.
Trudchen leinte ich an einem vorgesehenen Spiralhering.
Wir anderen bauten die Zelte auf, was nicht länger als fünf Minuten dauerte, sie waren nämlich mit einer Schnellautomatik ausgerüstet.

Da erschien ein Bub, der Marko anredete: Wo kommt ihr her? Wie lange bleibt ihr? Was habt ihr vor? Und so weiter.
Der Bub hatte nicht gerade ein europäisches Aussehen, eher asiatisch, womöglich koreanisch oder japanisch.
„Ich bin hier mit meiner Mutter, bereits vier Tage“, informierte er uns, obwohl niemand danach gefragt hatte, „da hinten, da ist sie.“ Er deutete zu einem Nachbarzelt. Davor saß eine Frau, die uns zuwinkte und grinsend nickte.
Auf Grund ihres Aussehens, hatte ich die Vermutung, sie könnte eine Philippinin sein. Für eine Koreanerin war sie zu braun.
„Ich heiße Jörg“, informierte der Bub weiter, „bin aber erst zehn Jahre alt, obwohl mich Fremde meist schon für zwölf halten.
Wie heißt ihr dann?“
„Mein Name ist Marko“, antwortete unser Söhnchen, „meine kleine Schwester ist das Mariechen. Die Frau hier“, er deutete auf meine bessere Hälfte, „ist das Lisettchen und der Mann dort der Schorschi. Die zwei sind meine Eltern.“
„Sprichst du deine Eltern mit Vornamen an?“ fragte Jörg.
„Nicht nur ich, Mariechen macht das ebenfalls. Meistens jedenfalls, manchmal sagen wir auch Schorschipapa und Lisettchenmama.“
„Mariechen und Marko, kommt ihr mit mir? Ich zeige euch den Campingplatz und stelle euch einen anderen Bub vor, den ich hier kennen gelernt habe.“
Marko guckte mich an. „Geh nur mit deinem neuen Freund“, forderte ich ih auf, „aber nimm Mariechen und  Trudchen mit. Allerdings, bleibt nicht den ganzen Tag weg, kommt auch wieder zurück.“
„Machen wir“, nickte unser Bub.
Marko hielt Trudchen an der Leine und ging mit Mariechen und dem Jungen, mit dem Namen Jörg, fort.
„Ach, ich bin fürchterlich müde, Lisettchen“, äußerte ich, „ich muss mich etwas auf der Isomatte hinlegen und ein Kurznickerchen machen.“

„Mach das, ich werde hier noch am Campingtisch sitzen und eine Limo trinken.“
Aus dem Zelt holte ich eine Isomatte und ließ mich gleich flach nieder.
Schlafen konnte ich nicht. Zwei Frauen unterhielten sich relativ laut und konnte fast jedes Wort mithören.       Die eine Frau war Lisettchen, die andere die Mutter vom Jörg. Sie saßen zusammen auf einer Steinbank, die etwa nur sechs Meter von mir entfernt unter einem Baum sich befand.
Aus ihrem Gerede erfuhr ich jede Menge. Die Frau mit der hellbraunen Hautfarbe war gar keine Philippinin, ihre Eltern würden aus Thailand stammen, informierte sie Lisettchen, mit drei Jahren ist sie aber bereits nach Deutschland gekommen, mit Eltern und der Großmutter. Sie sagte Urgroßmutter, für ihren Sohn Jörg war und ist sie das.
Diese Urgroßmutter muss wirklich eine ganz tolle Person sein, falls das alles so stimmt, was die Wiewie, so nannte sie sich, erzählte.
Wiewie war auch mal mit einem deutschen Mann verheiratet, Egon hieß er.
„Das ist aber ein alter Name“, meinte meine Frau, „dieser Mann war doch sicher viel älter als du.“
„Nein“, schüttelte Wiewie ihren Kopf, „so alt wie ich. Aus dieser Beziehung ist auch der Jörg gekommen. Die Urgroßmutter warnte mich frühzeitig: Dieser Egoist taugt nichts, klärte sie mich auf. Zuerst wollte ich ihr nicht glauben, aber inzwischen weiß ich, sie hatte recht.“
Ich erfuhr auch , die Wiewie wohnt in Offenbach, ist acht Jahre jünger als Lisettchen und bleibt mit ihrem Sohn Jörg noch bis nächstem Dienstag auf dem Campingplatz. Am Mittwoch müsste sie wieder arbeiten gehen.
Meine Frau hörte interessiert zu und fing dann auch an zu erzählen, besonders über Marko und Mariechen und was für Erziehungsprobleme und -aufgaben sie bewätigen müsste.
Ab und zu fiel auch das Wort Männlein. Natürlich wusste ich, damit meinte sie mich.
