Abenteuer

         mit Video 2m29s


„Mä sollte wirrä moal eune Iwäraschungsfoahrt unnänemme, so ne kloane Oawendeiä- Schpriddstur“, schluch i(s)ch meunä Familje oam Sundaachsfriehschticksdisch im Septembä vo, „i(s)ch waaß aach schun wohie. In Owä-Sensbach soll`s sä schee seun.“

„Wo seun des?“ froate Lisett(s)che, ma Fraa.

„Im hinnere Ourewoald, baa Beerfelde“, klärte i(s)ch ma bessä Helft uf.

Lisett(s)che hodde nix degeje, un so hockte mä, wä Eldern, des finfjähri(s)ch Marie(s)che, de elfjähri(s)ch Macko un die Hindin Trude noachäm Midaachesse in unsrä oald Schmucklimusien un fuhrn doahie.

Uffen kloane Packplatz oam Dorfaasgoang stellte mä des Audo oab.

„Mä kennt moane, hier seun des End de Welt“, soate ma Fraa, „Dorff seun wohl iwädriffe, des hier is wohl ehä äh Siedlung in de Wildnis  un die Leit duhn all noch schlowe, koan oanzi(s)chä is uf de Schtroaß zu sehe.“

„Uf de Hee(s)ch“, i(s)ch deitete mit de aasgestreckt Hoand uf ähn bewaldete Ber(s)ch, „soll`s ähn sä scheene Aas..si(s)cht uf Beerfelde gewwe. I(s)ch schlaach vo, wä tigern doahie un genieße de hälli(s)ch Aasblick.“

„Willsde net die Woandäkatt mitnemme?“ froate ma Fraa fiersor(s)chli(s)ch,„sunst välaafe mä uns noch.“

I(s)ch daht väschwei(s)che, doass i(s)ch diese Woandäkatt iwähaapt net mitgenumme hebb un se dehoam im Schroank loag.

„Braa(s)ch i(s)ch net“, daht i(s)ch beschtimmt antwordde, „ als i(s)ch so oald wie de Macko woar, seun i(s)ch schun schtunneloang eloa oam Melibokusmassiv rim gelaafe, i(s)ch hebb mi(s)ch nie väerrt.“

Sone bleedsinni(s)ch oabstrus Befer(s)chtung!  I(s)ch schiddelte de Kopp. „Sowoas bassiert mä doch net, niemoals.“

 

„Die Sunn scheunt, so koann i(s)ch aach mit meunä Oarmboanduhr die Himmelsri(s)chtunge goans oafach bestimme“, klärte i(s)ch meu Baga(s)ch uf, "mä misse noach Weste laafe."

     Des dahte mä doann aach, die Hindin Trude vorneweg. So noach verzi(s)ch Minute orrä schpätestens in nä Stunn seun mä beschtimmt uf de Hee(s)ch, hebb i(s)ch mä gedenkt. Marie(s)che kwengelte beraats noach fuffzeh Minute: „I(s)ch seun mied.“

I(s)ch ging in die Hock un bugsierte des äschepfte Kinn uf meu Schuldä.„Die goanz Schtreck duh i(s)ch di(s)ch awä net draache“, kindi(s)chte i(s)ch oa.

Uuglickli(s)chäwaas heerte doann die Sunn uf zu scheune un es begoann zu rejne, `S wor awä nur ähn laa(s)chtä Fisselrehe.

„Waaßde jetz noch die Ri(s)chtung, die wo wä laafe misse?“ froate ma Fraa.

„I(s)ch denk schun“, beruhi(s)chte i(s)ch Lisett(s)che, „die Sunn scheunt zwa nemmä un koann deshalb nemmä so eufach beschtimme wo Weste seun,awä wä misse nur groadaas gehe. Doann kimme mä schun hie wo mä wolle.“

Äh halb Stunn spätä, mä hädde noach meune Vostellunge ei(s)chentli(s)ch schun uf de Bergspitz seun misse, iwäquerte mä äh Loandstroß. Koa eunzi(s)ches Foahrzei(s)ch woar doa druf, waat un braat nix zu sehe. Des wor net des seltsoame.Ei(s)chenaddi(s)ch wor, doass i(s)ch mi(s)ch net äinnern konnt, als i(s)ch dehoam uf de Woandäkatt geguckt hebb, doass mä so ne Stroß iwäquern misst, nur dor(s)ch Woald hädde mä laafe misse.

