Sven träumt der Kaiser von Deutschland zu sein


In Dammstadt daht i(s)ch wirrä moal de junge Moann noamens Sven dreffe. I(s)ch moan die Päsoon, die wo mi(s)ch un Lisett(s)che iwäredde wollt mit ihm zusoamme äh Ferma zu grinde, die wo Gliggsmedizin in Väbinnung mit Aromaderabie de Leit oadrehe wollt, also so ne Pseidomedizin.

Wä ginge innne Eisdiel un babbelte. „Na Sven, hosde jedds schun Gliggsmedizin de Zaatgenosse  väkaaft?“, begoann i(s)ch.

Ä schiddelte seun Wersching. „Noa, ihr hebbt ei(s)ch joa nemmä gemeld baa mä un eloa koann i(s)ch so ähn Vohaabe net stemme.  Awä woas anneres seun in de leddstä Zaat in meunäm Kreativhern rim gekreist, baa däm i(s)ch allädings aach waaß, doass i(s)ch des laadä net dor(s)chfiehrn koann, waal die Zaat in Deitschloand defier noch net reif is. Gedraamt devun hebb i(s)ch schun.“

Sven leffelte doann erst moal oan seunäm Wallnusseisbe(s)chä.

„Väzähl moal!“ daht i(s)chen ufforddern, „woriwwä hosde denn gedraamt?“

Ä niggte. „S`wär doch schee, wenn i(s)ch de Kaisä vun Deitschloand wär. Moan Adelsdidel däht doann laute: Groandijoosä Kaisä vun Deitschloand Sven Wilhelm dä dritte un schmuckä Keeni(s)ch vum freie Keeni(s)chsloand Hereisa.“

„Woas bedeitet Hereisa?“

„Des is die Oabkerzung fer des freie Keeni(s)chsloand Hesse-Rheinloandpalz-Saarloand. Un i(s)ch bin halt de Keeni(s)ch devun. Annern freie Keeni(s)chslännä dähte si(s)ch in Deitschloand  aach noch bilde, zim Baaspiel Keeni(s)chloand Bayern mit de Keenigin Vroni vom Ber(s)chdesgoadenä Lond  und des Keenigsloand Habreschni, geleitet vo  de Keenigin Ute vo de Lienebor(s)chä Heid.

„Woas bedeitet Habreschni?“

„Des is die Oabkerzung fer Hambor(s)ch-Breme-Schleswi(s)chholschteun-Niedäsakse.“

„Woas willsde nun ei(s)chendli(s)ch, Sven? Kaisä vun Deitschloand wern orrä Keeni(s)ch diesä Gejend hier.?“

„Beides. Die Hauptstadt vo däm neie Keenigsloand werd doann Rheustadt heiße, des is ähn Zusoammeschluss vun Wiesboade un Määns.“

„Moansde, des werd klappe?“ froate i(s)ch un daht die Oantwordd glaa selwä gewwe, „diese baade Städte wolle net zusoamme geschlosse wern, die Määnsä wolle uuoabhängi(s)ch bleiwe un die Wieboadenä aach.“

„Woas meu zukinfdi(s)che Unnätoane dordd wolle, indresiert mi(s)ch.net. Die hobbe mä zu gehor(s)che“, moante de junge Moann beschtimmt.

Doann: „Selwväschtännli(s)ch duh i(s)ch aach eune werdi(s)ch Unnäkunft beneedi(s)che, eun Schloss uffen Ber(s)ch orrä halbä Hee(s)ch.  Vielaa(s)cht er(s)chendwo oan de siedhessi(s)ch Bergschtroaß orrä oan de Weuschtroaß oam Pälsä Woald. I(s)ch hebb mä des so vogeschtellt. Des Schloss muss net proddsi(s)ch äbaut wern, oan schli(s)chtä Bau mit drei Etaa(s)che als Grundschtock, uugefäh hunnerd Metä loang finfunzwoansi(s)ch Metä braat. Doa druf kimmt doann noch äh zwaastecki(s)ch Villa fer mi(s)ch, fer meu zwaa Fraue, meune zukienfdi(s)che Kinnä  un meu bescheide Dienägefolge. Nadierli(s)ch is dies Haas wesentli(s)ch kloanä als des Gebeid doa drunnä, de Rest oan Flä(s)che is halt ähn kloanä privatä Packgadde mit Beem, Schtrei(s)chä, Blumme un Obstploanse. Un uf diesä Villä muss doann noch ähn uugefäh zwoansi(s)ch Metä hohe Torm die Gesoamtoaloag schmicke mit de Deitschloandfoahn uf de Dachschpidds.“