Dieses Männlein, manchmal sagte sie auch Schorschimännlein, könnte mitunter ein großer bis sehr großer Spinner sein, aber ein klinischer Fall wäre ich glücklicherweise nicht.
Wiewie musste dann auch unbedingt sich über ihre Erziehungsvorstellungen äußerst mitteilungsbedürftig auslassen.
Mein Eindruck war und das wurde in den zwei folgenden Tagen noch erhärtet: Hier haben sich zwei Frauen gesucht und gefunden, hemmungslos und völlig ungehindert konnten die Beiden ihrer zügellosen, man könnte auch sagen krankhaften, Schwatz- und Tratschsucht feien Lauf lassen.
Meine Armbanduhr verriet mir, mindestens zwei Stunden hatten die beiden geschwätzt.

Das hinderte mich zu schlafen, war also immer noch müde und musste gähnen. Und wie das so meine Art ist, das war mit Geräuschen verbunden.
Meine Frau bemerkte das und sagte: „Ah, der Schorschi ist wach geworden. Willst du jetzt Kaffee trinken?
„Ja, das will ich. Tu aber ruhig weiter deiner Schwatzsucht fröhnen und bleib sitzen. Ich mach das schon.“
Sofort erhob ich mich und leitete das in die Wege.
„Ich glaub, Lisettchen, du kannst mit deinem Mann hoch zufrieden sein“, meinte Wiewie, „der Egon, mit dem ich zum Glück schon geschieden bin, verhielt sich nie so.
Dieser Depp wollte sich nur vorne und hinten bedienen lassen und blökte noch dazu, das wäre halt mein weibliches Schicksal. Und mit solch einem Macho hatte ich einige Jahre eine Leidenszeit verbringen müssen.“
„Ein Macho ist der Schorschi nicht“, musste meine Frau zugeben, „allerdings hat er durchaus seine Macken. Jetzt will ich aber nicht darüber reden.“
Nachdem der Kaffee bereitet war, stellte ich die gefüllte Kanne auf den Campingtisch, drei Tassen dazu und schnitt einen mitgebrachten Streuselkuchen an.
Eine knappe halbe Stunde säter erschienen auch die Kinder wieder, Marko mit Trudchen an der Leine, Mariechen, Jörg und noch ein anderer Bub, der sich später als Andi vorstellte.
„Ah, Streuselkuchen mit Kirschen“, frohlockte Marko, „die Reste sind wohl für uns Kinder, gell?“
Unser Söhnchen fragte aber nicht weiter, er und die drei anderen Sprösslinge stürzten sich sofort drauf und nach einigen Minuten blieben nur noch Krümel übrig.
Anschließend sagte der Andi: „Kommt, wir verschwinden wieder sofort, wenigstens für zwei oder drei Stunden.“
Trudchen war über eine Leine am Pflock befestigt und bellte, als die vier fort gingen.
Marko bemerkte das, kam sofort zurück und nahm Trudchen mit.
„Gell, die willst nicht bei den langweiligen Alten bleiben“, äußerte unser Bub noch.
Wir, die drei „Alten“, schwammen noch im See. Das Wasser hatte für uns die richtige Temperatur, nicht zu kalt, dass man bibbern mus, aber auch nicht zu warm, dass es keine Abkühlung schenkte.
An dem Tag passierte nichts Außergewöhnliches mehr, abends futterten wir belegte Brote und die Dämmerung fing gerade an, da krochen wir in die Furzkuhle.
Trudchen tigerte hinter Mariechen und Marko in ihr Zelt.

Als ich am nächsten Morgen wach wurde, kletterte ich raus und sah auf der Wiese, wie ein Teichhuhn mit zwei Küken, die demnächst wohl auch schon wie die erwachsenen Hühner aussehen würden, waren auf Nahrungssuche, andauernd pickten die drei nach irgend etwas.   Sofort kletterte ich zurück ins Zelt und holte die Kamera.
Ich konnte wunderschöne Bilder und Videoclips aufnehmen.
Die Leute auf dem Campingplatz schliefen noch alle.
Für mich war das ein äußerst toller Tagesanfang.
Eine Stunde später sind auch die anderen der Familie Schnabbelschnut aufgestanden. Wir frühstückten gleich und fuhren dann sofort los, Richtung Aschaffenburg. Dort gingen wir in den Schlosspark Schönbusch und suchten den Irrgarten, den mir der Klausi (aus der Filosofenrunde) bereits beschrieben hatte.
Selbstverständlich probierten wir unsere Orientierungskünste gleich aus. Es war nicht so einfach, wie es zu Beginn den Anschein hatte, aber alle fanden den Baum in der Mitte und wir kamen auch wieder raus ohne Schwierigkeiten.