Loangsoam droang die Äkenntnis in meu Hern, doass i(s)ch mi(s)ch wome(s)chli(s)ch ebbes väerrt hebb,soate awä noch nix meune Liewen. „Wä misse nur noch ähn poar hunnerd Metä waatä tigern,hinnä de Korv seun doann si(s)chä de Aasblick uf Beerfelde“, daht i(s)ch behaapte.

Wä hodde doann aach eune wunnäschee Aassi(s)cht, awä erst äh Stunn spätä un wä dahte net Beerfelde sehe, sunnern nur Woald,

Berge un Tälä.

Macko un Marie(s)che worn in de Brombel, die oam Wegroand wuchse, un ließe oa Frucht noach de annä in ihr Meil(s)che väschwinne. Baade fluchte schtänni(s)ch, waal alleweil so spitze Dornne die Haat vun de Kinnä kwälte.

„Gell,du waaßt nemmä wo wä ei(s)chentli(s)ch seun“, grinste ma Fraa, „duh zugewwe, du host di(s)ch välaafe, Schor(s)chi.“

„Viellaa(s)cht“,zuckte i(s)ch mit de Schuldä, „awä nur ebbes. Wä kimme schun wirrä hoam.“

„Un wie willsde des mache? In wel(s)che Ri(s)chtung misse mä ufbrä(s)che?“

Des wor äh Froag, die i(s)ch net beantwordde konnt. I(s)ch wusst goar nix mä.

„Jetz misst i(s)ch so ähn  Navigationsgerät hobbe, des duhts aach fer Woanderä gewwe.“

„Hosde awä net“, soate Lisett(s)che bestimmt.

„Zurick zur Stroß sollte mä gehe“, moante i(s)ch, „wenn äh Audo kimmt,hoalde mä`s oa, si(s)chä waaß de Foahrä, wie mä noach Owä-Sensbach laafe misse. Awä loss unsre Kinnä erst die Brombel oabernte,sie hobbe viel Spass deroa.“

Lisett(s)che un i(s)ch dahte doann aach Brombel roppe, se schmeckte werkli(s)ch sieß. Laadä hodde des fer uns uuoagenämme Fol(s)che. Wä alle vier bekoame Dor(s)chfall un musste äh Brubbel(s)che dähtische.

„Also werkli(s)ch“, moante ma Fraa siffisoant, als se mit runnä gezohenä Unnähos oam Wegroand

in de Hock wor, „also werkli(s)ch, mä genieße oan foandasdischä Oawendeiä-Aaasflug. Erst duhn mä uns grindli(s)ch väerrn in de Wildnis

un doann hämmä noch oan gemeunschaftsferddernd Familjescheiße, nur de Hunn seun devun net bedroffe, schwoanzwedelnd steht Trud(s)che doa un freit si(s)ch.“  

Laadä dahts zusätzli(s)ch noch ebbes rehne, so doass mä uns net ins Groashocke konnte, waal`s zu nass wor. Nadierli(s)ch, i(s)ch braachs ei(s)chentli(s)ch net äwähne, Rejescherm orrä Rejeklaadung hodde mä net debaa.

Zeh Minute spätä äschien äh Grupp von draa Leit, zwa Fraae, eun Moann. `S wor erstemoal oan jänem Noachmiddaach, doass wä Mensche im Woald bege(s)chnete.

„Wisse se, wie mä noach Sensbach gehe misse?“ froate i(s)ch sofordd.

Meu Froag daht keunä beantwordde, die Draa guckte ebbes bescheiert, joa västännislos aas de Wäsch.