„Doa hebb i(s)ch zwaa Froage, Sven. Wieso zwaa Frauhe? In Deitschloand is doch Polygamie schtoandesoamtli(s)ch väboode.Un fer woas duhsde doann so oan grooße Unnäbau beneedi(s)che, wenn de doch päseenli(s)ch nur die kloanere Villa braache duhsd?“

Meun Geschprä(s)chspaddnä nickte. „Bigamie un Polygamie solle aach waatähie net offiddsjell älaubt seun, awä als Kaisä daff i(s)ch schließli(s)ch euni(s)che wäni(s)che Privilegje genieße. I(s)ch waaß aach schun, wä die zwaa Fraue seun werde, beide seun Freindinne vo mä, die eune is die kräfdi(s)ch grooße , schporddli(s)ch Soabin, die annä die kloane, zierli(s)ch Susi. Beide hobbe doann selwväschtännli(s)ch de Titel Kaiserin vun Deitschloand.

Woarim i(s)ch baade duh braache, will i(s)ch dä korz väklickern.  Wenn i(s)ch zim Baaspiel mit meunäm Gefolge dor(s)ch Neistadt oan de Weuschtroaß orrä in Dammstadt orrä in er(s)chendeunä annä Groß- un Kleustadt flaniern duh—die Leit duhn si(s)ch nadierli(s)ch addi(s)ch väbei(s)che---werde i(s)ch uf de Schuldä vo de kräfdi(s)ch Soabin hocke, freindli(s)ch grinse un mit de Erm die Mensche grieße. Wenn die Schtreck nur korz is, hebb i(s)ch moan(s)chmoal aach äh Fraa uf meunä Schuldä, nämli(s)ch die zierli(s)ch hibsch Susi.“

„Woas? Also äh Dreiämenschegruppe. Erst die Soabin, doann du Sven un uf dä noch die Susi.“

„Moan(s)chmoal koann des schun vukumme, masstens awä nur äh Zwaaämenschegrupp. Du musst also äkenne, Schor(s)chi, i(s)ch hebb mä iwä alles schun so meu Gedoanke gemoacht.“

„Koannsde aach meu zwaat Froag beoantwordde, Sven, wieso duht deu Villa so ähn fast riesi(s)ch Unnäbau beneedi(s)che?“

„Als Kaiser duh i(s)ch gewisse Pfli(s)chte äfille, annern Staatsgäst empfoange, Biroos, Väsoammlungsreim misse hä, eune orrä märere Gaststätte für Besuchä, aach fers gewehnli(s)che Volk un doann noach ein Museum, des wo iwä die Kaisä vägoangenä Epoche informiert. I(s)ch hädd joa dann aach de Beinoam Sven Wilhelm dä dritte, des haaßt i(s)ch bin de Noachfolgä vun Friedri(s)ch Wilhelm de Zwaate, dä wo bis zim End des erste Weltkrieges seu Regentschaft aasgefiehrt hodd.

Sä, sä wi(s)chdi(s)ch seun aach noch Audomaade. Dordd kenne die Leit fer zwaa Eiro eun oasi(s)chtekaddgrooßes Bild vo mä äwerbbe mittäm Audogroamm vun mä.  Fer zeh Eiro krieje se ähn Foto vo meunä Päsoon mit nacktäm Owäkerpä un fer zwoansi(s)ch Eiro eun Foto uf däm i(s)ch vollkomme nacki(s)cht zu gucke bin, also aach meu schmuckes Glied kenne die Unnätoane bewunnern.“

Västännislos schiddelte i(s)ch meun Deeds,“Des däht i(s)ch net mache. Oan Kaisä muss äh gewiss Werde zei(s)che un si(s)ch net naggi(s)cht bresendiern, wenn`s aach nur ufs Fotos is.“

„Viellaa(s)cht hosde rä(s)cht, Schor(s)chi. Sol(s)che Iwälä(s)chunge dahte aach schun in meunäm Hern rim hippe. Womeegli(s)ch mach i(s)ch des doch net. Awä Rundreise dor(s)ch Deitschloand werd i(s)ch väoaschdalde.