Man muss allerdings dazu sagen, wir hatten unsere Hündin Trudchen dabei und für die war das seltsamerweise so gut wie kein Problem. Sie lief immer vorne weg und wir Menschen hinterher. Da der Marko das Tier ständig an der Leine Führte, war es immer in unserem Gesichtsfeld. Ich habe gerade geschrieben, Marko führte das Tier. In Wirklichkeit war es nicht so, Trudchen führte uns.
Nach dem Irrgartenbesuch fuhren wir ins Zentrum und besuchten das Schloss Johannisburg.
Lisettchen und ich waren beeindruckt von dem imposanten Bau, Marko und Mariechen interessierte das Schloss weniger. Unser Bub meinte, das Wichtigste, den Irrgarten, hätten wir ja schon gesehen und wir sollten wieder zurück zum Campingplatz fahren.
Bevor wir so vor drei Stunden an dem Morgen losgetigert sind, dachte ich mir, dass der Marko womöglich gar nicht mit möchte, weil er lieber seine neu gewonnenen Kumpel, also Jörg und Andi, treffen wollte.
Er hatte aber nicht gequengelt deswegen und auf der Rückfahrt erfuhr ich auch weswegen nicht. Der Andi sagte, erzählte uns das Kind, dieser Heckenirrgarten sei was ganz Besonderes und man würde was versäumen, wenn man den nicht ausprobieren würde.
„Es stimmt“, nickte Marko, „aber zum Glück hatten wir unsere schlaue Hündin dabei, sonst wäre es womöglich wirklich ein schwieriger Irrgarten für uns gewesen.“
„Der Andi ist ein seltsamer Bub“, erzählte unser Kind weiter „der äußerte doch tatsächlich, wir sollten eine Räuberbande gründen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass der Kindskopf nur Spaß machte, er hat es ehrlich gemeint.“
„Vor zwei Jahren haben dich solche Gedanken auch heimgesucht. Du hast sogar überlegt, ob du dich als Seeräuber, als Pirat oder als Straßenräuber betätigen willst“, kommentierte ich seine Informationen.
„Kann sein“, meinte der Bub, „das war früher so und zwei Jahre sind für mich eine gefühlte Ewigkeit.               Der Andi meinte noch, der Hauptmann dieser Bande wäre er selber dann, weil er der Schlaueste von uns sei. Ich meine allerdings, wenn man so was Abartiges überhaupt plant, muss das derjenige mit der größten Lebenserfahrung sein. Das bin zweifelsohne ich, der Marko Schnabbelschnut. Jörg und Andi sind beide erst zehn, ich aber schon zwölf.“
„Der sagte zu mir“ krähte Mariechen, „ich wäre noch zu jung für eine Räuberin. Ich sollte aber dem Marko dienen, seine Brote schmieren, ihm Tee bereiten und seine Schuhe putzen.“
„Und? Was hast du dazu gesagt, Mariechen?“ fragte Lisettchen.
„Mach ich nicht, das soll der Marko selber machen“, antwortete unser Mädchen, „ und der Trottel meinte, jeder Räuber muss eine Dienerin haben, das könnte ich doch noch bewältigen. Ich will aber nicht. Da tu ich lieber auf die Räuberbande verzichten.“
„Hast du richtig gesagt“, lobte ich das Kind, „so was brauchst du dir nicht gefallen zu lassen.“
Was diese „Räuberbande“ konkret machen könnte, sollte, hätte mich schon interessiert, fragte aber nicht danach. Ich wollte nicht unnötige schlechte Phantasien im Hirn vom Marko
anregen.
Kurze Zeit später waren wir zurück am Campingplatz. Auf der Steinbank unter dem Baum saßen Wiewie, Jörg und Andi.
„Na, hat es euch gefallen in Aschaffenburg?“ fragte die Tratschtante Lisettchen.
„Gut, es hat sich gelohnt“, antwortete meine Angetraute und setzte sich auch noch auf die Bank.
Marko, Mariechen, Andi und Jörg verabschiedeten sich.
„Wir können den Platz unsicher machen“, lachte Andi, „das Trudchen nehmen wir mit.“
„Marko, bleib aber nicht zu lange weg. So in einer bis zweieinhalb Stunden wollen wir zusammen unser Mittagessen futtern. Nimm bidde auch das Trudchen mit, die guckt schon wieder so treu und will nicht alleine nur mit uns Erwachsenen zurück gelassen werden.“
„Mach ich, Schor(s)chi“, nickte unser Bub.
Drei Buben, ein Hund und ein kleineres Mädchen entfernten sich.
„So, jetzt werde ich die Käsesuppe kochen“, kündigte ich an und machte mich auch gleich ans Werk.
Nach dem Essen passierte an diesem Nachittag nichts Berichtenswertes mehr.