„GuttenTack!“ grießte eune mit eunäm seltsoame Akzent, „Deutschland scheenes Land.“

Doa kapierte i(s)ch, die konnte uns net västehe, `s worn er(s)chendwel(s)che Aaslännä. Se hodde alle ähn Korb debaa, doarin dahte gesammelte Pilze leihe.

I(s)ch dahts nochemoal probiern. „Kenne se de Weg noach Owä-Sensbach?“

Nadierli(s)ch koam koa Antwordd uf meu Froag. „Deutschland scheenes Land“,bemerkte de Moann vun denne.

„Aas wel(s)chem Land kumme se hä?“ froate i(s)ch, „Italia? Polska? Rossia?“

„Ukrainsky“,daht äh Fraa informiern.

„Die kenne uns net helfe“, jammerte i(s)ch un guckte hilflos zu meunä bessä Helft, „so eun Pe(s)ch. Aasgere(s)chnet die duhn uns net väschtehe.“

Die Pilzsoammlägrupp daht doann aach waatä laafe un ließ uns zurick.

Orientierungslos suchte wä doann die Schtroß, die wä vo nä Schtunn orrä annerdhalb iwäkwert häm.

Zwischedor(s)ch kwengelte unsre Kinnä, se hädde Dorscht  un Marie(s)che wollte oadauernd uf meunä Schuldä gedraache wern. Glickli(s)chäwaas dahte mä ähn Bach finne. Dort droanke wä all erst moal des kiehle, frische Nass, in däm wä flach uf die Erd dahte leihe un des ähit

Gesi(s)cht ins Wassä tauchte. Marie(s)che wollte erst koan Wassä drinke.„I(s)ch will koan Frosch im Bauch kriehe“, daht`s zetern, „i(s)ch will Limonoad.“

„Gäle Limonoad koann i(s)ch dä net gewwe“, bedauerte i(s)ch, „drink hier vom Bach, des seun Woaldlimonoad.“

Schließli(s)chl ieß si(s)ch unsä Mäd(s)che iwäredde un es droank Wassä aas meune, zu eunä Halbkuhel geformte, Händ.

Wä foande, schun laa(s)cht väzwaafelt, aach die Loandstroß wirrä, so noach eun bis zwaa Schtunne. `S wor wirrä desselbe: Koan eunzi(s)ches Audo fuhr dordd.

„Woas mache mä nur, wenn koanä kimmt?“ froate ma Fraa, „doann muss de Macko uns seun Hendi gewwe un die Bolizei muss uns hoole. So loangsoam krigg i(s)ch Hungä un iwänoachte will i(s)ch net im nasse Woald.“

"Awä womeegli(s)ch", babbelte i(s)ch waatä, "misse mä doch hier in de Wildnis iwänoachte. Wä baue uns halt ähn Biwak aus Äst, Laub un Fi(s)chtezwei(s)che. Doann wern mä net nass un es is euni(s)chämaaße woarm.

Niemoand daht uf meun groandijoos Voschlaach reagiern, oabsi(s)chtli(s)ches Schwei(s)che woar die Oantwordd.

Macko hodd erst oan seunäm leddsde Gebortsdaach vun uns oan Hendi geschenkt bekumme, schtänni(s)ch dahts ä mit si(s)ch draache. „Wä kenne net delefoniern“, klärte uns de Bu uf, „de Akku is leer.“

„Wä misse halt wadde“, soate i(s)ch, bemieht net väzwaafelt zu klinge,„er(s)chendwoann werd schun jemoand vobaakimme.“

Niemoand vun uns wusste, wel(s)che Ri(s)chtung wä euschloage misste, wä hodde uns griendli(s)ch väerrt.

Uugefäh äh Vertelschtunn schpätä, noach boange Wadde, heerte mä eun Foahrzeu(s)ch, `s wor oan Trakdor mit oan kloane scheppernd Oahängä. Meu Kinnä winkte un riefe:“Hoalte se bitte oa, wä häm uns välaafe.“

De Foahrä, uugefäh in meunäm Oaldä, schtoppte aach.