In de Groß- un Kloastädte werd ä Senft vun vier stolze Ressä gedraache. Uf dä iwädacht Senftgestell duh i(s)ch hocke un meu zwaa Fraue. Vorne weg gehe schee Uniformierte mit Posaunemusik un ähn kloanä gemischtä Kor aas Sängärinne un Sängä duhn mit nä schee Melodie vodraache:Kaisä Sven Wilhelm, i(s)ch liebe di(s)ch

i(s)ch lieb di(s)ch noch mä als selwä mi(s)ch.

Di(s)ch ziert eun schee Haupt mit Denkäschtern

sollst alleweil gesund bleiwe, aach im Hern.

Du bist halt de Scheenste uf diesä Welt

duhn schpende fer deun Schloss unsä wertvoll Geld.

Selwstvästännli(s)ch derffe die jubelnde Mensche net eufach uf de Schtroaß hippe, dordd  wo de Kaisäumzug  schtattfinne duht. Des haaßt, die Leit misse uf dän Droddwaa bleiwe. Oam Schtroaßeroand wern aach re(s)chts un links jewaals zwaa Geldeusoammlä gehe un ähn Kaisäbeitel de Jublä entgeje schtrecke, se ruufe:Liewe Mitber(s)chä zickt eiä Porddmonnee

aach Eiroscheun seun beliebt, juchhee.“

„Sven, hosde dä aach schun Gedoanke gemoacht, wie de des ärei(s)che koannst. Wenn du in Froankfordd di(s)ch im Zentrrum er(s)chendwo ufstelle duhst un brillst  I(s)ch bin oab heit de deitsche Kaisä, duht mä huldi(s)che, wersde wohl kaam Äfolg hobbe, bestensfalls nur belä(s)chelt. Orrä s`äscheune pleddsli(s)ch große kräfdi(s)che Männä in weiße Kiddel un soage: Kimme se mit uns, deitschä Kaisä, wä foahrn se in eune Klinik.....äh Haus, dordd wo viele Edeldoame un Edelherrn dreffe.“

Meun jungä Geschprächspaddnä nickte. „Wenn des so wär, misste die kräfdi(s)che Männä im weiße Kiddel aach im Loanddaach vun Wiesboade ufkreize, doa duhn viele seldsoame Geschdalde rim krieche, minnestens ein Drittel vo denne seun Aaßäerdische.

Awä du host rä(s)cht, Schor(s)chi, selwstväschtännli(s)ch muss i(s)ch fer so eun Vohaabe eune wohliwälä(s)chte  Werbbekampanje oaleiern. I(s)ch werd de Leit väschpre(s)che, ähn Bundespräsident braache mä doann nemmä, aach seun Schloss in Bälin net. Un viele annern Bleedschwäddsä seun doann ewwefalls iwäflissi(s)ch.

Ebbes misse die Leit allädings wisse, wenn se mä net gehor(s)che, i(s)ch duh joa net viel äwadde, doann werd i(s)ch Geige spiele un des werd si(s)ch fer die geploagte Zuheerä  als ne grausoam Tortur äweise.Sven werd seun de deitsche Kaisä

die Volksväfiehrä wern baa däm leisä.

Ähfer(s)chdi(s)ch duhn si(s)ch alle vänei(s)che

sunst misse se zuheern, wennä duht geige.

Des bedeitet, aach die Volksväfiehrä, die wo si(s)ch meune Oasi(s)chte wirräseddse un rennidente Mitber(s)chä wern dor(s)ch Schnellri(s)chtä doazu väurdeilt.“

„Koannsde denn Geige spiele?“ fraote i(s)ch.