Selbstverständlich fröhnten Wiewie und Lisettchen wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung, nämlich schwatzsüchtig tratschen. Meine Frau fragte Wiewie, ob das ihr richtiger Name wäre, was die Gefragte verneinte. Den Namen hatte sie sich selber ausgedacht, weil fast alle Deutschen ihren richtigen nicht gut ausprechen und behalten konnten.

So um sieben Uhr geschah etwas, was sich dann als Höhepunkt unseres Wochenendurlaubes erwies. Es erschienen zwei größere Feuerwehrautos, die am See eine Übung veranstalteten.
Viele Campinggäste, auch Dauercampinggäste, schauten dem zu, als wäre das eine unvergessliche Weltsensation, die dankeswerterweise geboten wurde.
„Da kann man sehen“, meinte einer ehrfurchtsvoll, „hier auf dem Campingplatz ist doch wirklich was los. So was Tolles kann man nicht jeden Tag sehen. Sensationell!“
Das „Sensationelle“ bestand darin, dass die Feuerwehrleute, ungefähr zehn bis zwölf Männer und vier Frauen, alle in voller Schutzmontur gekleidet, eine neue Pumpe ausprobierten, damit sie im Ernstfall auch wissen, wie man damit umzugehen hat.
Zuerst rollten sie einen Schlauch aus, bugsierten das eine Ende ins Wasser vom See und das andere Ende befestigten sie an dem Wassertank vom Laster.Ein anderer zehn bis fünfzehn Meter lange Schlauch, der auch am Tank reingesteckt wurde, hatte am Ende eine Spritze, aus dem sofort ein scharfer, kräftiger Strahl in die Höhe schoss. Die Schpritzvorrichtung befestigten Zwei auf einem Gestell und der Wasserstrahl spritzte in einem hohen Bogen in den See.
Das alles fand ungefähr zwanzig Meter vor unseren Zelten statt.
Marko, Mariechen, Jörg und Andi waren inzwischen wieder zurück und beobachteten das Geschehen fasziniert und viele andere Campinggäste ebenfalls.
Andi, der zehnjährige Möchtegernräuberhauptmann, ging ans Ufer und wollte dahin schwimmen, dort wo das Wasser auf die Seeoberfläche nieder prasselte.
„Was hast du vor Bub? Geh mal sofort raus aus dem Wasser!“ schimpfte ein Mann.
„Wieso? Ich kann doch schwimmen und will nur eine kräfdi(s)che Dusche mir holen“, erwiderte das Kind.
„Das machst du nicht, leichtsinniger Bub. Dieser Wasserstrahl ist so stark, dass du in Ohnmacht fallen kannst und anschließend wirst du ertrinken“, schimpfte erneut der Mann erbost, „darüber diskutieren wir nicht weiter. Geh sofort aus dem Wasser raus, aber dalli!“
Mit mürrischer, enttäuschter Miene folgte der Bub dem Befehl.
Aschließend wurde was geboten, was sich als noch aufregender erwies.
Die Feuerwehrleute bauten in Windeseile ein Sprungkissen auf, vier mal vier Meter, fuhren die Leiter von ihrem Laster in die Höhe, ungefähr sieben oder acht Meter, ein Mann kletterte nach oben mit einem Schäferhund, der mit Gurten von dem Mann getragen wurde.
Oben, also am Ende der Leiter, sprang er mit dem Tier runter auf das Sprungkissen.
„Bravo! Fandastisch!“ brüllte ein Zuschauer und die anderen Gaffer klatschten Beifall, fast tosend.
„Zugabe! Noch einmal!“ hörte ich moan(s)che begeistert rufen.
„Nein, machen wir nicht“, bestimmte eine Feuerwehrfrau, „wir haben nur mal das neue Sprungkissen getestet.“
„Dürfen die überhaupt so was machen?“ fragte jemand neben mir, „bisher dachte ich immer, für Schauzwecke wäre das verboten, nur mit Sandsäcken und Dumies wär das erlaubt.“
„Vielleicht haben die eine Sondergenehmigung“, kommentierte ich diese Bemerkung.
Damit war die Übung beendet, die Schläuche wurden zusammen gerollt, das Kissen gefaltet und wieder im Laster verstaut.
Zwei Minuten später fuhren die Laster wieder weg.
„Das war wirklich eine tolle Vorführung“, meinte jemand, „und äußerst spannend. Fast so aufregend wie im letzten Jahr, als hier ein Wohnwagen und ein Zelt abbrannten. Ich hab alles geknipst, Videoclips hab ich ebenfalls machen können.“
Was noch so weiter an dem Wochenende passierte....nichts Besonderes mehr, über das man in allen Einzelheiten berichten müsste. S` war auch nicht so wi(s)chtig.
Wir plantschten halt noch im See, die Kinder stromerten auf dem Platz rum, testeten bestimmt auch die Geräte vom Spielplatz und Lisettchen unterhielt sich mit Wiewie über unwichtigen Krempel.