„Wisse se, wie mä noach Owä-Sensbach kimmt?“ froate i(s)ch voll Hoffnung de Moann, „bleedäwaas hämmä uns im Woald välaafe. Unsä Audo schteht dort uffen Packplatz.“

Grinsend guckte de Trakdorfoahrä zu uns, i(s)ch hodd de Eundruck als misstä glaa lospruste vo Lache.I(s)ch degeje foand oan unsrä missli(s)ch Loag iwähaapt nix Lusdi(s)ches.

„Doa will i(s)ch aach hie“, babbeltä zu uns, „des Best seun, i(s)ch nemm se mit, sunst välaafe se si(s)ch nochemoal. Die Kinnä un de Hunn kenne in de Oahängä. Ihr zwa Eldern stei(s)cht zu mä vorne eu. `S seun zwa ebbes eng, awä mit euricke werd`s gehe.“

Des dahte mä doann aach. Während de Foahrt setzte de Reje wirrä eu un diesmoal net nur Fisselreje.Wä Äwachsne hockte im Trockne, Marie(s)che un Macko awä net.I(s)ch guckte noach hinne,unsre Kinnä hodde oalde Klamotte iwä ihre Kepp gele(s)cht, die se im Oahängä offensi(s)chtli(s)ch gefunne hodde. Baade grinste un winkte.

Als de Trakdor-Moann in de Rickspiejel guckte, musstä lache. „Die wisse si(s)ch zu helfe“, nickte ä oaäkennend.

Während de Foahrt merkte i(s)ch, doass meun Damminhoalt drängte, de Dor(s)chfall meldete si(s)ch zurick.Nur mit Mieh un Not konnt i(s)ch des zurickhoalte, awä net vollschtännisch, äh glitschi(s)ch Gefiehl schpierte i(s)ch oan de Owäschenkel, woas meu Noas ewwefalls bemerkte. De Moann schnuffelte un linste uns vowuffsvoll vun de Saat oa.

Die Foahrt daht wohl äh halb Stunn dauern. I(s)ch wor iwärascht, doass wä so weit weg vum Packplatz geroate seun.   Als doann die erste Heisä vun Owä-Sensbach äschiene, wor sogoar dahtsä(s)chli(s)ch in eunäm Vogadde äh Fraa zu sehe. Se winkte un unsä Rettä schtoppte de Trakdor.

Wel(s)ch seltsoame Gestalte seun baa dä?“ froate se, „seun des deu ei(s)chenaddi(s)ch Väwoandschaft aas Fronkfordd?“

„Noa“,lachte ä, „die hebb i(s)ch im Woald ufgeläse, sie hobbe si(s)ch välaafe.“

Die Fraa grinste: „Wenn mä si(s)ch net aaskennt, sollte mä dehoam bleiwe, orrä:

Abenteuer 1.mp3 (154.06KB)
Abenteuer 1.mp3 (154.06KB)


                     Willst im unbekoannte Woald schpaziern

                           mussde di(s)ch vohä informiern.“

Sä widdsi(s)ch, dacht i(s)ch mä ironisch, duht ei(s)ch nur waatä lusdi(s)ch iwä uns mache.

„Woas anneres sollte se si(s)ch aach noch merke“, soate  die Schpiddsklickärin zu uns gewoand,

Abenteuer 2.mp3 (126.39KB)
Abenteuer 2.mp3 (126.39KB)

 


 

            

                       „Willst im Woald di(s)ch net välaafe

                        musst äh gescheit Woandäkatt dä  kaafe.“

Die hebb i(s)ch schun, wusste i(s)ch, hebb se awä dehoam gelosse. Allerdings behielt i(s)ch des fer mi(s)ch, beschtimmt hädde Beide, deTrakdorfoahrä un die Fraa, nur bleed gelacht un die Hobbiversbastlärin nur ähn neie deppe Spruch gereumt.

Unsä Moann väoabschiedete si(s)ch un zu uns gewoandt, soate ä grinsend:   

„I(s)ch bring se hie zum Packplatz, sunst välaafe se si(s)ch nochemoal.“

 Des hoddä aach gemoacht. Unsä Audo schtoand doa un wä väoabschiedete uns doankend. „Se hobbe unsern Sundaachnachmiddaach un de Owend gereddet“, moante Lisett(s)che.