„Meu Eldern wollte des, i(s)ch hebbs nie ri(s)chdi(s)ch gelernnt.Koann mä ähn Instrument net ri(s)chdi(s)ch spiele

un zwingt die Leit droddsdäm zu zuheern

doann wern se krieje oangstvoll Gefiehle

sowoas hodd woahrli(s)ch niemoand gern.“

„Eunes muss i(s)ch noch uubedingt äwähne, meun Geborddsdaach, de sibbte Juli werd in Deitschloand ähn goans offiddsjellä Feiädaach wern, des haaßt Fabrike un Biroos seun geschlosse un die Kinnä hobbe selwstväschtännli(s)ch schulfrei.Iwäall duht doann äteene des Kaisägeborddsdaachlied, im Fernsehe, im Radjoo, uf de Stroaße  un so waatä:Väehrtä Kaisä, du host Gebortsdaach heit

doa duhn mä uns freie, aach all annern Leit.

Baa bestä Gesundhaat sollst dausend Joahrn läwe

des seun unsä Wunsch, unsä sehnli(s)chst Sträwe.“

Sven schleckte doann noch dän leddse Rest vom Wallnusseisbe(s)chä.

„Doa is mä noch woas eugefalle: So euni(s)che Dinge däht i(s)ch annersdä mache als meune Vogängä. I(s)ch väspier koa Lust in enge Unniformklamotte rim zu laafe. Im Summä däht i(s)ch i(s)ch nur in korze Hoose rim hippe, ach in de Effentli(s)chkaat un aach baa offiddsjelle Oalässe, schwiddse will i(s)ch net, Meun Kerpä werd koa Jack un Krawadd ziern, nur ähn achsel- un oarmfreies Häm, allädings in de deitsche Fabbe.

Aaßädäm: So ne schwäre Krone werd i(s)ch nie uf meun Kopp pladdsiern, nur so ne lei(s)chte Narrekapp, allädings aach in de deitsche Fabbe schwadds-rood-gold.“

„Moansde werkli(s)ch, Sven, deu Klaadävostellunge, zim Baaspiel ähn ermelfraa Häm duht de kaisäli(s)ch Eddikedd entspre(s)che?“

„Ach woas“, winkte de junge Moann oab, „wenn des so kimme däht, wie i(s)ches mä winsche duh, doann werd i(s)ch de Kaisä seun un i(s)ch duh beschtimme woas kaisäli(s)che Eddikedde is un net er(s)chenwel(s)che väsnobbte Spießä.

Awä: Leidä, leidä, i(s)ch waaß, des alles seun vo mä bishä nur uuäfillbaare Dreem un`s werd wohl aach so bleiwe.Die Leit wolle noch koan liebe Kaisä

aach wenn meu Unnäschtiddsä schrein si(s)ch heißä.

Aach ähn Keeni(s)ch duhn se net vämisse

i(s)ch find des werkli(s)ch ar(s)ch beschisse.

Obwohl:

Kloane Kinnä dähte si(s)ch vo Freid vollpissese

duhn ähn Kaisä werkli(s)ch ar(s)ch vämisse.

Mä kennt`s nadierli(s)ch aach so aasdricke:Fer ähn Kaisä is die Zaat noch net reif

issä aach net snobisdi(s)ch un schteif.

Aach vämisse die Leit koan Keeni(s)ch

waal ä de Oadelsklasse zugeheeri(s)ch.


Übersetzung: In Darmstadt traf ich wieder mal den jungen Mann mit Namen Sven. Ich meine die Person, welche mich und Lisettchen überreden wollten mit ihm zusammen eine Firma zu gründen, die Glücksmedizin in Verbindung mit einer Aromatherapie den Leuten andrehen wollte, also so eine Pseudomedizin.

Wir begaben uns in eine Eisdiele und schwätzten. „Na, Sven, hast du jetzt schon Glücksmedizin den Zeitgenossen verkauft?“ begann ich.

