Irrtümer der Menschheit II


      Unterbewusstsein manipuliert uns (mit Video 1m31s)
      Unterbewusstsein und Kindererziehung


Unterbewusstsein manipuliert uns


„Vo uugefäh zwaa Joahrn hodde wä moal iwwern dän freie Wille geredd“, daht Klausi uf de Filosooferund in de Kneip   Zim weise Mondmoann  babbeln, „un koame zur Äkenntnis, doasses dän woahrscheunli(s)ch goar net gewwe duht un wä uns des nur eubilde.“
„Des bedeit also fer di(s)ch zim Baaschpiel, doassde uubedingt oan unsre Filosooferunde daalnämme musst, ähn freie Will moal deruf zu väzi(s)chte hosde net.“
„Schtimmt“, daht Klausi beschdähdi(s)che, „wä hodde des vo zwaa Joahrn, moan i(s)ch, net nähä äertert. I(s)ch hebb mi(s)ch moal deriwwä kundi(s)ch gedahn, woarim des so is.“
Oaschdadd uns sofordd ufzuklärn, dahtä awä nur eun kräfdi(s)che Schluck Bier aasäm Gloas
iwwä seu Kehl kippe un denoach nochemoal.
Ä wollte groad eun dritte Schluck genieße, doa moddste Babett(s)che: „Jedds duh moal endli(s)ch oafoange zu äertern.“
„Jawoll, Klausi“, nickte i(s)ch, „wä all hier derste net nur noach Bier, sunnern aach noach Äkenntnis. Also, wie is des mit däm freie Will?“ froate i(s)ch ebbes uuwersch, i(s)ch wollt schließli(s)ch Oantwordde.
„Schun guud“, väsuchte ä zu beruhi(s)che, „in unserm Hern duhts eun Bewusstseun gewwe
un eun Unnäbewusstseun.

Gewehnli(s)ch glaabe wä, wenn wä woas mache, egoal ob arweide, denke, Schpordd dreiwe, im Woald schpadsiern gehe, babbeln, Bier drinke un so waatä un so fordd.....des duhn mä bewusst un wä beschtimme aach die Inhoalte vun all däm.

Allädings duhts aach noch eun Unnäbewusstseun gewwe un des is in unserm Hern viel mä väoankert als des Bewusstseun, des macht nämli(s)ch mä als neinsi(s)ch Brodsent vum Hern aas.
Des gilt net nur fer die alltägli(s)che Dinge, die unsern Organismus bedreiwe duhn. Wä duhn net bewusst oatme, unsä Härdds..schloag duhn mä aach net befehle un wenn i(s)ch aas de Kneip raas..schtolpä orrä aach goans normoal gehe, doann duh i(s)ch aach net ploane wie i(s)ch meu Fieß un Boa bewä(s)che muss. Des Unnäbewusstseun iwwänimmt diese Ufgoab. Im Unnäbewusstseun seun allädings noch viele annern Dinge oabgeschpei(s)chert,
alles, woas wä schun moal geheert, gesehe orrä allgemeun aasgedrickt äläbt hobbe.