Iwäflissi(s)chäwaas dahtä noch soage: „Jetzt schtei(s)che se awä sofodd ins Audo, sunst välaafe se si(s)ch werkli(s)ch nochemoal“.

Musste de Moann uubedingt uf unsä Missgeschick rimhacke un des Wordd välaafe oadauernd äwähne?

Joa, so seun es, baa moan(s)che Leit duht si(s)ch Schoadefreid aasbreite wie Unkraut im Gadde.

Abenteuer 3.mp3 (137.1KB)
Abenteuer 3.mp3 (137.1KB)

                Hosde Missgeschick un  Sor(s)che

                koannst zu deppe Spri(s)ch nur hor(s)che.

Nadierli(s)ch hockte mä uns glaa ins Audo un fuhrn zurick zu unserm Wohnort an de Bergschtroß. Schließli(s)ch worn wä schun siwwe bis oacht  Stunne im Woald baa Rejeweddä unnäwegs, wä dachte de Aasflug däht hee(s)chtens drei kloane Stunne in Oaspruch nemme.

Macko soate noch, goanz vägnie(s)cht: „Sowoas wie heit sollte mä bald wirrä mache. Des wor werkli(s)ch oan sä scheenes Oawendeiä.“ 

     Hintergrundmusik: Crunky -Freedom Trail Studio (No Copyright Music)


Übersetzung:„Wir sollten wieder einmal eine Überraschungsfahrt unternehmen,eine kleine Abenteuer-Spritztour“, schlug ich meiner

Familie am Sonntagsfrühstückstisch im Septembervor, „ich

weiß auch schon wohin. In Ober-Sensbach soll`s sehr schön sein.“

„Wo ist das?“ fragte Lisettchen, meine Frau.

„Im hinteren Odenwald, bei Beerfelden“, klärte ich meine bessere Hälfte auf.

Lisettchen hatte nichts dagegen und so saßen wir, die Eltern, das fünfjährige Mariechen, der elfjährige Marko und die Hündin Trude nach dem Mittagessen in unserer alten Schmucklimousine und fuhren dorthin.

Auf dem kleinen Parkplatz am Ortsausgang stellten wir das Auto ab.

 

„Man könnte meinen, hier ist das Ende der Welt“, sagte meine Frau, „Dorf ist wohl übertrieben, das ist hier eher eine Siedlung in der Wildnis

und die Leute schlafen alle noch, kein einziger ist auf der Straße zu sehen.“

„Auf der Höhe“, ich deutete mit der ausgestreckten Hand auf einen bewaldeten Berg, „soll`s eine sehr schöne Aussicht auf Beerfelden geben. Ich schlage vor, wir gehen dahin und genießen den herrlichen Ausblick.“

„Willst du nicht die Wanderkarte mitnehmen?“ fragte meine Frau fürsorglich,“sonst verlaufen wir uns noch.“

Ich verschwieg, dass ich die Wanderkarte überhaupt nicht mitgenommen hatte und sie daheim im Schrank lag.

„Brauche ich nicht“, antwortete ich bestimmt, „als ich so alt wie der Marko war, bin ich schon stundenlang allein am Melibokusmassiv rumgelaufen, ich hatte mich nie verirrt.“

So eine blödsinnige, abstruse Befürchtung! Ich schüttelte den Kopf.„Sowas passiert mir doch nicht, niemals.“

„Die Sonne scheint, so kann ich auch mit meiner Armbanduhr ganz einfach die Himmelsrichtungen bestimmen“,klärte ich meine Familie auf,

„wir müssen uns nach Westen begeben.“

Dies taten wir dann auch, die Hündin Trude vorneweg. So nach vierzig Minuten oder spätestens in einer Stunde sind wir auf der Bergspitze, dachte ich mir. Mariechen quengelte bereits nach 15 Minuten.„Ich bin müde.“

Ich ging in die Hocke und bugsierte das erschöpfte Kind auf meine Schulter. „Die ganze Strecke trage ich dich aber nicht“, kündigte ich an.