Er schüttelte seinen Kopf. „Nein, ihr habt euch ja nicht mehr gemeldet bei mir und alleine kann ich so ein Vorhaben nicht stemmen. Aber was anderes ist in letzter Zeit in meinem Kreativhirn rum gekreist, bei dem ich allerdings auch weiß, dass ich dies leider nicht durchführen kann, weil die Zeit in Deutschland dafür noch nicht reif ist. Geträumt davon hab ich schon.“

Sven löffelte dann erst mal aus seinem Walnusseisbecher.

„Erzähl mal!“ forderte ich ihn auf, „worüber hast du denn geträumt?“

Er nickte. „Es wäre doch schön, wenn ich der Kaiser von Deutschland wäre. Mein Adelstitel würde dann lauten:  Grandioser Kaiser Sven Wilhelm der dritte  und schmucker König vom freien Königsland Hereisa.“

„Was bedeutet Hereisa?“„Das ist die Abkürzung für das freie Königsland Hessen-Rheinland-Pfalz-Saarland. Und ich bin halt der König davon. Andere freie Königsländer würden sich in Deutschland auch noch bilden, zum Beispiel Königsland Bayer mit der Königin Vroni vom Berchtesgadener Land und das Königsland Habreschni, geleitet von der Königin Ute von der Lüneburger Heide.“

„Was heißt Habreschni?“

„Das ist die Abkürzung für Hamburg-Bremen-Schleswig-Holstein-Niedersachsen.“

„Was willst du nun eigentlich, Sven? Kaiser von Deutschland oder König von dieser Gegend hier?“

 „Beides. Die Hauptstadt von dem neuen Königsland wird dann Rheinstadt heißen, das ist ein Zusammen-schluss von Wiesbaden und Mainz.“

„Meinst du, das wird klappen?“ fragte ich und gab die Antwort gleich selber, „diese beiden Städte wollen nicht zusammen geschlossen werden, die Mainzer wollen unabhängig bleiben und die Wiesbadener auch.“

„Was meine zukünftigen Untertanen darüber dort wollen, interessiert mich nicht. Die haben mir zu gehorchen“, meinte der junge Mann bestimmt.

Dann: „Selbstverständlich benötige ich auch eine würdige Unterkunft, ein Schloss auf einem Berg oder halber Höhe. Vielleicht irgendwo an der südhessischen Bergstraße oder an der Weinstraße am Pfälzer Wald. Ich hab mir das so vorgestellt: Das Schloss muss nicht protzig erbaut werden, ein schlichter Bau mit drei Etagen als Grundstock, ungefähr 100 Meter lang und 25 Meter breit. Da drauf kommt dann noch eine zweistöckige Villa für mich, für meine 2 Frauen, meine zukünftigen Kinder und mein bescheidenes Dienergefolge. Natürlich ist dieses Haus wesentlich kleiner als das Gebäude da drunter, der Rest an Fläche ist halt ein kleiner privater Parkgarten mit Bäumen, Sträuchern, Blumen und Obstpflanzen. Auf dieser Villa muss dann noch ein ungefähr 20 Meter hoher Turm die Gesamtanlage schmücken mit der Deutschlandfahne auf der Dachspitze.“ „Da habe ich 2 Fragen, Sven. Wieso 2 Frauen? In Deutschland ist doch Polygamie standesamtlich verboten. Und für was benötigst du einen so großen Unterbau, wenn du doch persönlich nur die kleinere Villa brauchst?“

Mein Gesprächspartner nickte. „Bigamie und Polygamie sollen auch weiterhin nicht offiziell erlaubt sein, aber als Kaiser darf ich schließlich einige wenige Privilegien genießen. Ich weiß auch schon, wer die zwei Frauen sein werden, beide sind Freundinnen von mir, die eine ist die kräftig große, sportliche Sabine, die andere die kleine, zierliche Susi. Beide haben dann selbstverständlich den Titel Kaiserin von Deutschland.                  Warum ich beide brauche, will ich dir kurz erklären. Wenn ich z.B. mit meinem Gefolge durch Neustadt an der Weinstraße oder in Darmstadt oder in irgendeiner anderen Groß- und Kleinstadt flaniere ----die Leute verbeugen sich natürlich artig---werde ich auf der Schulter der kräftigen Sabine sitzen, freundlich grinsen und mit den Armen die Menschen grüßen. Wenn die Strecke nur kurz ist, hab ich manchmal auch eine Frau auf meiner Schulter, nämlich die zierliche, hübsche Susi.“

„Was? Also eine Dreiermenschengruppe. Erst die Sabine, dann du, Sven und auf dir noch die Susi.“

„Manchmal kann das schon vorkommen, meistens aber nur eine Zweimenschengruppe.Du musst also erkennen, Schorschi, ich hab mir über alles schon so meine Gedanken gemacht.“

„Kannst du auch meine zweite Frage beantworten, Sven, wieso benötigst du für deine Villa einen so fast riesigen Unterbau?“

„Als Kaiser erfülle ich gewisse Pflichten, andere Staatsgäste empfangen, Büros, Versammlungsräume müssen her, eine oder mehrere Gaststätten für Besucher, auch fürs gewöhnliche Volk und dann noch ein Museum, welches über die Kaiser vergangener Epochen informiert. Ich hätte ja den Beinamen Sven Wilhelm der dritte, das heißt, ich bin der Nachfolger von Friedrich Wilhelm den zweiten, der bis zum Ende des ersten Weltkrieges seine Regentschaft ausgeführt hatte.Sehr, sehr wichtig sind auch noch die Automaten. Dort können die Leute für zwei Euro ein ansichtenkarten-großes Bild von mir erwerben mit einem Autogramm von mir. Für 10 Euro kriegen sie ein Foto meiner Person mit nacktem Oberkörper und für 20 Euro ein Foto auf dem ich vollkommen nackt zu sehen bin, also auch mein schmuckes Glied können die Untertanen bewundern.“

Verständnislos schüttelte ich meinen Kopf. „Das würde ich nicht machen. Ein Kaiser muss eine gewisse Würde zeigen und sich nicht nackend präsentieren, wenn`s auch nur auf Fotos ist.“

„Vielleicht hast du recht, Schorschi. Solche Überlegungen hüpften auch schon in meinem Hirn rum. Womöglich mach ich das doch nicht.

Aber Rundreisen durch Deutschland werde ich veranstalten. In den Groß- und Kleinstädten wird eine Sänfte von vier stolzen Rössern getragen. Auf dem überdachten Sänftegestell sitze ich und meine zwei Frauen. Vorne weg marschieren schön gekleidete Uniformierte und blasen Posaunen und ein kleiner gemischter Chor aus Sängerinnen und Sängern tragen in einer schönen Melodie vor:

Kaiser Sven Wilhelm, wir lieben dich

ich lieb dich noch mehr als selber mich.

Dich ziert ein schönes Haupt mit Denkerstirn

sollst immer gesund bleiben, auch im Hirn.

Du bist halt der Schönste auf der Welt

werden spenden für dein Schloss unser wertvoll Geld.

Selbstverständlich dürfen die jubelnden Menschen nicht einfach auf der Straße rum springen, dort wo der Kaiserumzug stattfindet. Das heißt, die Leute müssen auf dem Gehweg bleiben.Am Straßenrand gehen auch rechts und links jeweils zwei Geldeinsammler und strecken einen Kaiserbeutel den Jublern entgegen, sie rufen:

Liebe Mitbürger zückt euer Portemonnaie

auch Euroscheine sind beliebt, juchhee.“

„Sven, hast du dir auch schon Gedanken gemacht, wie du das erreichen kannst? Wenn du in Frankfurt im Zentrum dich irgendwo aufstellst und brüllst  Ich bin ab heute der deutsche Kaiser, tut mir huldigen, wirst du wohl kaum Erfolg haben, bestenfalls nur belächelt. Oder es erscheinen plötzlich große, kräftige Männer in weißen Kitteln und die sagen: Kommen Sie mit uns, deutscher Kaiser, wir fahren Sie in eine Klinik...äh Haus, dort wo Sie viele Edeldamen und Edelherren treffen.“

Mein junger Gesprächspartner nickte. Wenn des so wäre, misste die kräftigen Männer im weißen Kittel auch im Landtag von Wiesbaden aufkreuzen, da kriechen viele seltsame Gestalten rum, mindestens ein Drittel von denen sind Außerirdische.