Unglücklicherweise hörte dann die Sonne auf zu scheinen und es begann zu regnen. `S war aber nur ein leichter Fisselregen.

„Weißt du jetzt noch die Richtung,in welcher wir gehen müssen?“ fragte meine Frau.

„Ich denke schon“, beruhigte ich Lisettchen, „die Sonne scheint zwar nicht mehr und kann deshalb nicht mehr so bestimmen wo Westen ist,aber wir müssen nur geradeaus gehen. Dann kommen wir schon dahin wowir wollen.“

Eine halbe Stunde später, wir hätten nach meinen Vorstellungen eigentlich bereits auf der Bergspitzesein müssen, überquerten wir eine Landstraße.

Kein einziges Fahrzeug fuhr dort, weit und breit nichts zu sehen. Das war nicht das seltsame. Eigenartig war, dass ich mich nicht erinnern konnte, als ich zu hause auf die Wanderkarte geschaut hatte, dass wir so eine Straße überqueren müssten, nur durch Wald hätten wir gehen müssen.

Langsam drang die Erkenntnis in mein Gehirn, dass ich mich womöglich etwas verirrt habe, sagte aber noch nichts meinen Lieben. „Wir müssen nur noch ein paar hundert Meter weiter tigern(gehen), hinter der Kurve ist dann sicher der Ausblick auf Beerfelden“, behauptete ich.

Wir hatten dann auch eine wunderschöne Aussicht, aber erst eine Stunde später und wir sahen nicht Beerfelden,nur Wälder, Berge und Täler.

Marko und Mariechen standen bei Brombeergebüschen, die am Wegrand standen,und ließen eine Frucht nach der anderen in ihrem Mäulchen verschwinden.

„Gell,du weißt nicht mehr, wo wir eigentlich sind“, grinste meine Frau,„gib zu, du hast dich verlaufen,Schorschi“.

„Vielleicht“,zuckte ich mit den Schultern, „aber nur ein bisschen. Wir kommen schon wieder nach hause.“

„Und wie willst du  das machen? In welche Richtung müssen wir aufbrechen?“

Das war eine Frage, die ich nicht beantworten konnte. Ich wusste gar nichts mehr.

Jetzt müsste ich so ein Navigationsgerät haben, das gibt`s auch für Wanderer“.

„Hast du aber nicht“, sagte Lisettchen bestimmt.

„Wir sollten zurück zur Straße gehen“, meinte ich, “wenn ein Auto kommt, halten wir`s an. Sicher weiß der Fahrer wie man nach Ober-Sensbach laufen muss. Aber lass die Kinder erst die Brombeeren abernten, sie haben viel Spaß daran.“

Lisettchen und ich pflückten dann auch Brombeeren, sie schmeckten wirklich süß.Leider hatte das für uns unangenehme Folgen. Wir alle Vier bekamen Durchfall und mussten AA machen.

„Also wirklich“, meinte meine Frau süffisant als sie mit runter gezogener Unterhose in der Hocke am Wegrand war, „also wirklich, wir genießen einen fantastischen Abenteuer-Ausflug. Erst verirren wir uns gründlich in der Wildnis und dann haben wir noch ein gemeinschaftsförderndes Familien-

scheißen, nur der Hund ist davon nicht betroffen, schwanzwedelnd steht Trudchen da und freut sich.“

Leider regnete es dann noch zusätzlich, sodass wir nicht im Gras sitzen konnten, weil es zu nass war. Natürlich,ich brauch`s eigentlich nicht erwähnen, Regenschirme und Regenkleidung hatten wir nicht dabei.

Zehn Minuten später erschien eine Gruppe von drei Leuten, zwei Frauen,ein Mann. `S war das erstemal an jenem Nachmittag, dass wir Menschen im Wald begegneten.

„Wissen Sie wie man nach Sensbach gehen muss?“ fragte ich sofort.