Aber du hast recht, Schorschi, selbstverständlich muss ich für solch ein Vorhaben eine wohlüberlegte Kampagne anleiern. Ich werde den Leuten versprechen, einen Bundespräsidenten brauchen wir dann nicht mehr, auch sein Schloss in Berlin nicht. Und viele andere Blödschwätzer sind dann ebenfalls überflüssig.

Etwas müssen die Bürger allerdings wissen, wenn sie mir nicht gehorchen, ich erwarte ja nicht viel, dann werde ich Geige spielen und dies wird sich für die geplagten Zuhörer als eine grausame Tortur erweisen.

Sven wird sein der Deutsche Kaiser

die Volksverführer sind bei ihm leiser.

Ehrfürchtig tun sich alle verneigen

sonst müssen sie zuhören, wenn er tut geigen.

Das bedeutet, auch die Volksverführer, die sich meinen Ansichten widersetzen und renitente Zeitgenossen werden durch Schnellrichter dazu verurteilt.“

„Kannst du denn Geige spielen?“ fragte ich.

„Meine Eltern wollten das, ich hab`s nie richtig gelernt.

Kann man ein Instrument nicht richtig spielen

und zwingt die Leute trotzdem zu zuhören

dann werden sie kriegen angstvolle Gefühle

so was hat wahrhaftig niemand gern.“       (auf hessisch reimt es sich richtig)

„Eines muss ich noch unbedingt erwähnen, mein Geburtstag, der 7.Juli wird in Deutschland ein ganz offizieller Feiertag werden, das heißt Fabriken und Büros sind geschlossen und die Kinder haben selbstverständlich schulfrei.Überall ertönt das Kaisergeburtstagslied, im Fernsehen, im Radio, auf den Straßen und so weiter:

Verehrter Kaiser, du hast Geburtstag heute

da freuen wir uns, auch alle anderen Leute

Bei bester Gesundheit sollst tausend Jahre leben

das ist unser Wunsch, unser sehnlichst Streben.

Sven schleckte dann noch den letzten Rest vom Walnusseisbecher.

„Da ist mir noch was eingefallen: So einige Dinge würde ich anders machen als meine Vorgänger. Ich verspüre keine Lust in unbequemen, engen Uniformklamotten rum zu laufen. Im Sommer würde ich nur in kurzen Hosen rum springen, auch in der Öffentlichkeit und auch bei offiziellen Anlässen, schwitzen will ich nicht. Mein Körper wird keine Jacke und Krawatte zieren, nur ein achsel- und ärmelfreies Hemd, allerdings in den deutschen Farben.

Außerdem: So eine schwere Krone werde ich nie auf meinem Kopf platzieren, nur so eine leichte Narrenkappe, allerdings auch in den deutschen Farben schwarz-rot-gold.“

„Meinst du wirklich, Sven, deine Kleidervorstellungen, z.B. ein ärmelfreies Hemd entspricht der kaiserlichen Etikette?“

„Ach was“, winkte der junge Mann ab, „wenn es so kommen sollte, wie ich es mir wünsche, dann werde ich der Kaiser sein und ich bestimme was kaiserliche Etikette ist und nicht irgendwelche versnobte Spießer.

Aber: Leider, leider, ich weiß, das alles sind von mir bisher nur unerfüllbare Träume und es wird wohl auch so bleiben.

Die Leute wollen noch keinen lieben Kaiser

auch wenn meine Unterstützer schreien sich heißer.

Auch ein König werden sie nicht vermissen

ich finde das wirklich arg beschissen.

Obwohl:

Kleine Kinder würden sich vor Freude vollpissen

sie tun einen Kaiser wirklich arg vermissen.

Man könnte es natürlich auch so ausdrücken:

Für einen Kaiser ist die Zeit noch nicht reif

ist er auch nicht snobistisch und steif.

Auch vermissen die Leute keinen König

weil er der Adelsklasse zugehörig.