Meine Frage beantwortete keiner, die Drei guckten etwas bescheuert, ja verständnislos aus der Wäsche.

„GuttenTack“, grüßte eine mit einem seltsamen Akzent, „Deutschland scheenes Land.“

Da kapierte ich, die konnten uns nicht verstehen, `s waren irgendwelche Ausländer. Sie hatten alle einen Korb dabei, darin lagen gesammelte Pilze.

Ich probierte es noch einmal. „Kennen Sie den Weg nach Ober-Sensbach?“

Natürlich kam keine Antwort auf meine Frage. „Deutschland scheenes Land“,bemerkte der Mann von denen.

„Aus welchem Land kommen Sie her?“ fragte ich, „Italia? Polska? Rossia?“

„Ukrainsky“,informierte eine Frau.

„Die können uns nicht helfen“, jammerte ich und guckte hilflos zu meiner Frau, „so ein Pech. Ausgerechnet die verstehen uns nicht.“

Die Pilzsammlergruppe ging dann auch weiter und ließ uns zurück.

Orientierungslos suchten wir dann die Straße, die wir vor einer Stunde oder anderthalb überquert hatten. Zwischendurch quengelten unsre Kinder, sie hätten Durst und Mariechen wollte andauernd auf meiner Schulter getragen werden. Glücklicherweise fanden wir einen Bach. Dort tranken wir sofortdas kühle, frische Nass, indem wir flach auf der Erde lagen und das erhitzte Gesicht ins

Wasser tauchten. Mariechen wollte anfänglich kein Wasser trinken. „Ich will keinen Frosch im Bauch kriegen“, zeterte es, „ich will Limonade.“

„Gelbe Limonade kann ich dir nicht geben“, bedauerte ich, „trink hier vom Bach, das ist Waldlimonade.“

Schließlich ließ sich unser Mädchen überreden und trank Wasser aus meinen, zur Halbkugel geformten, Händen.

Wir fanden, schon leicht verzweifelt, auch die Landstraße wieder, so nach ein bis zwei Stunden.

`S war wieder dasselbe: Kein eunziges Auto fuhr dort.

„Was machen wir, wenn keiner kommt?“ fragte meine Frau, „dann muss der Marko uns sein Handy geben und die Polizei muss uns holen. So langsam kriege ich Hunger und übernachten will ich nicht im nassen Wald.“

"Aber womöglich", redete ich weiter, "müssen wir doch hier in der Wildnis übernachten. Wir bauen uns halt ein Biwak aus Ästen, Laub und Fichten-

zweigen. Dann werden wir nicht nass und es ist eingermaßen warm."

     Niemand reagierte auf meinen grandiosen Vorschlag., absichtliches Schweigen war die Antwort.

Marko hatte erst an seinem letzten Geburtstag von uns ein Handy geschenkt bekommen, das er ständig bei sich trug. „Wir können nicht telefonieren“, klärte derJunge uns auf, „der Akku ist leer.“

„Wir müssen halt warten“, sagte ich, bemüht nicht verzweifelt zu klingen, „irgendwann wird schon jemand vorbeikommen.“

Niemand von uns wusste, welche Richtung wir einschlagen müssten, wir hatten uns gründlich verirrt.

Ungefähr eine Viertelstunde später, nach bangem Warten, hörten wir ein Fahrzeug, `s war ein Traktor mit einem kleinen, scheppernden Anhänger. Unsre Kinder winkten und riefen: „Halten Sie bitte an.Wir haben uns verlaufen.“

Der Fahrer, ungefähr in meinem Alter, stoppte auch.

„Wissen Sie wie man nach Ober-Sensbach kommt?“ fragte ich voll Hoffnung den Mann, „blöderweise haben wir uns im Wald verlaufen. Unser Auto steht dort auf dem Parkplatz.“

Grinsend guckte der Traktorfahrer zu uns, ich hatte den Eindruck als müsste er gleich losprusten vor Lachen. Ich dagegen fand an unserer misslichen Lage überhaupt nichts Lustiges.

„Da will ich auch hin“, sagte er, „das Beste ist, ich nehme sie mit, sonst verlaufen sie sich noch einmal.   Die Kinder und der Hund können in den Anhänger. Ihr zwei Eltern steigt zu mir vorne  ein

`S ist zwar etwas eng, aber mit einrücken wird`s gehen.“

Das taten wir dann auch. Während der Fahrt setzte der Regen wieder ein und diesmal nicht nur Fisselregen.Wir Erwachsenen saßen im Trocknen, Mariechen und Marko aber nicht.Ich schaute nach hinten, unsere Kinder hatten alte Klamotten über ihre Köpfe gelegt,die sie offensichtlich im

Anhänger gefunden hatten. Beide grinsten und winkten.

Als der Mann in den Rückspiegel guckte, musste er lachen. „Die wissen sich zu helfen“, nickte er anerkennend.

Während der Fahrt merkte ich, dass mein Darminhalt drängte, der Durchfall meldete sich zurück.

Nur mit Mühe und Not konnte ich das zurückhalten, aber nicht vollständig, ich verspürte ein glitschiges Gefühl an den Oberschenkeln, was meine Nase ebenfalls bemerkte. Der Mann schnuffelte und linste uns vorwurfsvoll von der Seite an.

Die Fahrt dauerte wohl eine halbe Stunde. Ich war überrascht, dass wir soweit weg vom Parkplatz

geraten sind. Als dann die ersten Häuser von Ober-Sensbach auftauchten, war sogar tatsächlich eine

Frau in einem Vorgarten zu sehen. Sie winkte und unser Retter stoppte den Traktor.

„Welche seltsamen Gestalten sind bei dir?“ fragte sie, „ist das deine eigenartige Verwandschaft aus Frankfurt?“

„Nein“,lachte er, die habe ich im Wald aufgelesen, sie haben sich verlaufen.“

Die Frau grinste. Wenn man sich nicht auskennt, sollte man daheim bleiben oder:

                                 Willst im unbekannten Wald spazieren

                                 musst du dich vorher informieren.“

Sehr witzig, dachte ich ironisch, macht euch nur weiter lustig über uns.

„Was anderes sollten Sie sich auch noch merken“, sagte die Besserwisserin zu uns gewandt,

                       „Willst im Wald dich nicht verlaufen

                        musst ne gescheit Wanderkart` dir kaufen.“

Die habe ich schon, wusste ich, habe sie aber zu hause gelassen.Allerdings behielt ich das für mich,

bestimmt hätten die Beiden, der Traktorfahrer und die Frau nur blöd gelacht und die Hobbiversbastlerin nur einen neuen, deppen Spruch gereimt.

Der Mann verabschiedete sich und zu uns gewandt, sagte er grinsend: „Ich bringe Sie zum Parkplatz hin,sonst verlaufen Sie sich noch einmal.“

Das hatte er auch gemacht. Unser Auto stand da und wir verabschiedeten uns. „Sie haben unseren

Sonntagnachmittag und den Abend gerettet“, meinte Lisettchen.

Überflüssigerweise sagte er noch: „Jetzt steigen Sie aber sofort ins Auto, sonst verlaufen Sie sich wirklich noch ein mal.“

Musste der Mann unbedingt auf unser Missgeschick rumhaacken und das Wort verlaufen andauernd erwähnen? Ja, so ist es, bei manchen Leuten breitet sich Schadenfreude aus wie Unkraut im Garten.

    Hast du Missgeschicke und Sorgen

    Kannst zu deppen Sprüchen nur zuhören .  (Reimt sich leider nur in der hessischen Originalfassung)                                                                                   

Natürlich saßen wir gleich im Auto und fuhren zurück zum Wohnort an die Bergstraße. Schließlich waren wir bereits schon sieben bis acht Stunden im Wald bei Regenwetter unterwegs. Wir dachten, der Ausflug würde höchstens drei knappe Stunden in Anspruch nehmen.

Marko sagte noch, ganz vergnügt: „Sowas wie heute sollten wir bald wieder machen. Das war wirklich ein sehr schönes Abenteuer.“